Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Komunikat z zebrania nr 5 Zarządu Głównego

Warszawa, biuro PZBS, 13 października 2016, godz. 17:15 – 00:25

Obecni: Witold Stachnik, Maciej Czajkowski, Marek Małysa, Adrian Bakalarz, Stanisław Gołębiowski, Jacek Grzelczak, Lena Leszczyńska, Ryszard Łazikiewicz, Artur Wasiak.
Nieobecni: Igor Chalupec, Tomasz Latos, Przemysław Janiszewski, Marcin Pędziński.

 1. Pomiędzy zebraniem 4 i 5 Zarząd Główny podjął dwie uchwały internetowo.

  UCHWAŁA NR 24/2016/2016-2020

  Zarząd Główny powołał na World Bridge Games we Wrocławiu następujące osoby na npc oraz coachów poszczególnych reprezentacji:

  • OPEN - npc Piotr Walczak, coach Stanisław Gołębiowski;
  • KOBIETY - npc Mirosław Cichocki, coach Marek Wójcicki;
  • SENIORZY - npc Włodzimierz Wala, coach Wojciech Siwiec;
  • MIKSTY - npc Mirosław Cichocki, coach Piotr Walczak.

  Głosowało 9 członków zarządu. Sześć głosów za, trzy przeciw.

  UCHWAŁA NR 25/2016/2016-2020

  Wszystkie udokumentowane punkty klasyfikacyjne do 50 pkl (0.5 WK) zdobyte przez niezrzeszonego zawodnika mogą zostać zaliczone po opłaceniu składki PZBS.

  Głosowało 9 członków zarządu. Siedem głosów za, jeden przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

 2. Prezes przedstawił sprawozdanie na temat World Bridge Games.

  Prezes podkreślił bardzo duże zaangażowanie Katarzyny Dufrat, Leny Leszczyńskiej, Stanisława Gołębiowskiego i Marka Małysy w sprawy organizacji zawodów. Opinie na temat organizacji WBG były jednoznacznie pozytywne, i to te oficjalne, jak również te wyrażane w prywatnych rozmowach. Jedynie problem z zapewnieniem bezpłatnego transportu wywołał narzekania niektórych zawodników.

  Prezes omówił wstępne rozliczenie finansowe WBG. Zestawienie kosztów zostanie publicznie udostępnione po uzupełnieniu wszystkich szczegółów.

  Omówiono również sprawozdania sportowe kapitanów Włodzimierza Wali, Mirosława Cichockiego, Piotra Walczaka oraz szefa kapitanatu Marka Wójcickiego. Prezes ocenił również występ kadry OPEN jako bardzo dobry (medal na Olimpiadzie to zawsze duży sukces), reprezentacji KOBIET jako dobry (potwierdzający wysoką pozycję drużyny w rankingu), natomiast SENIORÓW (trudna do wytłumaczenia porażka z Australią) oraz MIKSTÓW (zabrakło doświadczenia i kondycji) jako znacznie poniżej oczekiwań.

 3. Prezes omówił koszty kończącego się kredytu odnawialnego w PKO S.A. Limit kredytu wynosi 50 000 zł.

  UCHWAŁA NR 26/2016/2016-2020

  Zarząd upoważnia Prezesa do rozmów z PKO S.A. na temat warunków odnowienia kredytu.

  Głosowało 9 członków zarządu. 7 za, 2 osoby wstrzymały się.

 4. Jacek Grzelczak omówił wizję dalszego funkcjonowania klubu BridgeNet. Zapowiedział opracowanie kompleksowej koncepcji do czasu następnego zebrania Zarządu. Plan zakłada utrzymanie przyznawania PKL-i w rozgrywkach internetowych, ale rozdzielenie zawodów internetowych od rozgrywek na żywo (rezygnacja z obowiązującej teraz koncepcji Indywidualnych MP i sektora internetowego KMP).

 5. Zarząd powołał zarząd klubu BridgeNet w składzie: Jacek Grzelczak (przewodniczący), Grażyna Kościelny (członek).

  UCHWAŁA NR 27/2016/2016-2020

  Zarząd powołuje Jacka Grzelczaka na funkcję prezesa klubu BridgeNet.

  Głosowało 9 członków zarządu. 8 za, 1 wstrzymał się.

  UCHWAŁA NR 28/2016/2016-2020

  Zarząd powołuje Grażyny Kościelny do zarządu klubu Bridgenet.

  Głosowało 9 członków zarządu. Wszyscy za.

 6. Uzgodniono termin następnego zebrania: 17 listopada 2016 r. (czwartek).

 7. Powołano Michała Zimniewicza do komisji do spraw opracowania Regulaminu Dyscyplinarnego i uznano, że temat jest bardzo pilny.

