Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Regulamin Internetowych Drużynowych Mikstowych Mistrzostw Polski Connector 2021 (IDMMP)

 1. W związku z brakiem poprawy sytuacji epidemicznej w Polsce, II edycja Internetowych Drużynowych Mikstowych Mistrzostw Polski Connector 2021 (IDMMP), czyli Ligi Mikstowej, odbędzie się ponownie wirtualnie. Głównym celem rozgrywek jest aktywacja brydżowego środowiska mikstowego, umożliwienie tworzenia i utrzymania stałych par oraz podniesienie poziomu sportowego w tej kategorii.

 2. Organizatorem rozgrywek jest Polski Związek Brydża Sportowego, a właściwe regulaminy stosuje się odpowiednio. Rozgrywki koordynują: Włodzimierz Krysztofczyk (kapitan kadry mikstowej) i Lena Leszczyńska (koordynator Zarządu do spraw kadry mikstowej).

 3. Trzy najlepsze drużyny zdobędą tytuły Internetowych Drużynowych Mikstowych Mistrzów i Wicemistrzów Polski oraz otrzymają medale i nagrody rzeczowe oraz dofinansowanie w MPT Mikstowych planowanych w Poznaniu (1000+600+400zł). Wyniki końcowe rozgrywek mogą być brane pod uwagę przy podziale trzeciej edycji na szczeble rozgrywek. Dodatkowo przewidziano 2 nagrody popularne, dla najlepszych drużyn z sumą rankingu do 50 (liczonego jak w punkcie 11) oraz 2 nagrody młodzieżowe (4x250zł). Wszystkie nagrody finansowe są specjalnie dedykowane na MP w Poznaniu i tylko tam możliwe do wykorzystania. Gdyby MPTM się nie odbyły, nagroda przechodzi na kolejną mistrzowską imprezę mikstową w Poznaniu, którą uda się zrealizować. Nagroda przysługuje zawodnikowi, nie teamowi. W przypadku mniejszej niż 6 liczby teamów uprawnionych do nagród popularnych i młodzieżowych organizator ma prawo innego dysponowania nagrodami. 

 4. Rozgrywki zostaną przeprowadzone na platformach BBO i RealBridge1i potrwają 10-13 tygodni w zależności od liczby zgłoszonych drużyn. Początek rozgrywek 5 kwietnia 2021, zakończenie na początku lipca 2021.

 5. W rozgrywkach mają prawo uczestniczyć zawodnicy zarejestrowani w PZBS z opłaconą składką za rok 2021.

 6. Zgłoszenia będą zbierane internetowo do 30 marca przez system startowki.pzbs.pl. Podany w zgłoszeniu adres e-mail będzie rozumiany jako adres kapitana drużyny, a co za tym idzie, będzie używany do kontaktu z drużyną. W zgłoszeniu należy podać PIDy zawodników z CEZARa.

 7. Liczba zgłoszeń jest ograniczona do 32 drużyn. W przypadku zgłoszenia się większej liczby drużyn mogą zostać rozegrane dodatkowe eliminacje (dla drużyn z najniższą sumą rankingu, liczoną jak w punkcie 11)l ub liga zostanie odpowiednio powiększona (w takim wypadku schemat rozgrywek opisany w punkcie 13 może zostać zmodyfikowany).

 8. Za udział w całym bieżącym cyklu drużyna wnosi opłatę 180 zł, którą należy wpłacić do 31 marca 2021 podczas rejestracji. Drużynom, które będą musiały wziąć udział w eliminacjach dodatkowych i nie przejdą do pierwszego etapu rozgrywek, opłata zostanie zwrócona. Nadwyżka finansowa z opłat rejestracyjnych zostanie przeznaczona na organizację kadry mikstowej. 

 9. W każdym meczu biorą udział wyłącznie pary mikstowe. Drużyna może się składać z maksimum 6 osób. W sytuacjach losowych będzie można zastąpić jednorazowo jednego zawodnika (odpowiednio kobietę lub mężczyznę). W uzasadnionych, wyjątkowych przypadkach, będzie można wymienić 1 zawodnika lub parę w drużynie. W przypadku teamów 2-parowych, możliwie jest rozszerzenie drużyny o kolejną parę (lub pojedynczego zawodnika). Wszystkie ww. zmiany dotyczą jedynie takich zawodników, którzy nie byli zapisani w innej drużynie danego sezonu IDMMP. Decyzję o zmianach należy uzgodnić każdorazowo z koordynatorem ligi.

 10. Planuje się podział drużyn na grupy. Liczebność grup uzależniona będzie od liczby zgłoszeń, niemniej przyjmuje się, że grupy będą 6-8 zespołowe.

 11. Podział drużyn na grupy nastąpi metodą pętelkową w oparciu o sumę punktów Rankingu PZBS dwóch kobiet i dwóch mężczyzn najwyżej sklasyfikowanych wśród członków drużyny.

