Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Komunikat z zebrania nr 12 Zarządu PZBS

Warszawa, biuro PZBS, 14 grudnia 2017, godz. 16:09 – 22:49

Obecni: Witold Stachnik, Maciej Czajkowski, Tomasz Latos (do 17:33), Marek Małysa, Adrian Bakalarz, Stanisław Gołębiowski (od 16:41), Jacek Grzelczak, Przemysław Janiszewski (od 17:37), Lena Leszczyńska, Ryszard Łazikiewicz, Marcin Pędziński (do 18:38), Artur Wasiak, Jarosław Molenda (KR), Rudolf Borusiewicz (gość, punkt 9), Piotr Dybicz (gość, punkt 10)

Nieobecni: Igor Chalupec

 1. Pomiędzy zebraniami 11 i 12 uchwalono następujące uchwały w głosowaniu internetowym:
  UCHWAŁA NR 44/2017/2016–2020

  Zarząd jako "Organizacja Nadzorująca" przyjął dokument (poprawki) uszczegóławiający Międzynarodowe Prawo Brydżowe 2017.

  Głosowało 11 członków Zarządu, 11 głosów za.

  UCHWAŁA NR 45/2017/2016–2020

  Zarząd zatwierdził Regulaminy Kadrowe na sezon 2018/2019.

  Głosowało 8 członków Zarządu - 4 głosy za, 1 przeciw, 2 wstrzymujące się, 1 głos nieważny.

  UCHWAŁA NR 46/2017/2016–2020

  Zarząd zatwierdził Przepisy szczegółowe gry na zasłonach.

  Głosowało 9 członków Zarządu - 9 głosów za.

 2. Zatwierdzono protokół z zebrania nr 11.
 3. Prezes omówił zmiany w zatrudnieniu w biurze. Pan Witold Rowiński pracował w biurze do końca października. Od 1 grudnia zatrudniona jest pani Anna Zalewska.
 4. Prezes przedstawił uchwały dotyczące inwentaryzacji i nierozliczonych zobowiązań finansowych.
  UCHWAŁA NR 47/2017/2016–2020

  W celu przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu PZBS, jego wybrakowania ze względu na nieprzydatność oraz inwentaryzacji kasy, Zarząd powołuje komisję w składzie: przewodniczący Maciej Czajkowski, członkowie – Jerzy Greś, Anna Zalewska. Komisja przystąpi do pracy w dniu 29 grudnia 2017 r. i po zakończeniu pracy przedstawi prezesowi Związku arkusze spisu z natury oraz protokół wybrakowania sprzętu.

  Głosowało 10 członków Zarządu. 9 głosów za, 1 osoba wstrzymała się.

  UCHWAŁA NR 48/2017/2016–2020

  Zarząd podjął uchwałę w sprawie spisania nierozliczonych zobowiązań finansowych. Lista tych zobowiązań zostanie sporządzona na dzień 31.12.2017 r.

  Głosowało 10 członków Zarządu. Wszyscy za.

 5. Prezes omówił kwestie dotyczące współpracy z Komisją Rewizyjną.

  Niektóre dokumenty (projekty protokołów) KR zostały opublikowane na zamkniętym forum internetowym za sprawą jednego z członków KR. Prezes zaproponował przestrzeganie procedury, wg której najpierw Zarząd zapoznaje się z treścią protokołu kontroli, a później KR formułuje komunikat do publikacji. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jarosław Molenda stwierdził, że nic nie wiedział o publikacji – była to osobista aktywność jednego z członków komisji, niefirmowana przez KR.

  Prezes stwierdził, że nie bardzo rozumie dlaczego w ten sposób buduje się tanią sensację tworząc dodatkowo wrażenie, że opublikowane rzeczy są tajne i tylko dla wybranych. Przecież wszystkie one były zaprezentowane na Walnym Zgromadzeniu Delegatów – szeroko komentowane i wyjaśniane.

 6. Prezes omówił międzynarodowe imprezy mistrzowskie 2018.
  • Ostenda, Belgia – Drużynowe Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Par Kobiet, Mistrzostwa Par Seniorów.
  • Wu Jiang, Chiny – Mistrzostwa Świata Juniorów.
  • Opatija, Chorwacja – Otwarte Mistrzostwa Europy Juniorów
  • Monako – Zimowe Mistrzostwa Europy.
  • Orlando, USA – Otwarte Mistrzostwa Świata.
 7. Prezes poprosił osoby odpowiedzialne za poszczególne fragmenty budżetu o przygotowanie planów na rok 2018.
 8. Marcin Pędziński omówił plan GPPP 2018/19.

  Z ankiet wynika, że uczestnicy chcą rozegrania mniejszej liczby turniejów w cyklu. W sezonie 2018/19 zakładano 14 turniejów: 11 samodzielnych i 3 łączone. Ostatecznie Marcin Pędziński proponuje 15 turniejów, w tym 14 w Polsce (11 samodzielnych, 3 łączone) oraz jeden jako bonus poza granicami kraju – Wilno.

