Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Komunikat z zebrania ZG nr 6

Warszawa, biuro PZBS, 17 listopada 2016, godz. 17:05 – 1:45

Obecni: Witold Stachnik, Maciej Czajkowski (od 20:15), Marek Małysa, Adrian Bakalarz, Stanisław Gołębiowski, Jacek Grzelczak, Przemysław Janiszewski, Lena Leszczyńska, Ryszard Łazikiewicz, Marcin Pędziński, Artur Wasiak, Jarosław Molenda (KR, do 23:55), Ewa Miszewska (Rada Zawodnicza, do 19:30)

Nieobecni: Igor Chalupec, Tomasz Latos

 1. Podjęto uchwałę w sprawie kredytu odnawialnego.
  UCHWAŁA NR 33/2016/2016–2020

  Zarząd wyraża zgodę na zaciągnięcie kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 50.000,00 zł oraz limitu karty kredytowej w wys. 25.000,00 zł. w Banku Pekao SA Oddział w Warszawie ul. Jasna 1.

  Głosowało 11 członków Zarządu, 11 za.

 2. Przemysław Janiszewski omówił sprawy projektu regulaminu kadry oraz konkursu na kapitanów.

  Projekt regulaminu kadry przeszedł szerokie konsultacje z zawodnikami, Radą Zawodniczą i Komisją Regulaminów Sportowych. Ostateczna propozycja jest efektem kompromisu. Planowane jest prowadzenie rozgrywek kadrowych w przyszłości w podobny sposób, ale z uwzględnieniem dodatkowego etapu Kadry Rejonowej (która w tym sezonie nie odbędzie się głównie z powodu braku terminów). Ewa Miszewska zwróciła uwagę na konieczność podkreślenia w komunikacie, że regulamin kadrowy dotyczy nie tylko reprezentacji open, ale również kobiet i seniorów.

  UCHWAŁA NR 34/2016/2016–2020

  Zarząd zatwierdza regulamin rozgrywek kadrowych.

  Głosowało 10 członków Zarządu, 9 osób za, 1 wstrzymał się.

 3. Przemysław Janiszewski w związku z wprowadzeniem nowego regulaminu kadrowego zaproponował odwołanie selekcjonerów reprezentacji open, kobiet i seniorów i ogłoszenie konkursów na te stanowiska. Dyskutowano na temat zasadności organizowania konkursu. Zarząd ocenia pozytywnie pracę aktualnych selekcjonerów i nie wyklucza ponownego wyboru tych samych osób w konkursie.
  UCHWAŁA NR 35/2016/2016–2020

  W związku z nowym regulaminem kadry Zarząd upoważnia Kapitanat do przedstawienia w terminie do 10.01.2017 r. skonsultowanych ze środowiskiem brydżowym kryteriów wyboru selekcjonerów poszczególnych reprezentacji.

  Głosowało 10 członków Zarządu, 9 osób za, 1 przeciw.

 4. Marcin Pędziński omówił założenia rozgrywek GP Polski Par i Teamów 2017. Omawiano szeroko przedstawione założenia i ostatecznie podjęto decyzję, że nowe ustalenia wejdą w życie od następnego cyklu rozgrywek (sezon 2017/18), ale już teraz zgłaszanym ośrodkom będziemy zalecać stosowanie nowych ustaleń, czyli podwyższenia nagród dla startujących oraz łączenia GPPP z turniejem GPPT.
 5. Prezes omówił zebranie Prezydium ZG z 3.11.2016.
 6. Prezes omówił sprawy oszczędności związanych z działalnością Biura.

  Telefony – było 18, będzie 5 (3 komórkowe, 2 stacjonarne). Rachunki: było ok. 3000,00 zł/miesięcznie, będzie ok. 350,00 zł/ miesięcznie.

  „Świat Brydża” – koszt przygotowania numeru było 26000,00 zł, jest 21500,00 zł; oszczędności będą jeszcze w związku z naliczaniem VAT–u (drukarnia powinna naliczać 5%, a nie 23% – oszczędność około 3500,00 zł na numerze).

 7. Zarząd zatwierdził swój regulamin pracy na podstawie przesłanego wcześniej projektu z uwzględnieniem kilku zmian.
  UCHWAŁA NR 36/2016/2016–2020

  Zarząd uchwala Regulamin Pracy Zarządu.

  Głosowało 11 członków Zarządu, 10 osób za, 1 przeciw.