  Zawodnikom niesklasyfikowanym w rankingu PZBS będzie przyznany ranking:

  1. za zajęcie wysokiego miejsca w międzynarodowej imprezie mistrzowskiej – 300 pkt;
  2. za udział w międzynarodowej imprezie mistrzowskiej (bez pkt a) – 100 pkt;
  3. pozostali zawodnicy zagraniczni – 20 pkt;

  Po przydzieleniu drużyn do grup, zostanie przygotowany i udostępniony na stronie www.pzbs.pl pełny harmonogram meczów fazy grupowej.

 12. W trakcie trwania 1 lub 2 kolejki rozgrywek dopuszcza się możliwość uzupełnienia składów grup. Wówczas mecze zaległe mogą być rozegrane w terminie uzgodnionym z koordynatorem rozgrywek.

 13. Rozgrywki odbywać się będą z podziałem na 2 fazy:

  1. Eliminacje w grupach na BBO. Każda z drużyn rozegra co najmniej 6-7 meczów w systemie każdy z każdym.

  2. Faza pucharowa na RealBridge [z kamerami i dźwiękiem1]: ćwierćfinał, półfinał i finał (oraz mecz o 3 miejsce). Do ćwierćfinału awansuje 8 drużyn z eliminacji (po 2 z każdej z 4 grup). Pary do ćwierćfinałów kojarzone są w następujący sposób: A1-B2(1), B1-A2(2), C1-D2(3), D1-C2(4). W półfinałach gra (1)-(4) i (2)-(3).

  3. Pozostałe drużyny grają dwusesyjny swiss na RealBridge o puchar Prezesa (dwie sesje po 5 meczów po 4 rozdania). W pierwszej sesji bez powtórzeń spotkań z eliminacji. Zarówno turniej jak i ćwierćfinał będzie grany na tych samych rozkładach rozdań (jeśli będzie to technicznie możliwe).

  4. Drużyny odpadające w ćwierćfinale dzielą miejsca 5-8. Drużyny, które wygrały swoją grupę, zajmują wyższe miejsca. 

 14. W ciągu tygodnia należy rozegrać minimum 1 mecz zgodnie z harmonogramem. Za zgodą obu drużyn można rozegrać również inne mecze. Dozwolone są niewielkie odstępstwa od harmonogramu w uzasadnionych wypadkach, za zgodą koordynatora. 

 15. Ustala się długość meczów grupowych na 16 rozdań. Możliwe jest podzielenie meczu na 2 segmenty (2x8 rozdań). Ćwierćfinał, półfinał i finał – mecze 40 rozdaniowe (2x20). W przypadku ćwierćfinału/półfinału/finału zakończonego remisem, zwycięża drużyna z wyższą sumą zapisów, w drugiej kolejności decyduje wyższy wynik VP w eliminacjach.

 16. Wynik meczu podawany jest w impach, które w fazie grupowej przeliczane są na VP.

 17. Nierozegranie meczu w uzgodnionym terminie skutkuje walkowerem dla winnych stron, o ile koordynator nie wyrazi zgody na rozegranie meczu w innym terminie.

 18. W rozgrywkach IDMMP nie obowiązują żadne ograniczenia systemowe z tym, że:

  1. Para grająca Systemem Wysoce Sztucznym (SWS), winna podczas rejestracji drużyny dostarczyć kartę konwencyjną w wersji elektronicznej organizatorowi rozgrywek, do wglądu wszystkich pozostałych kapitanów na ich życzenie.

  2. Kapitan drużyny ma obowiązek uprzedzić kapitana drużyny przeciwnej (nie później niż 24h przed meczem), że wystawia parę stosującą SWS.

  3. Przeciwnikom przysługuje prawo wyboru pary, która gra przeciw parze stosującej SWS.

 19. Ustala się sugerowane dni i pory rozgrywania meczów:

  1. Poniedziałek - piątek, początek 18-21,

  2. Sobota - niedziela, początek 10-21,

  3. Termin rozgrywania meczu należy zgłosić koordynatorowi.

 20. Osobami odpowiedzialnymi za ustalanie terminów rozgrywania meczów są kapitanowie drużyn, a za przygotowanie meczu na BBO – kapitan drużyny gospodarzy (chyba że zainteresowani umówią się inaczej). Do obowiązków kapitana należy również podanie wyniku meczu wraz ze składami obu drużyn niezwłocznie (ale nie później niż 24 godziny po jego zakończeniu), przy czym najpóźniej w ostatnim dniu rozgrywania danej kolejki. Obowiązkowe jest dołączenie zapisu gry, czyli linku z zapamiętanym meczem z archiwum BBO. Gdy jeden z kapitanów dopełni powyższych obowiązków, wystarczy, gdy drugi potwierdzi dane. Po upłynięciu czasu na zgłoszenie wyników, wynik uznaje się za ważny niezależnie od potwierdzenia przez drugiego kapitana.

