Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Komunikat z zebrania nr 11 Zarządu PZBS

Warszawa, biuro PZBS, 12 października 2017, godz. 16:00 – 21:20

Obecni: Witold Stachnik, Igor Chalupec (do 18:00), Maciej Czajkowski, Marek Małysa, Adrian Bakalarz (do 20:45), Jacek Grzelczak, Lena Leszczyńska, Ryszard Łazikiewicz, Artur Wasiak

Nieobecni:, Tomasz Latos, Stanisław Gołębiowski, Przemysław Janiszewski, Marcin Pędziński, przedstawiciel Komisji Rewizyjnej.

 1. Zatwierdzono protokół z zebrania nr 10.
 2. Pomiędzy zebraniami 10 i 11 uchwalono następujące uchwały w głosowaniu internetowym:
  UCHWAŁA NR 31/2017/2016–2020

  Zarząd uchwalił w głosowaniu internetowym dodatkowe terminy rozgrywania GPPP i GPPT w sezonie 2017/18:

  • Stargard
  • Szczyrk - wraz z rozgrywkami parowo-teamowymi
  • Starachowice - wraz z rozgrywkami parowo-teamowymi
  • Sława - wraz z MP Handicapem
  • Rzeszów - wraz z MP BAM
  • Zgorzelec - wraz z Indywidualnymi MP

  Głosowało 8 członków Zarządu. 4 głosów za, 1 przeciw, 3 głosy wstrzymujące się.

  UCHWAŁA NR 32/2017/2016–2020

  Zarząd zatwierdza plan wysłania dwóch sędziów na konferencję w Larnace (Cypr) w lutym 2018 roku z pokryciem kosztów. Od delegowanych sędziów wymagane będzie w zamian darmowe poprowadzenie imprezy organizowanej przez PZBS uzgodnionej z przewodniczącym Głównej Komisji Sędziowskiej oraz przygotowanie części materiałów na krajową konferencję sędziowską.

  Głosowało 8 członków Zarządu. 8 głosów za.

  UCHWAŁA NR 33/2017/2016–2020

  Na podstawie paragrafu 11 punkt 1 statutu PZBS Wojewódzkie Związki Brydża Sportowego są przedstawicielami PZBS na terenie danego województwa. Wojewódzkie ZBS są jedynymi takim przedstawicielami PZBS i mają prawo organizowania indywidualnych, parowych i drużynowych rozgrywek z cyklu o Mistrzostwo Polski do szczebla wojewódzkiego. Regulacje dotyczące zasad organizacji na terenie danego województwa zawodów klasyfikowanych przez PZBS należą do danego Wojewódzkiego ZBS.

  Głosowało 11 członków Zarządu. 9 głosów za, 1 przeciw, 1 głos nieważny.

  UCHWAŁA NR 34/2017/2016–2020

  Zmieniono treść paragrafu 54 punkt 1 Regulaminu Zawodów. Nowe brzmienie:

  W każdym meczu biorą udział dwie drużyny, w każdej sesji meczu po dwie pary z obu spotykających się drużyn. W meczu dwusesyjnym każda z drużyn może stosować dowolne zestawienia składu swoich par w poszczególnych sesjach całego meczu za wyjątkiem rozgrywek ekstraklasy. W ekstraklasie w meczu dwusesyjnym każda z drużyn może stosować dowolne zestawienia składu swoich par w poszczególnych sesjach całego meczu, wprowadzając do gry od 4 do 6 zawodników.

  Głosowało 11 członków Zarządu, 7 głosów za, 1 wstrzymujący się, 3 głosy przeciw.

  UCHWAŁA NR 35/2017/2016–2020

  Zarząd powołał na stanowisko selekcjonera kadry U-20 Mikołaja Taczewskiego.

  Głosowało 12 członków Zarządu, 11 głosów za, 1 głos nieważny.

  UCHWAŁA NR 36/2017/2016–2020

  Zarząd jako "Organizacja Nadzorująca" przyjął dokument uszczegóławiający Międzynarodowe Prawo Brydżowe 2017.

  Głosowało 12 członków Zarządu, 12 głosów za.

 3. Prezes omówił sytuację finansową i stan konta Związku. Tylko raz w ciągu ostatniego roku uruchomiono kredyt na 1 dzień. Prezes zaproponował jednak aby kontynuowano takie zabezpieczenie finansów związku.
  UCHWAŁA NR 37/2017/2016–2020

  Zarząd wyraża zgodę na zaciągnięcie kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 50 000,00 zł oraz limitu karty kredytowej w wysokości 25 000,00 zł w Banku Pekao SA Oddział w Warszawie ul. Jasna 1.

