Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

UCHWAŁA NR 47/2018/2016–2020 - Kluby w rozgrywkach DMP

Zarząd przyjmuje uchwałę o treści jak poniżej.

Głosowało 12 członków Zarządu – 6 głosów za, 4 wstrzymujące się, 2 przeciw.

 

§ 1.

W Regulaminie Drużynowych Mistrzostw Polski wprowadza się następujące zmiany:

 1. w rozdziale 4 uchyla się pkt. 1-3 wraz z podpunktami, a w ich miejsce dodaje się:

  ”1. Dla potrzeb niniejszego regulaminu pojęcie “klub” oznacza osobę prawną niebędącą Wojewódzkim Związkiem Brydża Sportowego.

  2. Drużynę do lig centralnych może zgłosić wyłącznie klub.

  3. Do rozgrywek DMP drużynę zgłasza:

  1). klub, który zgłosił drużynę w poprzednim sezonie, przy czym w razie likwidacji tego klubu lub braku możliwości jego działania odpowiednie rozstrzygnięcia wydaje Wydział Gier PZBS,

  2). w przypadku, gdy w poprzednim sezonie zgłoszenia nie dokonywał klub - zawodnicy drużyny zgłoszeni w poprzednim sezonie (z zastrzeżeniem pkt. 2 powyżej) lub klub wskazany przez tych zawodników. Spory między zawodnikami rozstrzyga się zwykłą większością głosów zawodników wpisanych do składu drużyny na koniec poprzedniego sezonu, a przy równej liczbie głosów rozstrzyga głos kapitana. Zawodnik zawiadamia o swoim głosie organizatora rozgrywek danego szczebla.

  3a. Na warunkach ustalonych przez PZBS klub może przenieść prawo do drużyny na inny klub. O przeniesieniu prawa do drużyny zainteresowani niezwłocznie zawiadamiają Biuro PZBS oraz organizatora właściwych szczebli rozgrywek.”

 2. w rozdziale 4, pkt 4.1.2 otrzymuje brzmienie: “Nazwę drużyny, przy czym gdy drużynę zgłasza klub, nazwa drużyny musi zawierać nazwę klubu lub skrót nazwy klubu”
 3. w rozdziale 4, dodaje się pkt 10 w brzmieniu: “Kapitan reprezentuje drużynę w kontaktach z PZBS oraz organizatorem rozgrywek. W trakcie sezonu drużyna może zmienić kapitana. Osobę kapitana ujawnia się w bazie CEZAR i w razie wątpliwości domniemuje się, że kapitanem jest osoba wskazana w bazie CEZAR.“
 4. w całym Regulaminie nieaktualne nazwy organów i ich skróty zastępuje się prawidłowymi nazwami organów użytymi w odpowiednim przypadku: “Zarząd Główny (PZBS)” zmieniany na “Zarząd PZBS” oraz “Wydział Gier Zarządu Głównego PZBS” zmieniany na “Wydział Gier PZBS”.

 

§ 2.

Wprowadza się Regulamin licencjonowania klubów w brzmieniu:

 1. Licencję klubową, zwaną dalej licencją, nadaje się osobie prawnej niebędącej Wojewódzkim Związkiem Brydża Sportowego.
 2. Nadanie lub pozbawienie licencji następuje na podstawie decyzji Dyrektora Biura PZBS.
 3. Licencję nadaje się na wniosek zainteresowanego podmiotu.
 4. Licencję nadaje się z urzędu, w przypadku zgłoszenia drużyny do Drużynowych Mistrzostw Polski przez podmiot spełniający wymogi pkt. 1 a nieposiadający licencji.
 5. Klub może być pozbawiony licencji, jeżeli przez okres kolejno po sobie następujących 3 lat klub oraz żaden z zawodników tego klubu nie biorą udziału w Drużynowych Mistrzostwach Polski, a także w wypadku nieprzestrzegania statutu lub regulaminów PZBS.
 6. W sprawach nadania i pozbawiania licencji można wnieść skargę do Biura PZBS. Sprawy sporne rozstrzyga Prezydium Zarządu PZBS.
 7. Traci moc Regulamin licencjonowania klubów z dnia 20 grudnia 2008 r.
 8. Dotychczas nadane licencje klubowe stają się licencjami w rozumieniu niniejszego regulaminu. Tracą licencję klubową podmioty niespełniające wymogów pkt. 1.

 

§ 3.

 1. Uchyla się uchwałę Zarządu PZBS nr 57/2017/2016-2020.
 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.