Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Regulamin XXXII Mistrzostw Polski Leśników

RDLP Poznań – LOS Puszczykowo 15-18.10.2019r.

 

I. Postanowienia wstępne

 

1. XXXII Mistrzostwa Polski Leśników w Brydżu Sportowym odbywają się na terenie RDLP w Poznaniu w LOS Puszczykowo, w dniach od 15 do 18 października 2019r.

 

2. Zaproszenie oraz szczegółowy informacje dotyczące Mistrzostw zostaną umieszczone na stronach internetowych Lasów Państwowych oraz przekazane do wszystkich pracowników LP drogą elektroniczną.

 

3. Do udziału w Mistrzostwach uprawnieni są pracownicy jednostek Lasów Państwowych, parków narodowych, instytucji badawczych i naukowych leśnictwa, biur urządzania lasu oraz pracownicy i pracodawcy firm usługowych świadczących usługi na rzecz Lasów Państwowych, a także byli pracownicy LP, absolwenci, uczniowie i studenci szkół leśnych.

 

4. Organizator może wyjątkowo dopuścić do udziału w Mistrzostwach osoby niespełniające wymogów regulaminowych, na warunkach umożliwiających zdobywanie nagród rzeczowych i punktów (PKL), bez prawa do nabycia tytułów mistrzowskich .

 

5. Mistrzostwa odbywają się w formie kongresu brydżowego, uznawanego przez Polski Związek Brydża Sportowego za Środowiskowe Mistrzostwa Polski. W skład którego wchodzą:

a) turniej indywidualny

b) turniej par (IMPY)

c) turniej par (MAXY) – dwie sesje

d) turniej teamów

 

6. Każdy z wymienionych turniejów jest autonomiczny, co oznacza, że można w nim z osobna zdobywać tytuły, puchary, nagrody rzeczowe oraz PKL-e.

7. Klasyfikacją najważniejszą, decydującą o wyłonieniu indywidualnego Mistrza Polski Leśników w Brydżu Sportowym na rok 2019, będzie klasyfikacja kongresowa, prowadzona na zasadzie punktacji długofalowej.

 

8. Turniej PRO-AM oraz turnieje dodatkowe nie są uwzględniane w klasyfikacji długofalowej kongresu.

 

II. Zasady prowadzenia klasyfikacji długofalowej

 

1. Punkty do punktacji długofalowej (PDF) uczestnicy Mistrzostw zdobywają we wszystkich turniejach ( z wyłączeniem Turnieju Nocnego), a o generalnym miejscu uczestnika decyduje ich łączna  suma.

 

2. PDF-y zdobywane będą według następujących reguł:

a) w turnieju indywidualnym (min. 26 rozdań) - zwycięzca otrzymuje liczbę PDF równą ilości startujących, a każdy następny zawodnik o l PDF mniej;

b) w turnieju par IMP (min. 26 rozdań) - pierwsza para w turnieju otrzyma ilość PDF równą dwukrotnej liczbie uczestniczących par , a każde kolejne miejsce o 2 PDF mniej.

c) w turnieju par MAX (min. 40 rozdań) - pierwsza para w turnieju otrzyma ilość PDF równą trzykrotnej liczbie uczestniczących par , a każde kolejne miejsce o 3 PDF mniej.

c) w turnieju teamów (min. 30 rozdań) zwycięzcy otrzymają liczbę PDF równą czterokrotnej ilości startujących teamów, a każdy następny team kolejno o 4 PDF mniej;

d) za czołowe miejsca we wszystkich czterech turniejach zawodnicy będą dodatkowo premiowani poprzez przydzielenie im odpowiednio za:

 

• I miejsce      - 5 PDF

• II miejsce     - 4 PDF

• III miejsce    - 3 PDF

• IV miejsce   - 2 PDF

• V miejsce    - 1 PDF

 

3. Ilekroć w punkcie 2 jest mowa o zwycięzcach w parach i teamach,

to w punktacji długofalowej rozumie się przez to przydzielenie stosownej ilości PDF każdemu zawodnikowi z osobna.

 

4. W przypadku miejsc dzielonych w poszczególnych konkurencjach

przyznaje się ilości PDF w wysokości średniej arytmetycznej, a ułamki zaokrągla się w górę do pełnych cyfr.

 

5. W przypadku równej ilości PDF o wyższym miejscu w klasyfikacji

kongresowej decyduje wyższe miejsce w turnieju indywidualnym, a następnie w turnieju teamów, par na maxy i par impy. Brak możliwości wyłonienia na tej podstawie rozstrzygnięty zostanie na drodze losowania .

 

III. Zasady gry.

 

1. Turnieje : indywidualny, par i teamów przeprowadza się według zasad i przepisów Polskiego Związku Brydża Sportowego.

 

2. Kwestie szczegółowych zasad przeprowadzania turniejów i klasyfikowania w nich uczestników , organizator powierza Sędziemu Mistrzostw, który zobowiązany będzie zaznajomić zawodników . Sędzią Głównym zawodów będzie Grzegorz Pogodziński, sędzią komputerowym będzie Arkadiusz Ciechomski.

 

3. We wszystkich turniejach i ich fazach zobowiązuje się uczestników do przestrzegania przepisów PZBS oraz prowadzenia licytacji przy użyciu kaset licytacyjnych (bidding-boxów).

 

4. Zabrania się stosowania licytacji wysoce sztucznych.

 

5. Zabrania się systemowych otwarć blefowych.

 

6. Wszystkie odzywki do wysokości 3 NT włącznie, mogące być

niezrozumiałe dla przeciwników, należy sygnalizować poprzez położenie na stół kartonika ALERT.

 

7. Wszystkie odzywki skaczące należy akcentować poprzez położenie na stół kartonika STOP. Po odzywce skaczącej nie wolno przeciwnikowi licytować do chwili, gdy kartonik ten nie zostanie schowany z powrotem do kasety.

 

8. Wszelkie sytuacje sporne w grze rozstrzyga Sędzia Mistrzostw.

 

9. W turnieju par i teamów przyjmuje się formułę OPEN, przez co rozumie się,  że uczestnicy Mistrzostw mogą się w nich dobierać bez konieczności reprezentowania tej samej jednostki organizacyjnej (RDLP, N-ctwa, ZUL,itp.). Jednak do uzyskania tytułu Drużynowego Mistrza Polski Leśników i kolejnych Wicemistrzów w turnieju teamów stawia się warunek, że teamy muszą swoją nazwą nawiązywać do reprezentowanych jednostek i muszą się w nim  znajdować co najmniej dwaj zawodnicy pozostający z nią w związku .

Dopuszcza się możliwość wystawienia kilku zespołów w ramach reprezentowania jednej jednostki .

 

IV. Uwagi końcowe.

 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu obowiązują:

a) przepisy PZBS

b) rozstrzygnięcie Komitetu Organizacyjnego Mistrzostw.

c) decyzje Sędziego Głównego zawodów - Grzegorza Pogodzińskiego.

 

2. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji i dokonywania korekt w niniejszym regulaminie.

 

3. Na sali gry obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu,  a uczestnicy zobowiązani są do przestrzeganie ładu i porządku oraz zasad sportowego zachowania.

 

4. Nagrody, puchary i inne upominki nieodebrane na uroczystym rozdaniu nagród przepadają na rzecz organizatora.

 

Organizator

Poprawiony (środa, 16 października 2019 10:59)