Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Komunikat z zebrania nr 10 Zarządu PZBS

Warszawa, biuro PZBS, 13 lipca 2017, godz. 16:15 – 21:40

Obecni: Witold Stachnik, Maciej Czajkowski, Adrian Bakalarz (do 20:05), Stanisław Gołębiowski, Jacek Grzelczak, Przemysław Janiszewski (16:45 - 19:30), Lena Leszczyńska, Ryszard Łazikiewicz (do 20:05), Marcin Pędziński, Artur Wasiak (od 16:30), Jarosław Molenda (KR).

Nieobecni: Igor Chalupec, Tomasz Latos, Marek Małysa.

 1. Zatwierdzono protokół z zebrania nr 9.
 2. Zatwierdzono składy reprezentacji Polski na MŚ w Lyonie:
  • MŚ Kobiet: Cathy Bałdysz, Zofia Bałdysz, Katarzyna Dufrat, Natalia Gaweł, Aleksandra Jarosz, Justyna Żmuda; npc Mirosław Cichocki.
  • MŚ Seniorów: Apolinary Kowalski, Viktor Markowicz, Krzysztof Moszczyński, Jacek Romański, Jerzy Russyan, Jerzy Zaremba; npc Włodzimierz Wala.
  • MŚ Transnationals, drużyna open: Stanisław Gołębiowski, Jacek Sikora, Wojciech Strzemecki, Piotr Tuszyński, Adam Walczyński, Przemysław Zawada; npc Marek Urbański.
  • MŚ Transnationals, drużyna akademicka: Jakub Jagodziński, Arkadiusz Majcher, Piotr Marcinowski, Rafał Marks, Mateusz Sobczak, Adam Waszkiewicz.
  • Kierownik ekipy: Marek Urbański.
  UCHWAŁA NR 25/2017/2016–2020

  Zatwierdzono skład reprezentacji Polski na Drużynowe MŚ (Lyon, sierpień 2017).

  Głosowało 8 członków zarządu. 8 głosów za.

 3. Prezes omówił sprawę postępowania przeciwko parze Cezary Balicki – Adam Żmudziński.

  Wpłynęło odwołanie pełnomocnika pary Balicki-Żmudziński mecenasa Macieja Klisia, od decyzji WD. Prezes zaproponował powołanie w celu jego rozpatrzenia komisji w składzie Marek Małysa (przewodniczący), Witold Stachnik, Igor Chalupec.

  UCHWAŁA NR 26/2017/2016–2020

  Zarząd PZBS powołuje komisję w składzie Marek Małysa (przewodniczący), Witold Stachnik, Igor Chalupec do rozpatrzenia odwołania od decyzji WD PZBS 12/2017/2016-2020.

  Głosowało 10 członków zarządu. 7 głosów za, 3 głosy wstrzymujące.

 4. Prezes przedstawił kandydaturę Marcina Wasłowicza na Rzecznika Dyscyplinarnego PZBS.

  UCHWAŁA NR 27/2017/2016–2020

  Zarząd PZBS powołuje Marcina Wasłowicza na stanowisko Rzecznika Dyscyplinarnego PZBS.

  Głosowało 10 członków zarządu. 5 głosów za, 3 głosy przeciw, 2 wstrzymujące.

 5. Prezes zaproponował Marcina Kuflowskiego na selekcjonera reprezentacji U-13 na MŚ w Lyonie. Adrian Bakalarz wyraził opinię, że lepiej powołać go bezterminowo; Prezes przychylił się do tej sugestii.

  UCHWAŁA NR 28/2017/2016–2020

  Zarząd PZBS powołuje Marcina Kuflowskiego na stanowisko selekcjonera reprezentacji Polski w kategorii wiekowej do lat 13.

  Głosowało 10 członków zarządu. 10 głosów za.

 6. Powołano zespoły do prac nad tematami:

  • Karty Reprezentanta – przewodnicząca Lena Leszczyńska.
  • Regulaminu Kadrowego – przewodniczący Jacek Grzelczak.
  • Komisji Etyki i Karty Dobrych Praktyk Brydżowych – przewodniczący Jacek Grzelczak, Lena Leszczyńska, Marek Małysa.
 7. W związku z uchwałą Rady Związku Prezes omówił koncepcję jednolitych składek zawodniczych PZBS na rok 2018. W korespondencji z Przewodniczącym i Zastępcą Przewodniczącego Rady Związku wypracowano propozycję: normalna 160, juniorzy młodsi 40, juniorzy 90, seniorzy (66-70) 110, nestorzy 60, nowi członkowie 50/90 (w pierwszym/drugim roku), członkowie honorowi bez opłaty.

  UCHWAŁA NR 29/2017/2016–2020

  Zarząd uchwala wysokości jednolitych składek zawodniczych na rok 2018. Stawki odprowadzone przez WZBS do PZBS nie ulegają zmianie.