 21. Podczas meczu rozgrywanego na BBO należy wyłączyć (odznaczyć) opcje:

  1. rozmowy z kibicami – obowiązkowy zakaz,

  2. barometr (widoczne wyniki w trakcie meczu) – obowiązkowy zakaz,

  3. kibicowanie – dopuszczalne wyłącznie za zgodą obydwu drużyn,

  4. undo (brak możliwości cofania ruchów) – dopuszczalne wyłącznie za zgodą obydwu drużyn w sytuacji oczywistych mis-klików.

 22. Mecze i turniej Swiss na RealBridge będą przygotowane i zakładane przez sędziego (kapitanowie dostaną odpowiednie instrukcje). Mecze fazy play-off mogą być transmitowane i komentowane. Mecze te odbędą się w określonych z góry terminach:

  1. 1. część ćwierćfinału i swissa – wtorek, 25 maja, godzina 19.30,

  2. 2. część ćwierćfinału i swissa – wtorek, 1 czerwca, godzina 19.30,

  3. 1. część półfinału – wtorek, 8 czerwca, godzina 19.30,

  4. 2. część półfinału – wtorek, 15 czerwca, godzina 19.30,

  5. 1. część finału – wtorek, 22 czerwca, godzina 19.30,

  6. 2. część finału – wtorek, 29 czerwca, godzina 19.30.

  UWAGA: Terminy meczów półfinałowych i finałowych mogą się pokryć z rozgrywkami w ME na Maderze. W przypadku kolizji, gdyby członkowie reprezentacji zakwalifikowali się do ww. meczów, terminy mogą zostać nieznacznie zmodyfikowane. 

 23. Wszelkie sytuacje związane z etyką gry (zwłaszcza powtarzające się), które mogą budzić uzasadnione wątpliwości, że korzystano z nielegalnych informacji – będą karane nie tylko w ramach prowadzonych Mistrzostw, ale również dyscyplinarnie. Rejestracja do rozgrywek oznacza zgodę na wykorzystywanie, analizowanie i udostępnianie z komentarzem wszystkich materiałów dotyczących rozgrywek pozyskanych w trakcie IDMMP z platform BBO i RealBridge.

 24. PKL otrzymują wszyscy uczestnicy (teamy) pod warunkiem spełnienia 24b.

  1. Liczba PKL: 

   • 1 m-ce - 150, 2 m-ce - 120, 3 m-ce - 100, 4 m-ce - 80.
   • Drużyny odpadające w ćwierćfinale otrzymują pkle w zależności od miejsca w eliminacjach.
   • Drużyny nie awansujące do fazy play-off otrzymają pkle zgodnie z kolejnością w eliminacjach, każda grupa osobno. Pierwszy nie awansujący otrzymuje 50 PKLi, dalsze miejsca wg kalkulatora, rozciągając obniżkę na wszystkich uczestników. 
  2. Aby otrzymać PKL-e, zawodnicy powinni rozegrać ⅓ rozdań przewidzianych dla danej drużyny. Zawodnicy, którzy nie rozegrali wymaganego minimum, otrzymują PKL proporcjonalnie do liczby rozegranych rozdań.

  3. W turnieju Swiss pkle będą przyznane osobno zgodnie z zasadami turniejów internetowych.

 25. Z ramienia PZBS prowadzącym rozgrywki będzie Aleksander Krych Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Sytuacje sporne oraz nieujęte w regulaminie rozstrzyga prowadzący wraz z kapitanem i koordynatorem.

 26. Udział w turnieju jest równoznaczny ze zgodą na postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie.

 27. Sytuacje sporne oraz nieujęte w regulaminie rozstrzyga prowadzący wraz z kapitanem i koordynatorem.

Witold Stachnik
(-)

Prezes Zarządu PZBS

Lena Leszczyńska
(-)

Koordynator Zarządu
do spraw kadry mikstowej

Załączniki do regulaminu:

1   Na platformie RealBridge obowiązuje gra z użyciem kamer i mikrofonu. W przypadku problemów technicznych sędzia może wyrazić zgodę na grę bez ww. urządzeń.

Warunki korzystania z platformy RealBridge

Instrukcja założenia meczu na BBO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych zawodników brydża sportowego jest Polski Związek Brydża Sportowego z siedzibą przy ul. Złotej 7/3, 00-019 Warszawa, NIP: 5251656918, KRS: 0000219753, tel.: 22 827 24 29 (dalej: PZBS).

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych wyznaczonego przez PZBS to: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych. W celu przeprowadzenia Drużynowych Mikstowych Mistrzostw Polski 2021 online uczestnicy w szczególności będą otrzymywali wzajemnie swoje dane kontaktowe (adres e-mail, nazwę BBO etc), w tym możliwa jest publikacja wszystkich danych kontaktowych kapitanów drużyn tak, by drużyny mogły się swobodnie umawiać na mecze.

Poprawiony (poniedziałek, 22 marca 2021 10:21)