Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Komunikat z zebrania nr 12 Prezydium Zarządu PZBS.

Warszawa, 19 września 2017, godz. 12:00

Obecni: Witold Stachnik, Igor Chalupec, Marek Małysa, Maciej Czajkowski, zaproszony: Artur Wasiak (przy omówieniu spraw sędziowskich).

Nieobecni: Tomasz Latos.

 1. Prezes Witold Stachnik omówił pokrótce posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Brydża Sportowego, które odbyło się w dniu 14 września. Poinformował również, że w dniu 27 września Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Minister Sportu będzie przedstawiał działalność Polskiego Związku Golfa oraz Polskiego Związku Brydża Sportowego.
 2. Artur Wasiak omówił sprawę wprowadzenia nowego Prawa Brydżowego w Polsce. Data, do której musimy wprowadzić nowe MPB ustalona przez WBF to 30.09.2017 r. Prezydium, na podstawie § 30 pkt 2f Statutu PZBS podjęło uchwałę:
  UCHWAŁA nr 1 z dnia 19.09.2017 r.

  W zawodach organizowanych pod patronatem PZBS Międzynarodowe Prawo Brydżowe 2017 wchodzi w życie z dniem 30.09.2017. W przypadku mityngów weekendowych rozpoczynających się wcześniej całość mityngu powinna być rozgrywana według MPB 2017.

 3. Następnie Artur Wasiak poruszył kwestię stawek sędziowskich za centralne rozgrywki ligowe. Zwrócił uwagę, że nie były one rewaloryzowane od czterech lat. Zaproponował podniesienie stawek od nowego sezonu (odpowiednio: 180-155-140-130 za mecz) o 20 zł. Igor Chalupec – uwzględniając przyjęte zasady polityki finansowej na rok 2017 - zaproponował podniesienie stawek od 1.01.2018 r. Prezydium, na podstawie na podstawie § 30 pkt 2e Statutu PZBS podjęło następującą uchwałę.
  UCHWAŁA nr 2 z dnia 19.09.2017 r.

  Prezydium postanawia z dniem 1.01.2018r. podwyższyć stawki sędziowskie za centralne rozgrywki ligowe: Sędziemu głównemu zjazdu ze 180 zł do 200 zł za mecz. Sędziemu komputerowemu ze 155 zł do 175 zł za mecz. Sędziemu sektorowemu w ekstraklasie ze 140 zł do 160 zł za mecz. Sędziemu sektorowemu w I i II lidze ze 130 zł do 150 zł za mecz.

 4. Igor Chalupec omówił brak reakcji sędziów na niestosowne zachowanie zawodników. Prezydium zaleciło Głównej Komisji Sędziowskiej opracowanie taryfikatora kar za niestosowne zachowanie, przy założeniu, że niestosowne zachowanie powinno być piętnowane i karane bardzo stanowczo.
 5. Prezydium omówiło kwestię zbliżających się wyborów na prezydenta EBL oraz udziału w corocznej konferencji EBL.
 6. Prezydium omówiło sprawę skreślenia z listy członków Zachodniopomorskiego Związku Brydża Sportowego Adam Hintertana. Wg Prezydium usunięcie kol. Adama ze struktur Zachodniopomorskiego ZBS odbyło się z naruszeniem procedur i w związku z tym, działając na podstawie § 11 pkt 3 Statutu PZBS, podjęto uchwałę:
  UCHWAŁA nr 3 z dnia 19.09.2017 r.

  Stwierdzamy niemożność wykluczenia "z przynależności zawodniczej do WZBS" i wzywamy do uchylenia tego postanowienia. Zgodnie z uzyskanymi informacjami i opierając się na naszej wiedzy nie istnieją żadne postanowienia określone w statucie ZZBS, uchwałach Zjazdu Delegatów ZZBS lub w przepisach PZBS, które pozwalają wykluczyć zawodnika bez przeprowadzonego postępowania dyscyplinarnego. Podjęta uchwała próbuje wywołać skutki orzeczenia dyscyplinarnego o dyskwalifikacji i nie powinna być wydana z ominięciem zasad z Regulaminu Dyscyplinarnego PZBS (art. 45b ust. 1 i 2 ustawy o sporcie). Wzywamy do uchylenia uchwały w terminie 7 dni pod groźbą wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciw Zachodniopomorskiemu Związkowi Brydża Sportowego.

 7. Prezes omówił kwestię członkostwa w PZBS według nowego statutu. Sposób przyjmowania innych stowarzyszeń należy uporządkować najszybciej jak to możliwe. Maciej Czajkowski ma opracować zasady przyjmowania do związku klubów i stowarzyszeń.
 8. Prezes poinformował o zawarciu umowy sponsoringu z Fundacją PKO BP na 150 000,00 zł.
 9. Prezes zaproponował i poddał pod głosowanie nagrody dla trenerów za zdobyte miejsca na tegorocznych imprezach mistrzowskich. Prezydium, działając na podstawie § 30 pkt 2e Statutu PZBS, podjęło następującą uchwałę:
  UCHWAŁA nr 4 z dnia 19.09.2017 r.

  Prezydium uchwala nagrody za osiągnięte wyniki sportowe dla następujących trenerów: Ronald Lippik – 3 000 zł, Marcin Kuflowski – 1 500 zł, Marcin Dobrowolski – 1 500 zł, Katarzyna Dufrat – 2 000 zł, Justyna Żmuda – 1 500 zł, Marek Markowski – 1 500 zł, Mirosław Cichocki – 2 000 zł.

 10. Prezes omówił kwestie finansowe dotyczące transmitowania rozgrywek ekstraklasy. Kierując się chęcią wdrożenia najlepszych praktyk w zakresie kontroli zgodności rozgrywek Ekstraklasy z regulacjami brydża sportowego, Prezydium, działając na podstawie § 30 pkt 2a i 2e Statutu PZBS, podjęło następującą uchwałę.
  UCHWAŁA nr 5 z dnia 19.09.2017 r.

  Prezydium podejmuje uchwałę o transmitowaniu i nagrywaniu rozgrywek ekstraklasy.

 11. Nadnotecki ZBS wystosował prośbę o rezygnacji z pobierania przez PZBS należnych mu opłat za drużyny ligowe, ze względu na sytuację finansową spowodowaną wyprowadzeniem pieniędzy z konta NZBS przez poprzedniego Prezesa. Prezydium jednoznacznie określiło swoje stanowisko, z którego wynika, że zgoda na taką pomoc związkowi to działanie niezgodne z regulaminami PZBS.

Poprawiony (sobota, 23 września 2017 22:28)