 8. Prezes zaproponował uporządkowanie tabeli opłat w turniejach rangi OTP/OTT (w związku z pomyłkami i nieścisłościami) oraz podwyższenie odpisów od zawodników niezrzeszonych.

  UCHWAŁA NR 29/2016/2016-2020

  Zarząd uchwalił odpisy od turniejów ogólnopolskich w wysokości (odpis od zawodnika):

  Ranga turnieju do 39 rozdań od 40 rozdań
  OTP****   5,00 zł
  OTP*** 1,50 zł 3,50 zł
  OTP** 1,00 zł 2,50 zł
  OTP* 0,50 zł 1,00 zł
  OTP 0,00 zł 0,00 zł

  oraz podwojenie tych odpisów dla zawodników niezrzeszonych. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2017 roku.

  Głosowało 9 członków zarządu. 6 za, 3 przeciw.

  UCHWAŁA NR 30/2016/2016-2020

  Zarząd uchwala odpis 10 zł od zawodnika w turniejach rangi Mistrzostw Polski. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2017 roku.

  Głosowało 9 członków zarządu. 6 za, 1 przeciw, 2 wstrzymało się.

 9. Omówiono sytuację skrócenia tegorocznych Mistrzostw Polski Par na IMP-y. Stwierdzono, że jest to niedopuszczalne w przyszłości. Imprezy rangi MP muszą mieć narzuconą minimalną liczbę rozdań.

 10. Prezes w związku z nieobecnością Przemysława Janiszewskiego omówił projekt regulaminu rozgrywek kadrowych.

  Wstępna koncepcja została przedstawiona do konsultacji poprzedniej Radzie Zawodniczej. Rada nie wyraziła opinii. Kapitanat konsultował nowy projekt z nową Radą Zawodniczą. Nowa Rada Zawodnicza miała wiele zastrzeżeń i wniosków, które należy rozpatrzyć. Omówiono problemy związane z projektem regulaminu: możliwy brak czasu na przeprowadzenie kadry rejonowej, niedopracowany projekt. Artur Wasiak zobowiązał się do szybkiego spisania uwag, które Zarząd będzie chciał wysłać do Kapitanatu.

 11. Zarząd omówił vacat w reprezentacji juniorek. Zaproponowano Katarzynę Dufrat i Mirosława Cichockiego do opieki nad tą reprezentacją (szczegółowy podział funkcji – do ustalenia). Głosowano: 9-0-0.

  UCHWAŁA NR 31/2016/2016-2020

  Zarząd powołuje Katarzynę Dufrat i Mirosława Cichockiego do nadzorowania rozgrywek kadry juniorek.

  Głosowało 9 członków zarządu. Wszyscy za.

 12. Prezes omówił aktualną sytuację prawną dotyczącą postępowania wobec pary Balicki – Żmudziński.

  Prezydent EBL zapowiedział w odpowiedzi na list, że mimo wcześniejszych problemów sprawa będzie szybko prowadzona. Prezes omówił prawne możliwości postępowania. Nasz Regulamin Dyscyplinarny dopuszcza tylko jedną możliwość w tej chwili – Prezydium ZG ma prawo zawiesić zawodników tymczasowo na okres 3 miesięcy ze względu na toczące się przeciwko nim postępowanie. Nie jest jasne, czy postępowanie EBL może być traktowane jako uzasadnienie dla takiego orzeczenia.

 13. Zarząd wyraził zaniepokojenie kolejną nieobecnością przedstawiciela Komisji Rewizyjnej podczas zebrania.

 14. Dyskutowano na temat przyszłości cyklu Grand Prix Polski oraz konieczności ogłoszenia konkursu na organizację finału GPPP.

 15. Maciej Czajkowski omówił problem wyboru miejsca rozgrywek finałów GP.

  W konkursie wpłynęły dwie oferty: Gdańsk i Starachowice. Obie wzbudziły wątpliwości. Stąd wcześniejsze odłożenie decyzji. W międzyczasie pojawiła się oferta ze znacznie lepszymi warunkami finansowymi, ale po pierwsze wymagająca jeszcze negocjacji, a ponadto zmiany terminu rozgrywania finału. W związku z tym Zarząd wrócił do rozpatrzenia ofert, które wpłynęły na konkurs – oba hotele spełniały warunki formalne oraz zapewnienie odpowiedniego komfortu gry.

  O Starachowicach zadecydowała znacznie niższa oferta cenowa oraz lepsze położenie geograficzne.

  UCHWAŁA NR 32/2016/2016-2020

  Zarząd decyduje o przyznaniu organizacji finału GP Polski Teamów Hotelowi Senator w Starachowicach.

  Głosowało 9 członków zarządu. 8 za, 1 wstrzymał się.

Poprawiony (sobota, 15 października 2016 14:46)