  Głosowało 9 członków Zarządu, 5 głosów za, 3 wstrzymujące się, 1 przeciw.

 4. Prezes i Lena Leszczyńska przedstawili kandydaturę p. Małgorzaty Maruszkin na stanowisko rzecznika prasowego PZBS.
  UCHWAŁA NR 38/2017/2016–2020

  Zarząd powołuje p. Małgorzatę Maruszkin na stanowisko rzecznika prasowego PZBS.

  Głosowało 9 członków Zarządu, 9 głosów za.

 5. Prezes zaproponował zmianę składu Komisji Zagranicznej na: Witold Stachnik (przewodniczący), Igor Chalupec, Marek Małysa; a także wysłanie 3-osobowej delegacji w takim składzie na konferencję EBL w Belfaście.
  UCHWAŁA NR 39/2017/2016–2020

  Zarząd powołuje Komisję Zagraniczną w nowym składzie: Witold Stachnik (przewodniczący), Igor Chalupec, Marek Małysa.

  Głosowało 9 członków Zarządu, 6 głosów za, 3 wstrzymujące się.

 6. Prezes omówił umowę z Fundacją PKO BP w wyniku której realizujemy m.in. program Młodzieżowa Akademia Brydża PKO BP na Mazowszu (wrzesień-grudzień 2017).
 7. Prezes omówił sprawy zmian zatrudnienia w biurze. Pan Witold Rowiński, wieloletni zasłużony pracownik, specjalista ds. administracyjno-finansowych odchodzi na emeryturę. W odpowiedzi na ofertę opublikowaną na stronie Związku otrzymaliśmy 8 podań.
 8. Prezes omówił spotkania w Sejmie i Ministerstwach.

  Pierwsze z nich odbyło się w dniu 14 września w Sejmie RP odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Brydża Sportowego. Przewodniczącym tego zespołu jest wiceprezes Zarządu PZBS Tomasz Latos. Temat posiedzenia: Brydż sportowy - idealna gra dla dzieci i młodzieży oraz osób w wielu podeszłym. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia oraz posłowie.

  Kolejne odbyło się 27 września i było to posiedzenie Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki. W posiedzeniu ze strony Polskiego Związku Brydża Sportowego uczestniczyli prezes Witold Stachnik i wiceprezes Igor Chalupec. Podczas posiedzenia wiceminister Ministerstwa Sportu i Turystyki Jan Widera przedstawił informację na temat działalności PZBS i planów związku na najbliższą przyszłość. Krótkie wystąpienie oraz odpowiedzi na pytania posłów udzielał prezes PZBS.

  W wyniku spotkań w Sejmie doszło również do kontaktów ministerialnych. Marek Małysa spotkał się na rozmowach z przedstawicielami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Witold Stachnik przeprowadził rozmowy z przedstawicielami departamentu upowszechniania sportu wśród młodzieży Ministerstwa Sportu i Turystyki. 12 października Marek Małysa i Witold Stachnik zaprezentowali w Ministerstwie Edukacji (obecny wiceminister Maciej Kopeć) program „Edukacja przez brydża w szkole” i zaproponowali ministerstwu podpisanie dwustronnego porozumienia.

 9. Prezes i Adrian Bakalarz omówili możliwość uzyskania dofinansowania dla zarejestrowanych klubów brydżowych w wysokości po około 10-15 tysięcy złotych rocznie. Przedstawiciel Ministerstwa Sportu i Turystyki potwierdził obecność podczas Mistrzostw Polski Młodzików w Starachowicach i zaprezentowanie założeń programu „Klub”.
 10. Prezes omówił reakcję WZBS ZP na uchwałę Prezydium z dnia 19 września 2017 roku w sprawie Adama Hintertana i niezastosowanie się do niej przez Zarząd ZZBS. Jest to naruszenie obowiązujących zapisów statutowych i związku z tym podczas zebrania Prezydium podjęło uchwałę:
  UCHWAŁA PREZYDIUM z dnia 12 października 2017 r.

  W związku z uprawnieniami, o których mowa w par. 11 ust. 3 statutu PZBS, oraz w związku z wszczęciem postępowania wyjaśniającego na podstawie par. 32 ust. 1 Regulaminu Dyscyplinarnego PZBS Prezydium Zarządu PZBS upoważnia Rzecznika Dyscyplinarnego PZBS do kontroli Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Związku Brydża Sportowego w celu ustalenia istniejących naruszeń prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów wewnętrznych PZBS. W ramach kontroli Rzecznikowi Dyscyplinarnemu PZBS przysługują wszystkie uprawnienia przysługujące Prezydium Zarządu PZBS w tym zakresie.

