Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Regulamin Kadrowych Rozgrywek Mikstowych 2022

I. Informacje podstawowe

 1. Podstawowym celem rozgrywek kadry mikstowej jest budowa szerokiego zaplecza na przyszłość oraz przygotowanie i szkolenie wybranej liczby zawodników do rozgrywek mistrzowskich w najbliższych latach. Celem krótkoterminowym jest wyłonienie Mikstowej Reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy na Maderze w czerwcu 2022 roku. Parze (występującej w niezmienionym składzie), która wygra II etap kadry, zostaną pokryte koszty wpisowego w MŚ we Wrocławiu 2022 w konkurencji par mikstowych (o ile impreza się odbędzie).
 2. Organizatorem rozgrywek jest PZBS.
 3. Rozgrywki są otwarte dla wszystkich par mikstowych, w których każdy z zawodników:
  1. jest obywatelem Polski lub też nie jest obywatelem Polski, ale uzyskał zgodę Zarządu PZBS na uczestnictwo;
  2. spełnia warunki Eligibility Code EBL i WBF;
  3. jest zrzeszony w PZBS w roku 2022;
  4. spełnia wymogi Karty Reprezentanta i deklaruje gotowość do przyjęcia jej postanowień;
  5. nie jest obarczony innymi przeciwwskazaniami uniemożliwiającymi reprezentowanie Polski na zawodach międzynarodowych lub też poinformował o takich przeciwwskazaniach i uzyskał zgodę Zarządu PZBS na uczestnictwo.
 4. Rozgrywki prowadzone będą w następujących etapach:
  1. Kadra Mikstowa 1 (KM1) – kryterium parowe na IMP-y (z przeliczeniem na VP lub bez przeliczenia, w zależności od systemu rozgrywek);
  2. Kadra Mikstowa 2 (KM2) – kryterium parowe na IMP-y z przeliczeniem na VP;
  3. Szeroka Reprezentacja (SzR) – sparingi i szkolenia, program uzgodniony z selekcjonerem reprezentacji mikstowej, zwanym dalej Kapitanem.
 5. Szczegółowy system rozgrywek, harmonogram oraz zasady obliczania wyników będą ogłaszane w oddzielnych komunikatach po zamknięciu listy zgłoszeń. Opłata startowa do KM1 i KM2 wynosi 120 zł od zawodnika za każdy etap (zniżki nie przysługują).
 6. Uczestnicy poszczególnych etapów muszą każdorazowo:
  1. dokonać zgłoszenia wraz z przedstawieniem planu swoich wspólnych startów w rozgrywkach brydżowych od dnia zgłoszenia do 15.06.2022 - drogą elektroniczną na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,
  2. dokonać opłaty startowej na konto PZBS z dopiskiem odpowiednio: “KM1 2022” lub “KM2 2022”.
 7. Obowiązków ww. uczestnicy dokonują w terminie do dnia 11.02.2022 r. dla KM1 (dotyczy również uprawnionych do bezpośredniego startu w KM2) oraz w terminie do dnia 14.03.2022 r. dla KM2. Niedopełnienie któregokolwiek z tych obowiązków lub dopełnienie go po terminie może skutkować niedopuszczeniem do udziału w rozgrywkach.

II. Kadra Mikstowa 1

 1. Rozgrywki KM1 będą prowadzone w dniach 25-27.02 w Centrum Sportów Umysłowych w Warszawie, przy ul. Polinezyjskiej 10.
 2. Pary startujące w KM1 dokonują zgłoszenia oraz opłaty startowej zgodnie z pkt. I.6 i I.7.
 3. Planuje się rozegranie około 120 rozdań.
 4. Jeśli liczba par zgłoszonych do KM1 będzie niższa niż 16, rozgrywki nie odbędą się. W takiej sytuacji:
  1. kapitan spośród zgłoszonych par samodzielnie powołuje do KM2 10 (lub więcej) par wyróżniających się wynikami, postawą sportową, grą w jednym zestawieniu przez dłuższy czas, wysokim WK, wysokim miejscem w Oficjalnym Rankingu Brydżowym PZBS, realizacją planu wspólnych startów itp.;
  2. pary wchodzące w skład aktualnej Szerokiej Reprezentacji mają zapewniony udział w KM2;
  3. parom powołanym do KM2 opłata startowa do KM1 zostaje zaliczona na poczet KM2. Pozostałym parom zwraca się opłatę startową.
 5. Z pierwszego etapu kadry KM1 kapitan ma prawo zwolnić 1-4 pary. Lista zwolnionych par zostanie ogłoszona do 15.02.2022.

