819

Konkurs na stanowisko Inspektora Ochrony Danych PZBS

PREZES ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU BRYDŻA SPORTOWEGO
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO
INSPEKTORA OCHRONY DANYCH PZBS
I.   Wymagania niezbędne, które powinien spełnić kandydat sąnastępujące:
 1. wykształcenie wyższe powiązane z pełnionymi obowiązkami,
 2. staż pracy na powiązanym stanowisku-minimum 2 lata,
 3. obywatelstwo polskie lub potwierdzona biegłość w języku polskim,
 4. bardzo dobra znajomość języka angielskiego w piśmie,
 5. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 6. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 7. nieposzlakowana opinia,
 8. bardzo dobra znajomość Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób  fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochroniedanych),
 9. bardzo dobra znajomość przepisów krajowych powiązanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych.
II. Wymagania dodatkowe:
 1. preferowany kierunek wykształcenia: prawo, administracja, informatyka,
 2. znajomość struktur organizacyjnych PZBS,
 3. znajomość żargonu brydżowego (również w języku angielskim),
 4. znajomość następujących aktów prawnych:
 • KPA,
 • ustawa o sporcie,
 • ustawa prawo o stowarzyszeniach.
 1. znajomość regulacji wewnętrznych PZBS lub gotowość do zapoznawania się z nimi,
 2. biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
III. Niektóre zadania z zakresu czynności na stanowisku:
 1. Zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności przez:
 • sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla administratoradanych,
 • nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji ochrony danych osobowych oraz przestrzegania zasad w niejokreślonych,
 • zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami oochronie danychosobowych.
 1. Prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratoradanych.
 2. Prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzaniadanych.
 3. Ciągły nadzór nad procedurami związanymi z przetwarzaniem danychosobowych.
 4. Reprezentowanie przed organem nadzorczym w sprawach powiązanych z przetwarzaniem danych osobowych.
 5. Przyjmowanie zgłoszeń od osób fizycznych w ramach wykonywania ich uprawnień przewidzianych w przepisach o przetwarzaniu danych osobowych.
 6. Nadzór na fizycznym zabezpieczeniem pomieszczeń w których przetwarzane są daneosobowe.
 7. Nadzór na fizycznym i technicznym zabezpieczeniem systemów informatycznych w których przetwarzane są daneosobowe.
 8. Nadzór nad działaniami związanymi z ewentualnym naruszeniem systemu ochrony danych osobowych.
 9. Opracowywanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych z zakresu ochrony danych osobowych.
IV.   Informacja o:
 1. warunkach pracy na danym stanowisku -  praca zdalna z gotowością do stawienia się w Biurze Zarządu PZBS w Warszawie w wymiarze nieprzekraczającym 12 godzin na kwartał;
 2. wymiarze pracy: podstawowy wymiar pracy to 20 godzin w skali miesiąca (w razie zaistnienia takiej konieczności PZBS może zatwierdzić dodatkowe godziny za dodatkową opłatą);
 3. formie zatrudnienia: umowa zlecenie na 6 miesięczny okres próbny, a następnie umowa na czas nieoznaczony z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia dla obu stron przy czym PZBS zastrzega prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego niedbalstwa ze strony zleceniobiorcy.

V.   Wymagane dokumenty:

 1. wstępne wskazanie obszarów wdrożenia wymogów ustaw o ochronie danych osobowych w ramach działalności PZBS wraz ze wstępnym terminarzem prac inspektora i szacunkiem godzinowym;
 2. wskazanie oczekiwań finansowych w tym szacunków za ewentualną dodatkową pracę w okresie wdrożenia przepisów (w nawiązaniu do szacunku godzinowego, o którym mowa w poprzednim punkcie);
 3. CV opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).”
 4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
 5. oświadczenie  o  braku  skazania  prawomocnym  wyrokiem  sądu  za  umyślne  przestępstwo   ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć elektronicznie na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. oraz w formie papierowej w Biurze Zarządu PZBS w Warszawie w zamkniętych kopertach z dopiskiem Dotyczy naboru na stanowisko Inspektora Ochrony Danych w PZBS.

do dnia 27 lipca  2018  roku  dogodziny 1400

Aplikacje, które wpłyną do Biura PZBS poza określonym terminem lub w innej formie nie będą rozpatrywane.
PZBS zastrzega możliwość do negocjacji z osobami składającymi oferty oraz do zakończenia konkursu bez rozstrzygnięcia w przypadku gdy żadna z ofert nie będzie korespondowała z przewidywaniami i oczekiwaniami PZBS.

Data: 13.07.2018r.