  Prezes zaproponował na chwilę obecną zatwierdzenie zaproponowanych 12 turniejów samodzielnych (Bolesławiec, Wilno, Elbląg, Kraków, Starachowice, Łódź, Wrocław, Poznań, Sława, Rzeszów, Sopot, Warszawa) i pozostawienie na później decyzji w sprawie pozostałych 3 terminów.

  UCHWAŁA NR 49/2017/2016–2020

  Zarząd przyznaje 12 ośrodkom (Bolesławiec, Wilno, Elbląg, Kraków, Starachowice, Łódź, Wrocław, Poznań, Sława, Rzeszów, Sopot, Warszawa) prawo do zorganizowania turnieju eliminacyjnego cyklu Grand Prix Polski Par 2018/19 i pozostawia do późniejszego podjęcia decyzję w sprawie pozostałych 3 terminów.

  Głosowało 11 członków Zarządu. 6 głosów za, 3 przeciw, 2 osoby wstrzymały się od głosu.

 9. Rudolf Borusiewicz przedstawił koncepcję rozgrywek z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości. Byłyby to rozgrywki prowadzone przez internet, ale z zawodnikami przebywającymi w miejscach publicznych. Reprezentacje byłyby wystawiane przez jednostki samorządu terytorialnego – gminy, powiaty, województwa.
  UCHWAŁA NR 50/2017/2016–2020

  Zarząd aprobuje plan zorganizowania rozgrywek internetowych z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości i powołuje komisję w składzie Jacek Grzelczak, Adrian Bakalarz, Rudolf Borusiewicz.

  Głosowało 10 członków Zarządu. 9 głosów za, 1 osoba wstrzymała się od głosu.

 10. Prezes przedstawił dwie kandydatury na stanowisko selekcjonera kadry juniorek: Cathy Bałdysz oraz Piotr Dybicz.

  Piotr Dybicz omówił koncepcję pracy w roli selekcjonera. Stwierdził, że należy skupić się nie tylko na wyniku MŚ 2018, ale też na wyszkoleniu szerokiego zaplecza młodych zawodniczek.

  UCHWAŁA NR 51/2017/2016–2020

  Zarząd powołuje Piotra Dybicza na stanowisko selekcjonera reprezentacji juniorek.

  Głosowało 10 członków Zarządu. 6 głosów za, 2 przeciw i 2 wstrzymały się od głosu.

 11. Prezes omówił listę turniejów GPPT na sezon 2018/19 przygotowaną przez Komisję Organizacji Imprez. Lista powinna być jeszcze zostać rozszerzona o 2-4 turnieje zatwierdzone w najbliższej przyszłości.
  UCHWAŁA NR 52/2017/2016–2020

  Zarząd przyznaje 12 ośrodkom (Bolesławiec, Kraków, Wilno, Elbląg, Kraków, Łódź, Lubomino, Wrocław, Poznań, Sława, Sopot, Rzeszów) prawo do zorganizowania turnieju eliminacyjnego cyklu Grand Prix Polski Teamów 2018/19.

  Głosowało 10 członków Zarządu. 7 głosów za, 3 przeciw.

 12. Prezes poruszył problem braku imprez w kategorii młodzików w tabelach z normami klas sportowych.
  UCHWAŁA NR 53/2017/2016–2020

  Zarząd uzupełnia podstawy uzyskania norm klas sportowych o następujące osiągnięcia:

  1. Mistrzostwa Świata

  Rodzaj zawodów Zajęte miejsce w zawodach
  Kl. MM Kl. M Kl. I Kl. II Kl. III
  Drużynowe młodzików     1 2-3  

  2. Mistrzostwa Europy

  Rodzaj zawodów Zajęte miejsce w zawodach
  Kl. MM Kl. M Kl. I Kl. II Kl. III
  Drużynowe młodzików     1 2-3  

  Głosowało 10 członków Zarządu. Wszyscy za.

 13. Prezes omówił pismo EBL Hall of Fame Committee i zarekomendował przedstawienie kandydatur do EBL Hall of Fame.
  UCHWAŁA NR 54/2017/2016–2020

  Zarząd rekomenduje Piotra Gawrysia i Krzysztofa Jassema do EBL Hall of Fame.

  Głosowało 10 członków Zarządu. 7 głosów za, 1 przeciw i 2 wstrzymały się od głosu.

  UCHWAŁA NR 55/2017/2016–2020

  Zarząd rekomenduje Juliana Klukowskiego i Andrzeja Wilkosza do EBL Stars of The Past.

  Głosowało 10 członków Zarządu. 9 głosów za, 1 osoba wstrzymała się od głosu.

 14. Omówiono trwające prace nad poszczególnymi regulaminami.
 15. Prezes omówił konieczność dążenia do poprawnej struktury klubowej.
 16. Prezes omówił planowaną konferencję EBL w Belfaście (1-4 lutego). Ze strony PZBS w konferencji biorą udział: Igor Chalupec, Marek Małysa, Witold Stachnik.
 17. Prezes omówił kwestię naszego zadłużenia w WBF.