III. Kadra Mikstowa 2

 1. Rozgrywki KM2 będą przeprowadzone w dniach 21-24.04
 2. W rozgrywkach KM2 startuje 16 par wyłonionych w następujący sposób:
  1. 6 par z aktualnej Szerokiej Reprezentacji (lub 3 pary aktualnej Szerokiej Reprezentacji w przypadku spełnienia przez RP kryterium wynikowego)
  2. 6 par, które zajęły miejsca 1-6 w KM1; (lub więcej w przypadku niewykorzystania części miejsc z pt. a.);
  3. 0-4 pary spośród uczestniczących w KM1, powołane przez Kapitana, wyróżniające się wynikami, postawą sportową, grą w jednym zestawieniu przez dłuższy czas itp.;
  4. 0-4 pary powołane przez Kapitana bezpośrednio do tego etapu bez udziału w KM1.
 3. Pary startujące w KM2 dokonują zgłoszenia oraz opłaty startowej zgodnie z pkt. I.6 i I.7.
 4. Planuje się rozegranie 180 rozdań (15 rund po 12 rozdań w meczu, od czwartku do niedzieli)

IV. Szeroka Reprezentacja

 1. Skład Szerokiej Reprezentacji Mikstowej uzależniony jest od wyniku uzyskanego przez aktualną Reprezentację Polski na MŚ w Salsomaggiore 2022. Kryterium wynikowe dla Reprezentacji Mikstowej Polski to zakwalifikowanie się do ćwierćfinałów (do pierwszej 8) MŚ Salsomaggiore 2022.
 2. W przypadku spełnienia kryterium z pt. IV.1 Szeroką Reprezentację tworzy 6 par: 3 pary uczestniczące w MŚ oraz para, która zajmie 1 miejsce w KM2, i 2 inne pary wybrane przez Kapitana spośród par zajmujących miejsca 2-10 w KM2.
 3. W przypadku niespełnienia kryterium z pt. IV.1 Szeroką Reprezentację tworzy 6 par: 2 pary zajmujące 1,2 miejsce w KM2 oraz 4 inne pary wybrane przez Kapitana spośród par zajmujących miejsca 3-10 w KM2.
 4. Pary z SzR realizują program szkoleniowo – rozgrywkowy uzgodniony z Kapitanem, dobrany indywidualnie dla poszczególnych par.
 5. Do zawodników SzR stosuje się przepisy Karty Reprezentanta PZBS, w szczególności zawodnicy ci podpisują i przestrzegają zapisów Karty Reprezentanta PZBS.
 6. W razie zmniejszenia się składu SzR Kapitan wedle własnego uznania powołuje pary mikstowe na zwolnione miejsca.
 7. W następnych latach będą organizowane rozgrywki kadry mikstowej według schematu zaprezentowanego powyżej.
 8. Para może zostać usunięta z SzR, jeśli któryś z zawodników nie przestrzega zapisów Karty Reprezentanta PZBS lub występuje wyraźny konflikt związany z uczestnictwem zawodnika w innych zawodach/kadrach/Szerokich Reprezentacjach lub nie reprezentuje odpowiedniego poziomu sportowego. Decyzję o usunięciu podejmuje Zarząd PZBS na wniosek Kapitana.
 9. Spośród par SzR Kapitan wybiera i przedstawia Zarządowi PZBS propozycję trzech par do reprezentacji Polski na imprezy mistrzowskie i inne w danym sezonie. Ostateczną decyzję o składzie reprezentacji podejmuje Zarząd.

V. Reprezentacja Polski (RP) na ME na Maderze 2022

 1. W skład RP wchodzą 3 pary powołane przez kapitana z SzR. Podstawą dokonywania powołań są przygotowywane przez kapitana raporty dotyczące wyników i postępów poszczególnych par, przedstawiane na zebraniach Zarządu. Za główne kryterium uznaje się rozgrywki kadrowe.

VI. Przepisy końcowe

 1. W rozgrywkach stosuje się właściwe przepisy PZBS.
 2. Rozgrywki są zawodami Kategorii 2 w rozumieniu Polityki Systemowej PZBS.
 3. Wszystkie pary zobowiązane są do posiadania kart konwencyjnych zgodnych z wymaganiami WBF w 3 egzemplarzach, z których 1 pozostawia się sędziemu zawodów przy czym w KM1 karty mogą być sporządzone w języku polskim lub angielskim, a w KM2 – wyłącznie w języku angielskim. Sugerowany sposób przekazania kart - przesłanie e-mailem sędziemu zawodów, na adres podany w komunikacie początkowym.
 4. Kapitan rozstrzyga sprawy sporne dotyczące niniejszego regulaminu, a Zarząd PZBS podejmuje decyzje w sytuacjach będących wynikiem nadzwyczajnych okoliczności. W sytuacjach niecierpiących zwłoki decyzje, o których mowa w zdaniu poprzednim, może podjąć Kapitan w porozumieniu z Prezesem Zarządu PZBS. Sprawy związane z obliczaniem wyników nieokreślone w regulaminach PZBS, rozstrzyga sędzia główny.
 5. Odwołania od decyzji sędziowskich rozpatruje sędzia główny.
 6. Poprzez uczestnictwo w rozgrywkach zawodnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie swojego wizerunku przez PZBS do celów szeroko rozumianej promocji brydża sportowego.