  Głosowało 4 członków Prezydium, 4 głosów za.

 11. Prezes przedstawił umowę na świadczenie usług doradczych.
 12. Prezes odczytał informację EBL o planowanym zwiększaniu limitu wieku seniora z 60 do 65 lat. Minimalny wiek dla uczestnictwa w zawodach międzynarodowych:
  • urodzeni w 1957 lub wcześniej – mistrzostwa w 2018
  • urodzeni w 1958 lub wcześniej – mistrzostwa w 2019 i 2020
  • urodzeni w 1959 lub wcześniej – mistrzostwa w 2021 i 2022
  • urodzeni w 1960 lub wcześniej – mistrzostwa w 2023 i 2024
  • urodzeni w 1961 lub wcześniej – mistrzostwa w 2025 i 2026.
 13. Prezes omówił pierwszy zjazd ligowy, a także koszty sprzętowe związane z nagrywaniem ekstraklasy.
 14. Na prośbę Adriana Bakalarza Prezes omówił uchwałę Prezydium w sprawie nagród dla trenerów reprezentacji młodzieżowych. Nagrody zostały przyznane za wyniki sportowe w Drużynowych Mistrzostwach Europy w Samorin (wszyscy nagrodzeni) oraz Drużynowych Mistrzostwach Świata w Lyonie (Mirosław Cichocki).
 15. Zarząd zatwierdził Regulaminy pracy Komisji: Imprez Środowiskowych, Sprzętu, Regulaminów.
  UCHWAŁA NR 40/2017/2016–2020

  Zarząd zatwierdził Regulamin pracy Komisji Imprez Środowiskowych.

  Głosowało 8 członków Zarządu, 8 głosów za.

  UCHWAŁA NR 41/2017/2016–2020

  Zarząd zatwierdził Regulamin pracy Komisji Sprzętowej.

  Głosowało 8 członków Zarządu, 8 głosów za.

  UCHWAŁA NR 42/2017/2016–2020

  Zarząd zatwierdził Regulamin pracy Komisji Regulaminów.

  Głosowało 8 członków Zarządu, 7 głosów za, 1 wstrzymujący się.

 16. Ryszard Łazikiewicz przedstawił projekt ogólny Regulaminu Mistrzostw Imprez Środowiskowych. Projekt zostanie skierowany do Komisji Regulaminów i przedyskutowany mailowo w gronie Zarządu przed następnym zebraniem Zarządu.
 17. Maciej Czajkowski omówił sprawę członkostwa w PZBS dla stowarzyszeń (a nie tylko WZBS-ów). Ta możliwość została wpisana do statutu z intencją przyjmowania sponsorów. PZBS otrzymał wnioski członkostwa od stowarzyszeń i klubów brydżowych. Należy określić (w formie regulaminu) zasady przyjmowania członków innych niż WZBS-y w taki sposób, żeby nie niszczyć istniejącej struktury wojewódzkiej, tzn. określić składkę dla takich podmiotów. Maciej Czajkowski postara się przygotować odpowiedni regulamin do zatwierdzenia na następnym zebraniu Zarządu.
 18. Artur Wasiak omówił sprawy sędziowskie. Dokument „Decyzje PZBS jako Organizacji Nadzorującej” został zatwierdzony, ponieważ był pilnie potrzebny na zjazd ligowy. W dalszych dyskusjach dostrzeżono konieczność poprawek, np. zmiany nieprzemyślanego sformułowania o całkowitym zakazie blefów zapowiedziami sztucznymi. Artur Wasiak zobowiązał się do zaproponowania uchwały o zmianach na początku przyszłego tygodnia. Prace nad Zasadami Alertowania i Regulaminem Sędziowskim zostaną wznowione. Powinny zostać zakończone przed końcem roku 2017.

  Jacek Grzelczak zwrócił uwagę, że w odczuciu wielu zawodników skład Głównej Komisji Sędziowskiej w postaci tylko sędziów jest niewłaściwy. Jacek Grzelczak przedstawił wniosek o rozszerzenie składu GKS o osoby, które nie są sędziami brydżowymi. Sprawa zostanie przeanalizowana. Zarząd wróci do tematu na jednym z kolejnych zebrań. Prezes przedstawił zarzuty od niektórych uczestników turniejów na temat niewłaściwego ubioru sędziów podczas prowadzonych zawodów. Lena Leszczyńska zapowiedziała przedstawienie propozycji dotyczącej zasad ubioru zawodników oraz sędziów.

