116

Konkurs na stanowisko Dyrektora Biura Zarządu PZBS

Poszukujemy osoby na stanowisko: Dyrektor Biura Zarządu Polskiego Związku Brydża Sportowego

Wymagania niezbędne stawiane kandydatowi:
 1. obywatelstwo polskie lub potwierdzona biegłość w języku polskim;
 2. wykształcenie co najmniej średnie;
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 5. nieposzlakowana opinia;
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku;
 7. dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 8. umiejętność stosowania nowoczesnych technologii internetowych;
 9. biegła znajomość programów pakietu MS Office.
Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość następujących aktów prawnych lub gotowość do zapoznawania się z nimi:
  1. KPA
  2. ustawa o sporcie
  3. ustawa prawo o stowarzyszeniach
 2. znajomość regulacji wewnętrznych PZBS lub gotowość do zapoznawania się z nimi;
 3. znajomość żargonu brydżowego (również w języku angielskim),
 4. doświadczenie zawodowe w zakresie kierowania zespołem i koordynacji działań w podobnym zakresie;
 5. umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi;
 6. umiejętność opracowywania projektów aktów prawnych;
 7. umiejętność analizy dokumentów i sporządzania pism urzędowych;
 8. umiejętność poprawnego formułowania decyzji administracyjnych;
 9. predyspozycje osobowościowe tj.: kreatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność skutecznego komunikowania się, odpowiedzialność, terminowość, rzetelność; sumienność, obowiązkowość, bezstronność, łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, wysoka kultura osobista;
 10. bardzo dobra organizacja czasu pracy;
 11. dyspozycyjność.
III. Zakres zadań wykonywanych na ww. stanowisku:
 • Zarządzanie Biurem PZBS i kierowanie jego działalnością – również w delegacji i w weekendy w przypadku zawodów.
 • Prowadzenie administracji biura i opieka nad jego funkcjonowaniem.
 • Reprezentowanie Związku na zewnątrz również w delegacjach.
 • Planowanie, koordynowanie i kontrola działalności pracowników oraz nadzór nad dyscypliną pracy.
 • Współdziałanie w przygotowaniu planów pracy, kalendarza sportowego oraz uchwał Zarządu i Prezydium; organizowanie ich realizacji.
 • Opracowanie planów finansowych, projektu budżetu.
 • Opracowywanie planów rzeczowych i organizacyjnych.
 • Nadzorowanie obiegu umów oraz dokumentacji wewnętrznej i zewnętrznej.
 • Przygotowanie prezentacji, analiz, raportów i zestawień.
 • Podejmowanie decyzji w sprawach delegacji służbowych i sędziowskich.
 • Przygotowywanie dokumentacji na posiedzenia Zarządu i Prezydium.
 • Wsparcie organizacyjne i administracyjne członków Zarządu oraz współpracowników.
 • Redagowanie pism wykonawczych.
 • Udzielanie informacji i wyjaśnień w sprawach należących do kompetencji Biura w tym dotyczących przepisów sportowych.
 • Nadzór nad ochroną mienia Związku, zapobieganie niegospodarności; informowanie Zarządu o spostrzeżonych nieprawidłowościach.
 • Mile widziana znajomość zasad gry w brydża.
IV. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
 1. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.
 2. List motywacyjny.
 3. Kopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje.
 4. Kopie świadectw pracy.
 5. Podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz braku prawomocnego skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.
V. Oferujemy:
 1. Umowę o pracę po okresie próbnym.
 2. Stabilne warunki zatrudnienia oraz opiekę medyczną.
 3. Wpływ na własne środowisko pracy.
 4. Możliwość realizowania samodzielnych projektów.
VI. Warunki pracy:
 1. Stanowisko: administracyjne, kierownicze.
 2. Wymiar czasu pracy: pełny etat.
 3. Miejsce pracy: Warszawa, ul. Złota 7/3.
 4. Praca jednozmianowa.
 5. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin.
VII. Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do:

8 października 2018 r. do godz. 15.00.

 • Listownie – Biuro PZBS, ul. Złota 7/3, 00-019 Warszawa;
 • mailowo – Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ;
 • osobiście w sekretariacie Biura.

Aplikacje, które wpłyną do biura po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Oferty nie spełniające powyższych kryteriów nie będą rozpatrywane.