Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Komunikat z zebrania nr 15 Zarządu PZBS

Warszawa, biuro PZBS, 22 czerwca 2018, godz. 16:48 – 22:02

Obecni: Witold Stachnik, Igor Chalupec (od 17:05), Maciej Czajkowski, Adrian Bakalarz, Jacek Grzelczak, Przemysław Janiszewski (17:15 – 21:15), Marcin Pędziński, Artur Wasiak, Jarosław Molenda (KR), Stanisław Gołębiowski (były członek Zarządu), Marcin Wasłowicz (Rzecznik Dyscyplinarny, do 21:15), Michał Zimniewicz (17:22 – 21:10).

Nieobecni: Marek Małysa, Tomasz Latos, Lena Leszczyńska, Ryszard Łazikiewicz.

 1. Zarząd zatwierdził protokół z poprzedniego zebrania.
 2. Pomiędzy zebraniami 14 i 15 uchwalono następującą uchwałę w głosowaniu internetowym:
  UCHWAŁA NR 29/2018/2016–2020

  Zarząd przyjął poprawione sprawozdanie finansowe za rok 2017.

  Głosowało 10 członków Zarządu – 10 głosów za.

 3. Marcin Wasłowicz przedstawił szczegółowy raport ze swojej działalności w roli Rzecznika Dyscyplinarnego. Marcin Wasłowicz zwrócił uwagę na liczne niedociągnięcia w pracy WD. Prezes zwrócił uwagę, że od momentu przyjęcia nowego Regulaminu Dyscyplinarnego Wydział Dyscypliny nie wydał żadnego orzeczenia.
 4. Prezes poinformował, że w trakcie WZD ma zamiar zaproponować poszerzenie składu Zarządu o Stanisława Gołębiowskiego (odwołanego wcześniej ze względu na niezłożenie w terminie oświadczenia lustracyjnego) i Marcina Wasłowicza. W otrzymanej opinii prawnej stwierdzono, że zmiana liczebności Zarządu jest możliwa (ale tylko w przypadku kworum). Marcin Wasłowicz przedstawił krótko czym mógłby się zajmować w pracach Zarządu.
 5. Po wprowadzeniu do tematu przez Prezesa Michał Zimniewicz omówił aktualny stan regulacji dotyczących zgłaszania drużyn do rozgrywek DMP. Omówił problemy związane z nieścisłością uchwały 57/2017 (co rozumiemy przez klub?) i brakiem przepisów przejściowych. Zasugerował przemyślenie, ile najwyższych szczebli ligi objąć ścisłym wymogiem rejestracji drużyny przez klub.

  Głosowano nad decyzjami dotyczącymi kierunku dalszych działań.

  • Konieczność sprecyzowania regulacji w uchwale. Głosowało 8 członków Zarządu – 8 głosów za.
  • Ograniczenie restrykcji rejestracji klubów do ekstraklasy i I ligi. Głosowało 8 członków Zarządu – 3 głosów za, 3 głosy przeciw, 2 wstrzymujące się.
  • Ograniczenie restrykcji rejestracji klubów do wszystkich lig centralnych. Głosowało 8 członków Zarządu – 6 głosów za, 2 głosy przeciw.
  • Dążenie do ograniczenia „handlu” miejscami w lidze. Głosowało 8 członków Zarządu – 5 głosów za, 3 głosy przeciw.
 6. Prezes omówił sprawę występu 4-osobowej reprezentacji open podczas Drużynowych Mistrzostw Europy w Ostendzie.

  Na początku kwietnia para Jacek Kalita – Michał Nowosadzki poinformowała Prezesa, iż może nie wystąpić na DME z uwagi na zobowiązania względem sponsora w USA. 11 kwietnia na zebraniu Prezydium omawiano zagrożenie związane z występem pary w rozgrywkach KN II. Prezes sugerował, aby w rozgrywkach KN II drużyna Bridge24.pl wystąpiła w zestawieniu dwuparowym. Igor Chalupec poprosił o wyłączenie z dyskusji i decydowania w tej sprawie. Maciej Czajkowski stwierdził, że zgodnie z regulaminem całą sprawą powinien się zajmować Wydział Gier. W konkluzji Prezydium skierowało temat do rozpatrzenia przez WG. Argumenty jakie pojawiły się podczas dyskusji w Wydziale Gier: wykluczenie pary powoduje, że gdyby mogła zagrać w Drużynowych Mistrzostwach Europy to nie będzie miała uprawnień; brak jej udziału w rozgrywkach KN II spowoduje brak możliwości powołania pary na Mistrzostwa Świata, gdyby reprezentacja na nie się zakwalifikowała; podkreślano, że zainteresowani zawodnicy sami zwrócili się z tym problemem do rozstrzygnięcia przez Zarząd. Wydział Gier w głosowaniu zadecydował o dopuszczeniu pary do rozgrywek.

  Pomiędzy KN II a DME prowadzono rozmowy z Grzegorzem Narkiewiczem, prezesem Fundacji bridge24 na temat udziału w DME trzeciej pary. Przez bardzo długi czas byliśmy informowani, że nasza najlepsza para zagra w DME, jeżeli nie w całości imprezy, to przynajmniej w jej części. Przyjęty regulamin kadrowy ściśle określał sposób powołania trzeciej pary i nie dawał Zarządowi żadnego pola manewru: Rezerwę Reprezentacji stanowią zawodnicy z teamu, który uczestniczył w finale rozgrywek. Zawodników rezerwy powołuje do Reprezentacji Zarząd PZBS, a w sytuacjach niecierpiących zwłoki – Prezydium Zarządu PZBS. Zgodnie z regulaminem rozgrywek kadrowych Prezes zaproponował prezesowi Bridge 24 uzupełnienie składu o trzecią parę pochodzącą z drużyny, która przegrała finał KN II. Dwie zawodowe pary tworzące reprezentację nie widziały możliwości tworzenia drużyny z którąkolwiek z par grających w przegranym teamie z finału KN II. Natomiast na ewentualny wybór innej pary nie zezwalał regulamin. W przyszłości musimy przyjmować taki regulamin, aby Zarząd miał więcej pola manewru w sytuacjach losowych i nadzwyczajnych. Musimy też zintensyfikować prace w celu powołania selekcjonera. Ta lekcja nauki na błędach jest niestety bardzo kosztowna.

 7. Dyskutowano na temat zasadności poszerzenia składu Głównej Komisji Sędziowskiej o dodatkowe osoby niebędące sędziami.

  Jacek Grzelczak ponowił swój postulat, że nie tylko sami zainteresowani powinni decydować o sprawach dotyczących problemów sędziowskich. Artur Wasiak stwierdził, że potrzeba takiej zmiany nie jest wykluczona, ale rzeczowe uwagi na ten temat pojawiły się późno i należy najpierw spokojnie przemyśleć problem. Artur Wasiak, Michał Zimniewicz i Jacek Grzelczak przedstawili swoje opinie. Artur Wasiak zaproponował zaproszenie Jacka Marciniaka (Sędziego Głównego PZBS) na kolejne zebranie Zarządu i wtedy podjęcie ostatecznych decyzji.

 8. Prezes przedstawił podsumowanie połowy kadencji. Dyskutowano na temat przygotowanej prezentacji na Walne oraz omawiano problemy, z którymi Zarząd borykał się podczas dwóch lat pracy.
 9. Przyjęto termin następnego zebrania – 9 lipca.

Poprawiony (poniedziałek, 02 lipca 2018 11:39)