Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Organizacja GPPP i GPPT w cyklu 2017/18 roku – warunki ogólne

 1. Począwszy od cyklu rozpoczynającego się we wrześniu 2017 roku zamierzamy dokonywać wyboru organizatorów turniejów eliminacyjnych Grand Prix Polski Par (dalej „GPPP”) oraz Grand Prix Polski Teamów (dalej „GPPT”) w drodze otwartych konkursów ofert.
 2. Otwarty konkurs ofert na organizację turniejów cyklu GPPP i GPPT. Konkurs będzie przeprowadzany przez Komisję Organizacji Imprez powołaną przez Zarząd PZBS.
 3. Szczegółowe warunki konkursu zostaną jeszcze ogłoszone w osobnym komunikacie.
 4. W ramach cyklu GPPP zostanie rozegranych do 12 turniejów eliminacyjnych, z czego 8-10 turniejów będzie rozegranych jako jedyne w danym terminie, natomiast do 2-3 turniejów eliminacyjnych zostanie rozegranych w terminach wskazanych przez Zarząd przy założeniu możliwości rozgrywania równolegle jednego turnieju mającego rangę GPPP w każdym czterech makroregionów (NW, NE, SW, SE) z wykorzystaniem tych samych rozdań i przy poprowadzeniu klasyfikacji łącznej na potrzeby obliczania klasyfikacji długofalowej cyklu.
 5. Terminy wskazane przez PZBS na turnieje GPPP to: xx listopada 2017 r., xx lutego/marca 2018 r., xx czerwca 2018 r. Dokładne daty zostaną podane w komunikacie konkursowym.
 6. Oferenci będą mogli składać oferty na organizację jednej imprezy lub kilku imprez spośród GPPP, GPPT, Mistrzostw Polski.
 7. Kryteria podlegające ocenie obejmować będą:
  • wysokość zadeklarowanego dofinansowania nagród głównych (waga 25%)
  • dotychczasowa organizacja i frekwencja podczas rozgrywanych w poprzednich latach turniejów (waga 25%),
  • proponowane warunki lokalowe (sala, bufet, etc.) miejsca rozgrywek (waga 20%),
  • warunki pobytowe (różnorodność oferty) proponowane przez organizatora (waga 10%),
  • organizacja w ramach mityngu zarówno GPPP, jak i GPPT (lub MP) (waga 20%).
 8. Gwarancję rozgrywania tylko jednego turnieju eliminacyjnego cyklu GPPP w danym terminie będzie organizacja zarówno GPPP, jak i GPPT (lub MP) podczas mityngu przy zapewnieniu dofinansowania nagród w kwocie minimum 10.000 (dziesięć tysięcy) zł w podziale 5.000 zł na dofinansowanie nagród głównych w turnieju par oraz 5.000 zł na dofinansowanie nagród w turnieju teamów. Kwota dofinansowania zasila fundusz nagród.
 9. Gwarancję nadania turniejowi mityngowemu rangi turnieju eliminacyjnego GPPT jest zapewnienie dofinansowania nagród w turnieju kwotą minimum 3.000 (trzy tysiące) zł. Kwota dofinansowania zasila fundusz nagród.
 10. Szczegółowe zasady oceny oraz wyniki konkursu zostaną przekazane do wiadomości oferentów po jego zakończeniu.
 11. Oferent winien zadeklarować przeznaczenie minimum 50% wpisowego na nagrody pieniężne. Nagrody pieniężne winny być przydzielane 10% uczestników turnieju. Najniższa nagroda finansowa powinna wynosić co najmniej 125% kwoty wpisowego dla członków PZBS (bez ulg).
 12. Wysokości nagród oblicza się wg klucza: pierwsza nagroda – 10, druga nagroda – 7, trzecia nagroda – 5, czwarta nagroda – 4, piąta i następne – po 3. Nagrody specjalne – po 2. Nagrody „piąte” mogą być między sobą nieznacznie różnicowane. Po obliczeniu liczby nagród sumuje się punkty klucza nagród. Sumę pieniężną przeznaczoną na nagrody dzieli przez sumę punktów powyższego klucza. Otrzymaną wartość mnoży się przez poszczególne wartości klucza, by otrzymać wysokości poszczególnych nagród.
 13. Składane oferty winny uwzględniać maksymalnie do trzech terminów głównych możliwych na odbycie imprezy uszeregowanych wg preferencji organizatora oraz ewentualnie do dwóch terminów rezerwowych.
 14. Oferty winny być składane na adres Biura PZBS w formie elektronicznej na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w terminie do 17 marca 2017 roku.
 15. Do 31 marca 2017 roku Komisja będzie uzyskiwała ewentualne wyjaśnienia i doprecyzowania od oferentów. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 10 kwietnia 2017 roku.
 16. Turniej eliminacyjny GPPT musi liczyć minimum 50 rozdań. Jeżeli w ramach GPPT rozgrywany będzie turniej rangi Mistrzostw Polski musi on liczyć minimum 90 rozdań, przy czym liczba rozdań w finale imprezy nie będzie mogła stanowić więcej niż 40% ogólnej liczby rozdań w turnieju.
 17. Organizator, który zadeklaruje dofinansowanie w oczekiwanej wysokości a następnie go nie zrealizuje, jest automatycznie wykluczony z możliwości ubiegania się o organizację w ramach kolejnego cyklu zarówno GPPP, jak i GPPT, bez względu na to, jakiej imprezy dofinansowaniu uchybił.
 18. Organizacja imprez będzie podlegała ocenie przez uczestników turniejów. Wnioski z oceny imprez będą upublicznione po zakończeniu cyklu i będą przeanalizowane podczas przygotowywania kolejnego cyklu oraz będą uwzględnione podczas oceniania ofert złożonych w kolejnym konkursie.

Wszelkie zapytania dotyczące konkursu można kierować na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Odpowiedzi będą umieszczane na ogólnodostępnej stronie internetowej. Interpretacja reguł powyższego konkursu należy do Komisji Organizacji Imprez. Oferentowi przysługuje odwołanie od decyzji Komisji Organizacji Imprez do Zarządu PZBS – jego decyzje są ostateczne.