  Podczas wizyty skarbnika WBF Marca de Pauw w Polsce wiceprezes Igor Chalupec spotkał się z nim i zwrócił się z prośbą o redukcję naszego zadłużenia wobec WBF. Na razie nie spłacamy zadłużenia, czekamy na decyzję WBF i liczymy na umorzenie znacznej części długu.

 18. Prezes omówił kwestię zatwierdzenia programu nauczania brydża w szkołach podstawowych. Leszek Nowak przygotowuje program, który przedstawimy w Ministerstwie Sportu i Turystyki.
 19. Prezes omówił sprawę programu do rejestracji do zawodów. Zapytaliśmy i otrzymaliśmy w tej sprawie dwie oferty. Dodatkowo pojawiła się jeszcze trzecia opcja – dużej platformy, która umożliwiałaby rejestrację do turniejów, rezerwację hoteli, lotów itp.<

  W dyskusji padły głosy, że lepiej dysponować własnym programem, co nie wyklucza również w przyszłości zaangażowania się w inne rozwiązania.

  UCHWAŁA NR 56/2017/2016–2020

  Zarząd upoważnia Prezesa do kontynuacji rozmów z Dominikiem Jastrzębskim w sprawie zakupu programu do rejestracji do zawodów.

  Głosowało 10 członków Zarządu. 8 głosów za, 1 przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu.

 20. Prezes omówił sprawę poprawek w Regulaminie Zawodów przyjętych w marcu 2017. Poprawki dotyczyły odmowy uczestnictwa w zawodach. WZBS-y zaczęły wykorzystywać ten punkt do omijania Regulaminu Dyscyplinarnego. Zarząd przypomina, że organizatorzy tylko za zgodą Wydziału Gier PZBS mogą odmówić uczestnictwa zawodnikom bez podania przyczyn. W pozostałych przypadkach odmowa powinna zawierać pisemne uzasadnienie i dotyczyć konkretnych zawodów.
 21. Prezes omówił wydatki sprzętowe. W zeszłym roku zakupiliśmy maszyny do powielania kart. W ramach środków ministerialnych z tegorocznego budżetu kupiliśmy „pierniczki”, zamawiamy jeszcze bidding boksy i karty.
 22. Prezes omówił zebranie Prezydium z 6 grudnia 2017 roku.
 23. Prezes poinformował o decyzji Zachodniopomorskiego WZBS o uchyleniu z dniem 21 listopada 2017 r. ich uchwały nr 10/2017 z 12 czerwca 2017 r. dotyczącej wykluczenia kol. Adama Hintertana ze Stowarzyszenia ZZBS.
 24. Dyskutowano na temat wysokości składek członkowskich, a także możliwości zwiększenia liczby członków Związku i sposobów osiągnięcia tego.
 25. Powrócono do tematu struktury klubowej. Przypomniano, że to jest wymóg Ustawy o Sporcie. Po krótkiej dyskusji postanowiono podjąć w tej sprawie uchwałę.
  UCHWAŁA NR 57/2017/2016–2020

  W Drużynowych Mistrzostwach Polski 2018/19 będą mogły uczestniczyć tylko drużyny zgłoszone przez kluby lub stowarzyszenia. Drużyny powinny uregulować swój status do 31 lipca 2018 roku.

  Głosowało 10 członków Zarządu. 9 głosów za, 1 przeciw.

 26. Stanisław Gołębiowski zwrócił uwagę na krótki czas konsultacji regulaminu kadry open. Jacek Grzelczak, który przygotowywał regulamin nie zgodził się z takim wnioskiem.
 27. Stanisław Gołębiowski zwrócił uwagę na brak wytycznych obliczeniowych w sprawie finału GPPP.
 28. Prezes przedstawił ofertę na organizację finału GPPT 2017/18.

  Grzegorz Głasek proponuje rozegranie turnieju finałowego w Łojdach, oferując przy tym darmowe noclegi i wyżywienie dla ok. 40 osób. W dyskusji zwrócono m. in. uwagę na zbyt małą salę do gry w proponowanym miejscu i niekorzystne położenie ośrodka.

 29. Adrian Bakalarz skrytykował formułę MP Par na IMP-y.

  Zdaniem Adriana Bakalarza zawody, a w szczególności ich faza eliminacyjna, były zbyt krótkie. Artur Wasiak zauważył, że ta opinia nie jest zgodna z głosem wyraźnej większości (84%) uczestników ankiety w sprawie MPP na IMP-y.

 30. Jacek Grzelczak złożył rezygnację z funkcji przewodniczącego Wydziału Gier.
 31. Stanisław Gołębiowski przekazał prośbę reprezentacji open o dofinansowanie udziału w Zimowych Mistrzostwach Europy w Monako. Zarząd poprosił Stanisława Gołębiowskiego o oszacowanie kosztów.

Poprawiony (wtorek, 19 grudnia 2017 22:46)