Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Protokół z zebrania nr 1 Zarządu Głównego

 
Warszawa, hotel „Golden Tulip”, 4 czerwca, godz. 21.30
 
Obecni: Witold Stachnik, Igor Chalupec, Maciej Czajkowski, Stanisław Gołębiowski, Jacek Grzelczak, Lena Leszczyńska, Adrian Bakalarz, Marek Małysa, Przemysław Janiszewski, Ryszard Łazikiewicz, Artur Wasiak, Marcin Pędziński, Jarosław Molenda (KR), Sławomir Latała (dyrektor biura – protokolant).
Nieobecny (usprawiedliwiony): Tomasz Latos.
 
Prezes pogratulował zebranym wyboru do Zarządu Głównego.
 
Ustalono termin następnego zebrania Zarządu, czwartek, 22 czerwca 2016, godz. 17.00.
 
Kol. Sławomir Latała omówił temat najbliższej imprezy – Drużynowe Mistrzostwa Europy w Budapeszcie. 
Prezes Witold Stachnik zdecydował, że zachowujemy ustalenia poprzedniego ZG i kol. Sławomir Latała będzie szefem ekipy.
 
Prezes poprosił zebranych o krótkie przedstawienie spraw, którymi chcą zajmować się w Zarządzie:
Kol. Maciej Czajkowski – regulaminy, sprawy sportowe
Kol. Jacek Grzelczak – brydż w Internecie, sprawy dyscyplinarne i etyczne
Kol. Marek Małysa – seniorzy, brydż amatorski, promocja, współpraca z uczelniami wyższymi, nowy projekt „Brydż łącznikiem międzypokoleniowym”
Kol. Przemysław Janiszewski – sprawy sportowe, kadra, promocja brydża, środki unijne
Kol. Artur Wasiak – sędziowie, prawo brydżowe 
Kol. Stanisław Gołębiowski – organizacja imprez, brydż akademicki, juniorzy starsi
Kol. Adrian Bakalarz – młodzież
Kol. Lena Leszczyńska – promocja i reklama brydża, media – facebook, strona internetowa, blogi
Kol. Marcin Pędziński – organizacja imprez, finanse, współpraca z terenem
Kol. Ryszard Łazikiewicz – sprzęt
Kol. Igor Chalupec – sprawy sponsorskie, współpraca z Radosławem Kiełbasińskim w sprawach międzynarodowych, sprawy finansowe wspólnie z Prezesem Witoldem Stachnikiem.
 
Zarząd zgodził się z propozycją prezesa, aby udzielić wszelkiego możliwego wsparcia Radosława Kiełabasińskiego na arenie międzynarodowej.
 
Prezes poinformował, że w sprawach finansowych optuje za operowaniem oddzielnymi budżetami dla poszczególnych pionów i komisji.
 
Wniosek Prezesa: Skład drużyn reprezentacji na WBG Wrocław 2016 nie powinien ulec zmianie w przypadku zdobycia przez dany team medalu na ME w Budapeszcie.
Głosowano: 12-0-0 (za-przeciw-wstrzymał się).
 
Wniosek Prezesa: Nie zmieniamy ekipy przygotowującej WBG we Wrocławiu.
Do Komitetu Organizacyjnego zaproponowano Radosława Kiełbasińskiego (jako przewodniczącego - będą trwały rozmowy), Witolda Stachnika i Stanisława Gołębiowskiego jako wiceprzewodniczących oraz Przemysława Janiszewskiego, Lenę Leszczyńską i Sławomira Latałę jako członków.
Głosowano: 10-0-2
 
Wniosek Prezesa: propozycja Prezydium - Igor Chalupec, Maciej Czajkowski, Tomasz Latos, Marek Małysa.
Głosowano:  10-0-2
 
Dyskutowano nad sprawą pary Balicki-Żmudziński. Kol. Stanisław Gołębiowski oświadczył, że nie wystawi żadnego z zawodników w finale ligi.
Uzgodniono opublikowanie komunikatu na ten temat.
 
 
Prezes podziękował zebranym i na tym zebranie zakończono.
 
 
Protokół zatwierdzono na zebraniu ZG PZBS dnia 22 czerwca 2016 roku.