 8. Ryszard Łazikiewicz omówił stan sprzętu posiadanego przez PZBS oraz potrzeby na przyszłość. W tym roku wszystkie chętne wojewódzkie związki otrzymały po preferencyjnych cenach maszyny do powielania kart. Stanisław Gołębiowski zaproponował, aby przygotować w przyszłym roku podobną akcję dotyczącą pierniczków.
 9. Jacek Grzelczak omówił koncepcję funkcjonowania klubu Bridgenet. Indywidualne Mistrzostwa Polski zmienią nazwę na Internetowe Indywidualne Mistrzostwa Polski. Zrezygnujemy z sektora internetowego KMP. Planujemy zwiększyć obsadę sędziowską, a może także liczbę turniejów. Część zmian dotycząca działalności klubu została już wprowadzona. Jacek Grzelczak przygotuje odpowiedni komunikat w sprawie BridgeNetu na stronę PZBS.
 10. Jarosław Molenda zaprezentował stanowisko Komisji Rewizyjnej na temat wynagradzania członków Zarządu za wykonaną przez nich pracę.
 11. Podjęto uchwałę w sprawie wynagrodzeń dla Stanisława Gołębiowskiego i Marka Małysy za pracę przy organizacji WBG we Wrocławiu. Stanisław Gołębiowski pracował przy przygotowaniu mistrzostw przez 17 miesięcy, w tym ostatnie 3 miesiące przed imprezą bardzo intensywnie oraz pełnił funkcję Facility Manager podczas trwania WBG. Marek Małysa pracował bardzo intensywnie przez 2 miesiące przy organizacji mistrzostw oraz pełnił funkcję Organizer on Site podczas trwania WBG. Przy ustalaniu wynagrodzenia kierowano się m.in. wysokością wypłaconych wynagrodzeń dla personelu pracującego przy mistrzostwach we Wrocławiu.
  UCHWAŁA NR 37/2016/2016–2020

  Zarząd przyznaje Stanisławowi Gołębiowskiemu wynagrodzenie w wysokości 26 tys. zł i Markowi Małysie w wysokości 10 tys. zł.

  Głosowało 11 członków Zarządu, 6 osób za, 5 osób wstrzymało się.

 12. Prezes omówił oferty na organizację tegorocznego Finału GP Polski Par. Wpłynęły trzy oferty (Starachowice, Warszawa – CSU, Krynica). Oferta Hotelu Senator była zdecydowanie najlepsza, ale hotel ją wycofał. Oceniono poszczególne punkty wyszczególnione w konkursie. Na tej podstawie wybrano ofertę CSU.
  UCHWAŁA NR 38/2016/2016–2020

  Wybrano lokalizację Finału Grand Prix Polski Par – Centrum Sportów Umysłowych w Warszawie.

  Głosowało 10 członków Zarządu, 7 osób za, 1 przeciw, 2 osoby wstrzymały się.

 13. Prezes omówił wstępny projekt budżetu PZBS na rok 2017. Wyliczenia wpływów i wydatków pokazują, że przyszły rok pod względem finansowym będzie bardzo trudny – głównie ze względu na spłatę zadłużenia wobec World Bridge Federation.
 14. Marcin Pędziński omówił koncepcję imprez mistrzowskich w 2017 roku. Pomysł polega na powiązaniu mistrzostw z kongresami. Prezes omówił pomysł zamkniętej formuły Mistrzostw Polski Par Open.
 15. Artur Wasiak omówił sprawy sędziowskie (regulaminy, strona internetowa, konferencje) i postępy prac nad poszczególnymi zagadnieniami.
  UCHWAŁA NR 39/2016/2016–2020

  Zarząd zatwierdza plan wysłania 2 sędziów na konferencję w Atenach z pokryciem kosztów. Od sędziów w zamian będzie wymagane darmowe poprowadzenie Mistrzostw Polski Młodzieży Szkolnej lub Mistrzostw Polski Juniorów (lub podobnych imprez organizowanych przez ZG) oraz przygotowanie części materiałów na krajową konferencję sędziowską.

  Głosowało 10 członków Zarządu, 8 osób za, 1 przeciw, 1 osoba wstrzymała się.

 16. Jacek Grzelczak zaproponował kandydaturę Tomasza Kłysa na rzecznika dyscyplinarnego PZBS. Kandydatura została wstępnie zaakceptowania i Tomek Kłys zostanie zaproszony na następne zebranie ZG.
 17. Stanisław Gołębiowski zasugerował potrzebę przeproszenia pary Krzysztof Jassem–Marcin Mazurkiewicz za krytyczną ocenę ich gry w reprezentacji przez szefa Kapitanatu Sportowego. Prezes zwrócił uwagę na fakt, że ocena Zarządu w tej sprawie jest różna od oceny Kapitanatu, co zostało podkreślone w komunikacie z poprzedniego zebrania Zarządu. Zarząd jeszcze raz podkreśla, że zdobycie przez reprezentację brązowego medalu na WBG we Wrocławiu było dużym sukcesem, a udział w tym sukcesie pary Jassem–Mazurkiewicz jest niepodważalny.
 18. Lena Leszczyńska przedstawiła projekt ulotki zachęcającej do wstępowania w szeregi naszego związku.
 19. Omówiono wysokość składek w poszczególnych wojewódzkich związkach. Prezes zwrócił uwagę, że nie wszystkie związki wprowadziły preferencyjną stawkę dla zawodników zrzeszających się po raz pierwszy od 5 lat w PZBS. Prezes zobowiązał się również do przedstawienia i przekonywania Rady Związku do koncepcji jednolitej wysokości składek w całym kraju.

Poprawiony (poniedziałek, 21 listopada 2016 20:22)