Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Regulamin Kadrowych Rozgrywek Mikstowych 2023

Regulamin Kadrowych Rozgrywek Mikstowych 2023

I. Informacje podstawowe

1.    Podstawowym celem rozgrywek Kadry Mikstowej (KM) jest budowa szerokiego zaplecza na przyszłość oraz przygotowanie i szkolenie wybranej liczby zawodników do rozgrywek mistrzowskich w najbliższych latach. Celem krótkoterminowym jest wyłonienie Mikstowej Reprezentacji Polski na Mistrzostwa Świata Teamów w sierpniu 2023 w Maroku. 

2.    Parze (występującej w niezmienionym składzie), która wygra II etap kadry, zostaną pokryte koszty wpisowego w ME w Strasburgu 2023 w konkurencji par mikstowych (nawet jeśli para ta zrezygnuje z udziału w Reprezentacji). 

UWAGA: Nagroda ta będzie uzależniona od możliwości finansowych PZBS i nie jest gwarantowana.

3.    Organizatorem rozgrywek jest PZBS.

4.    Rozgrywki są otwarte dla wszystkich par mikstowych, w których każdy z zawodników:

a.             jest obywatelem Polski lub też nie jest obywatelem Polski, ale uzyskał zgodę Zarządu PZBS na uczestnictwo;

b.             spełnia warunki Eligibility Code EBL i WBF;

c.               jest zrzeszony w PZBS i ma opłaconą składkę zawodniczą w roku 2023;

d.             spełnia wymogi Karty Reprezentanta i deklaruje gotowość do przyjęcia jej postanowień;

e.             nie jest obarczony innymi przeciwwskazaniami uniemożliwiającymi reprezentowanie Polski na zawodach międzynarodowych lub też poinformował o takich przeciwwskazaniach i uzyskał zgodę Zarządu PZBS na uczestnictwo.

5.    Rozgrywki prowadzone będą w następujących etapach:

a.    Kadra Mikstowa 1 (KM1) – kryterium parowe na IMP-y (z przeliczeniem na VP lub bez przeliczenia, w zależności od systemu rozgrywek);

b.    Kadra Mikstowa 2 (KM2) – kryterium parowe na IMP-y z przeliczeniem na VP;

c.    Szeroka Reprezentacja (SzR) – mecze, sparingi i szkolenia, program uzgodniony z Selekcjonerem.

6.    Szczegółowy system rozgrywek, harmonogram oraz zasady obliczania wyników będą ogłaszane w oddzielnych komunikatach po zamknięciu listy zgłoszeń. Opłata startowa do KM1 i KM2 wynosi 200 zł od zawodnika za każdy etap (zniżki nie przysługują).

7.    Uczestnicy poszczególnych etapów muszą każdorazowo:

a.    dokonać zgłoszenia wraz z przedstawieniem planu swoich wspólnych startów w rozgrywkach brydżowych od dnia zgłoszenia do 10.06.2023 – drogą elektroniczną na adres Koordynatora KM - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,

b.    dokonać opłaty startowej na konto PZBS z dopiskiem odpowiednio: “KMxt-1 2023” lub “KMxt-2 2023”.

c.    Obowiązków ww. uczestnicy dokonują w terminie do dnia 10.01.2023 r. dla KM1 (dotyczy również uprawnionych do bezpośredniego startu w KM2) oraz w terminie do dnia 20.03.2023 r. dla KM2. Niedopełnienie któregokolwiek z tych obowiązków lub dopełnienie go po terminie może skutkować niedopuszczeniem do udziału w rozgrywkach.

            8. Selekcjonerem rozgrywek KM na wszystkich etapach jest Kapitan Szerokiej Reprezentacji Mikstowej Mirosław Cichocki. W związku z powyższym w dalszej części regulaminu będzie stosowane określenie “Kapitan”. 

II. Kadra Mikstowa 1

1.    Rozgrywki KM1 będą prowadzone w dniach 27-29.01.2023 w Centrum Sportów Umysłowych w Warszawie, przy ul. Polinezyjskiej 10.

2.    Pary startujące w KM1 dokonują zgłoszenia oraz opłaty startowej zgodnie z pkt. I.6 i I.7.

3.    Planuje się rozegranie około 120-150 rozdań.

4.    Jeśli liczba par zgłoszonych do KM1 będzie niższa niż 16, rozgrywki nie odbędą się. W takiej sytuacji:

a.    Kapitan spośród zgłoszonych par samodzielnie powołuje do KM2 10 (lub więcej) par wyróżniających się wynikami, postawą sportową, grą w jednym zestawieniu przez dłuższy czas, wysokim WK, wysokim miejscem w Oficjalnym Rankingu Brydżowym PZBS, realizacją planu wspólnych startów itp.;

b.    pary wchodzące w skład aktualnej Szerokiej Reprezentacji mają zapewniony udział w KM2;

c.    parom powołanym do KM2 opłata startowa do KM1 zostaje zaliczona na poczet KM2. Pozostałym parom zwraca się opłatę startową.

5.    Z pierwszego etapu kadry KM1 Kapitan ma prawo zwolnić 1-4 pary. Lista zwolnionych par zostanie ogłoszona do 15.01.2023.