 19. Jacek Grzelczak omówił propozycję regulaminów kadrowych na rok 2018. Regulaminy po otrzymaniu uwag od Komisji Regulaminowej zostaną zatwierdzone przez Zarząd. Jacek Grzelczak zaproponował nagrody dla uczestników etapów parowych poszczególnych rozgrywek. Artur Wasiak poruszył problem uprawnień utraconych przez reprezentację Open 2016 m.in. z powodu niedopracowanego regulaminu. Jacek Grzelczak zaproponował powołanie komisji do rozstrzygania problemów regulaminowych wynikłych pomiędzy etapami. W skład takiej komisji weszliby: przewodniczący WG, odpowiedni kapitan oraz przedstawiciel wyznaczony przez Radę Zawodniczą (w przypadku Open: przewodniczący Wydziału Gier i dwóch przedstawicieli Rady Zawodniczej).
  UCHWAŁA NR 43/2017/2016–2020

  Nagrodą dla najlepszych par (etap będzie określony w odpowiednich regulaminach kadrowych) jest przyznanie przez Zarząd PZBS środków finansowych na pokrycie kosztów uczestnictwa pary w turniejach z cyklu GPPT i GPPP w trakcie jednego z mityngów brydżowych w 2018r. w wysokości 2000 zł.

  Głosowało 8 członków Zarządu, 8 głosów za.

 20. Lena Leszczyńska omówiła prace nad Kartą Reprezentanta. Dokument zostanie przygotowany do zatwierdzenia na następnym zebraniu Zarządu.
 21. Prezes omówił problem podmiotów występujących w Drużynowych Mistrzostw Polski, struktury klubowej, którą wymaga od nas Ustawa o Sporcie, licencji drużynowych oraz innych koniecznych korekt w regulaminie DMP.
 22. Prezes zaproponował powołanie zespołów do pracy nad:
  • Regulaminem Zawodów – Maciej Czajkowski (przewodniczący), Jerzy Greś, Artur Wasiak. Termin zakończenia prac maj 2018.
  • Regulaminem DMP – Maciej Czajkowski, Michał Zimniewicz, Witold Stachnik (przewodniczący). Termin zakończenia prac kwiecień 2018.
  • Regulamin Reprezentacji (dotyczący uprawnień reprezentantów, np. złoto w najważniejszej imprezie → supermecz w kolejnym roku, medal → miejsce w ostatnim etapie) – Maciej Czajkowski (przewodniczący), pozostały skład do ustalenia. Termin zakończenia prac kwiecień 2018.
 23. Prezes omówił temat zakupu programu do rejestracji par i teamów do zawodów. Zarząd zobowiązał Prezesa do znalezienia dwóch ofert.
 24. Maciej Czajkowski omówił pomysł Zimowych Mistrzostw Polski Teamów w Elblągu. Zawody mogłyby być rozgrywane na IMP-y bez przeliczania na VP-y.
 25. Marek Małysa omówił sprawę zachowania kol. Olecha Bestrzyńskiego na forumbridge.pl w okresie zawieszenia kary dyscyplinarnej.
 26. Adrian Bakalarz spytał o status prac nad regulaminem zmiany barw klubowych. Pytanie zostanie skierowane do Stanisława Gołębiowskiego, nieobecnego na zebraniu Zarządu.
 27. Adrian Bakalarz spytał o szanse na wyjazd reprezentacji U-20 na MŚ 2018. Prezes odpowiedział, że wysłał stosowne zapytanie do Prezydenta WBF Gianarigo Rony i otrzymał odpowiedź, że szanse są duże.
 28. Adrian Bakalarz poprosił o udzielanie odpowiedzi na pytania zadane w mailach. Prezes odmówił regularnego odpowiadania na maile od Adriana Bakalarza ze względu na ich często obraźliwy ton.
 29. Prezes zaproponował wykorzystanie pozostałej kwoty przeznaczonej na sprzęt na zakup kilku tysięcy talii z specjalnie zaprojektowaną koszulką kart dla PZBS. Do tej pory z kwoty 100 000,00 zł wydatkowaliśmy około 69 000,00 zł na pierniczki oraz około 18 500,00 zł na sprzęt do rejestracji zawodów ekstraklasy.
 30. Ryszard Łazikiewicz spytał o podział zadań w brydżu młodzieżowym.