  Opłata normalna 100+60
  Junior młodszy (1998 i później) 25+15
  Junior (1993-97) 50+40
  Senior (1948-52) 75+35
  Nestor (1947 i wcześniej) 30+30
  Członek honorowy 0
  Pierwszy rok* 30+20
  Drugi rok* 50+40

  * zawodnicy, którzy nie byli zrzeszeni w PZBS przynajmniej przez ostatnie 5 lat

  Głosowało 10 członków zarządu. 5 głosów za, 2 przeciw, 3 wstrzymujące.

 8. Prezes omówił zmiany w Ustawie o Sporcie.

  Po wejściu w życie ustawy wszyscy członkowie Zarządu urodzeni przed 1972 roku będą zobowiązani złożyć oświadczenia lustracyjne. Adrian Bakalarz wyraził zaniepokojenie planowanymi zmianami w zasadach przyznawania stypendiów sportowych dla młodzieży. Stanisław Gołębiowski zadeklarował, że może zająć się kontaktami w ministerstwie. Stanisław Gołębiowski poruszył problem konieczności sformalizowania przynależności klubowej.

 9. Prezes i Adrian Bakalarz omówili sprawę egzaminów na tytuł instruktora brydża.

  Konkluzja z dyskusji: należy umożliwić zdobycie tytułu instruktora na podstawie egzaminu eksternistycznego przeprowadzonego przez komisję zatwierdzoną przez Zarząd PZBS. Adrian Bakalarz zgodził się z propozycją, ale zastrzegł, że nadzorowanie dodatkowych kursów powinno być wyłączone z działalności KOIM.

 10. Przemysław Janiszewski omówił sprawę starań o granty i dofinansowania.

  UCHWAŁA NR 30/2017/2016–2020

  Zarząd upoważnienia Przemysława Janiszewskiego i Marcina Pędzińskiego do prowadzenia w imieniu PZBS spraw środków unijnych.

  Głosowało 10 członków zarządu. 8 głosów za, 2 wstrzymujące.

 11. Ryszard Łazikiewicz zadeklarował zajęcie się przygotowaniem ogólnego regulaminu mistrzostw środowiskowych.
 12. Prezes omówił sprawę ośrodków ligowych i lokalizacji innych imprez.
 13. Prezes omówił sprawę przyjmowania nowych członków PZBS.

  Statut dopuszcza możliwość przyjmowania członków (stowarzyszeń) bezpośrednio do PZBS, z pominięciem struktur wojewódzkich. Możliwość taka powstała na podstawie artykułu 8 Ustawy o Sporcie. Wpłynęły pisma od AZS UW i od stowarzyszenia „I Love Bridge”. Zarząd w najbliższym czasie wypracuje warunki takich przyjęć.

 14. Prezes poruszył sprawę organizowania turniejów na terenie poszczególnych województw i zobowiązał się do wypracowania stanowiska w tej sprawie, które zostanie przedstawione członkom Zarządu.

 15. Prezes i Artur Wasiak omówili sprawy sędziowskie.

  Trwają prace nad Zasadami Alertowania i nowelizacją Regulaminu Sędziowskiego. Należy zachęcić organizatorów turniejów do publikowania w zaproszeniach informacji o planowanej obsadzie sędziowskiej.

 16. Poruszono pomysł stałej opłaty od organizacji GPPP – kilka tysięcy od turnieju zamiast 10 zł od osoby.
 17. Polityka stosowania kart konwencyjnych. Jacek Grzelczak przedstawił propozycję stworzenia strony z gotowymi kartami konwencyjnymi do różnych systemów licytacyjnych.
 18. Oferta portalu Funbridge dotycząca organizacji płatnych turniejów z robotami brydżowymi.
 19. Prezes omówił ostatnie zebranie Prezydium z dnia 11 [18] lipca 2017 roku.
 20. Omówiono list reprezentantek Polski w sprawie lotów na Mistrzostwa Świata w Lyonie.

  Wyjazd na Mistrzostwa Świata do Lyonu był planowany od dawna. Zakup biletów lotniczych dostosowaliśmy do czasu trwania zawodów, przewidując, że chcemy być reprezentowani jako kraj na Uroczystości Otwarcia i Zakończenia Mistrzostw. Nie znaliśmy członków reprezentacji Kobiet, ani Seniorów rezerwując te bilety, ale aby wybrać opcję najtańszą z możliwych nie mogliśmy czekać do czerwca na wyłonienie składu osobowego tej ekipy. Taka rezerwacja została wykonana w lutym i pierwsza zaliczka zapłacona na początku marca. Nie znając składu, a robiąc rezerwację grupową musieliśmy się zdecydować na loty z i do Warszawy. Plusem rezerwacji oprócz ceny był bezpośredni lot do Lyonu, który jednak przedłużał pobyt o jeden dzień.

Poprawiony (piątek, 21 lipca 2017 16:50)