III. Kadra Mikstowa 2

1.    Rozgrywki KM2 będą przeprowadzone w dniach 23-26.03.2023 w Warszawie.

2.    W rozgrywkach KM2 startuje 16 par wybranych w następujący sposób:

a.    6 par z aktualnej Szerokiej Reprezentacji;

b.    6 par, które zajęły miejsca 1-6 w KM1 (lub więcej w przypadku niewykorzystania części miejsc z pt. a.);

c.    0-4 pary spośród uczestniczących w KM1, powołane przez Kapitana, wyróżniające się wynikami, postawą sportową, grą w jednym zestawieniu przez dłuższy czas itp.;

d.    0-4 pary powołane przez Kapitana bezpośrednio do tego etapu bez udziału w KM1;

e.    W wyjątkowych przypadkach Kapitan ma prawo powołać do II etapu kadry 1-2 pary nie zgłoszone wcześniej (tj. do 10.01.2023).

3.    Pary startujące w KM2 dokonują zgłoszenia oraz opłaty startowej zgodnie z pkt. I.6 i I.7.

4.    Planuje się rozegranie 180 rozdań (15 rund po 12 rozdań w meczu, od czwartku do niedzieli).

IV. Szeroka Reprezentacja

1.    Szeroką Reprezentację tworzy 6 par: 3 pary zajmujące pierwsze, drugie i trzecie miejsce w KM2 oraz 3 inne pary wybrane przez Kapitana spośród par zajmujących miejsca 3-10 w KM2.

2.    Pary z SzR realizują program szkoleniowo-rozgrywkowy uzgodniony z Kapitanem, dobrany indywidualnie dla poszczególnych par.

3.    Do zawodników SzR stosuje się przepisy Karty Reprezentanta PZBS, w szczególności zawodnicy ci podpisują i przestrzegają zapisów Karty Reprezentanta PZBS.

4.    W razie zmniejszenia się składu SzR Kapitan wedle własnego uznania powołuje pary mikstowe na zwolnione miejsca.

5.    W następnych latach będą organizowane rozgrywki kadry mikstowej według schematu zaprezentowanego powyżej. Nie stosuje się kryterium wynikowego dla aktualnej SzR. Kapitan ma możliwość powołania do kolejnej SzR 1, 2 lub 3 par (bez konieczności rozgrywania przez nie rozgrywek kadrowych) z reprezentacji na DMŚ 2023.

6.    Para może zostać usunięta z SzR, jeśli któryś z zawodników nie przestrzega zapisów Karty Reprezentanta PZBS lub występuje wyraźny konflikt związany z uczestnictwem zawodnika w innych zawodach/kadrach/Szerokich Reprezentacjach lub nie reprezentuje odpowiedniego poziomu sportowego. Decyzję o usunięciu podejmuje Zarząd PZBS na wniosek Kapitana.

V. Reprezentacja Polski (RP) na MŚ w Maroku 2023

1.    W skład RP na MŚ wejdą 3 pary powołane przez Kapitana z SzR. Podstawą dokonywania powołań będą rozgrywki i szkolenia przewidziane w pt. IV. 2 lub/oraz dodatkowe mecze wśród SzR (także z innymi reprezentacjami).

2.    Następnie spośród par SzR Kapitan wybiera (wraz z uzasadnieniem) i przedstawia Zarządowi PZBS propozycję trzech par do reprezentacji Polski na imprezy mistrzowskie i inne w danym sezonie. Ostateczną decyzję co do powołania reprezentacji i jej składu podejmuje Zarząd. 

VI. Przepisy końcowe

1.    W rozgrywkach stosuje się właściwe przepisy PZBS.

2.    Rozgrywki są zawodami Kategorii 2 w rozumieniu Polityki Systemowej PZBS.

3.    Wszystkie pary zobowiązane są do posiadania kart konwencyjnych zgodnych z wymaganiami WBF w 3 egzemplarzach, z których 1 pozostawia się sędziemu zawodów, przy czym w KM1 karty mogą być sporządzone w języku polskim lub angielskim, a w KM2 – wyłącznie w języku angielskim. Sugerowany sposób przekazania kart – przesłanie e-mailem sędziemu zawodów, na adres podany w komunikacie początkowym.

4.    Kapitan rozstrzyga sprawy sporne dotyczące niniejszego regulaminu, a Zarząd PZBS podejmuje decyzje w sytuacjach będących wynikiem nadzwyczajnych okoliczności. W sytuacjach niecierpiących zwłoki decyzje, o których mowa w zdaniu poprzednim, może podjąć Kapitan w porozumieniu z Prezesem Zarządu PZBS.

5.    Sprawy związane z obliczaniem wyników nieokreślone w regulaminach PZBS rozstrzyga sędzia główny.

6.    Poprzez uczestnictwo w rozgrywkach zawodnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie swojego wizerunku przez PZBS do celów szeroko rozumianej promocji brydża sportowego.

7.  W rozgrywkach zostaną przyznane PKL zgodnie z wytycznymi – „Ogólnymi Zasadami przyznawania pkl za rozgrywki kadrowe”.