Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Komunikat z zebrania nr 17 Zarządu PZBS

 

Warszawa, biuro PZBS, 23 sierpnia 2018, godz. 16:07 – 0:14

Obecni: Witold Stachnik, Maciej Czajkowski (do 17:20), Marek Małysa, Stanisław Gołębiowski, Jacek Grzelczak, Przemysław Janiszewski (16:51-20:20), Lena Leszczyńska, Ryszard Łazikiewicz, Marcin Pędziński, Artur Wasiak, Marcin Wasłowicz, Jarosław Molenda (KR), Jacek Marciniak (17:25-21:40).

Nieobecni: Igor Chalupec, Tomasz Latos, Adrian Bakalarz.

 1. Zarząd zatwierdził protokół z poprzedniego zebrania.
 2. Pomiędzy zebraniami 16 i 17 uchwalono następującą uchwałę w głosowaniu internetowym:
  UCHWAŁA NR 48/2018/2016–2020

  Zarząd powołuje Lecha Zakrzewskiego na zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego do prowadzenia spraw, o których mowa w uchwale 20/2018/2016-2020 Wydziału Dyscypliny PZBS.

  Głosowało 10 członków Zarządu – 7 głosów za, 3 przeciw.

 3. Pomiędzy zebraniami Prezydium Zarządu powołało Michała Zimniewicza na Inspektora Ochrony Danych PZBS.
 4. Zarząd dyskutował nad niedawnym starciem w wewnętrznej korespondencji mailowej. Maciej Czajkowski zapowiedział podjęcie określonych kroków prawnych wobec innego członka Zarządu. Wywiązała się dyskusja, w wyniku której Zarząd jednomyślnie wyraził dezaprobatę dla rzeczonych działań, wyraził wolę kontynuowania współpracy z Maciejem Czajkowskim, ale także chęć odwołania go z funkcji wiceprezesa przez Zarząd. Wniosek o odwołanie mógł być złożony wyłącznie przez Prezesa PZBS, a Witold Stachnik poinformował Zarząd, że takiego wniosku nie złoży. Maciej Czajkowski po zapoznaniu go z przebiegiem dyskusji złożył rezygnację z funkcji członka Zarządu oraz opuścił zebranie.
 5. Marcin Wasłowicz, w związku z zapoznaniem się z aktami sprawy w Sądzie Rejonowym, omówił stan sprawy byłego skarbnika PZBS i zaproponował złożenie ponownego wniosku o wznowienie postępowania po czym odczytał ten wniosek, przyjęty w formie uchwały:
  UCHWAŁA NR 49/2018/2016–2020

  Zarząd postanawia złożyć wniosek o podjęcie postępowania warunkowo umorzonego (wniosek jako załącznik nr 1 do uchwały).

  Głosowało 10 członków Zarządu – 10 głosów za.

 6. W ramach wstępu do części zebrania z udziałem Jacka Marciniaka Prezes przedstawił sprawy do omówienia z inicjatywy Zarządu: ocena pracy sędziów (kto jest za to odpowiedzialny i jakie działania powinien podejmować), weryfikacja decyzji sędziowskich, skład GKS, alkohol na zawodach brydżowych.

  Jacek Marciniak przyznał, że poziom zaangażowania sędziów obniża się. Stanisław Gołębiowski stwierdził, że również poziom merytoryczny decyzji sędziowskich często pozostawia wiele do życzenia, szczególnie (ale nie tylko) na zawodach niskiego szczebla. Na prośbę Jacka Grzelczaka i Leny Leszczyńskiej Jacek Marciniak wyjaśnił, dlaczego panele sędziowskie są niejawne. Jacek Marciniak omówił proces wydawania decyzji w ligach centralnych DMP, wyjaśniając przy tym różnicę między odwołaniami a „review”. Marcin Pędziński i Przemysław Janiszewski stwierdzili, że brak możliwości odwołań w turniejach jest problemem.

  Jacek Marciniak omówił pomysł wprowadzenia „review”. Zatrudnienie dodatkowej osoby wiąże się z dodatkowymi kosztami. Przemysław Janiszewski zaproponował, żeby decyzje „reviewera” nie wpływały na wyniki turnieju, a tylko służyły do późniejszej weryfikacji pracy sędziów („reviewer” niezwiązany z konkretnym turniejem). Jacek Marciniak zaproponował rozważenie „review” w DMP i najważniejszych turniejach. Konkluzja dyskusji: należy pracować nad stworzeniem instytucji „review”.

  Jacek Marciniak omówił kwestię oceny pracy sędziów. W zawodach EBL/WBF sędzia główny pisze raport do komisji sędziowskiej EBL/WBF. Z raportów wynikają powołania na późniejsze zawody. W PZBS ocena powinna polegać na częstych aktualizacjach kategorii sędziowskich na podstawie oceny jakości pracy. Jacek Marciniak zaproponował informację dla organizatorów na temat współpracy z sędziami (podział obowiązków, mechanizmy motywacyjne).

  Jacek Grzelczak wycofał swoją wcześniejszą sugestię zmiany składu GKS.

  Dyskutowano na temat pilnowania porządku na zawodach: alkohol, chodzenie po sali itp., o wadach i zaletach kar automatycznych.

  Jacek Marciniak omówił prace nad Regulaminem Sędziowskim; Artur Wasiak – nad Polityką Systemową i Zasadami Alertowania.

 7. Przemysław Janiszewski omówił zarys regulaminu kadry mikstowej. Po przedstawieniu wypracowanego kompromisu w sprawie regulaminu przez Komisję Wyczynu i na wniosek Marcin Wasłowicza odłożono przyjęcie regulaminu do czasu wprowadzenia poprawek porządkowych i redakcyjnych przez Komisję Regulaminów Sportowych.
 8. Poruszono kwestię selekcjonera Kadry Mikstowej. Poddano pod głosowanie zaproponowaną kandydaturę Mirka Cichockiego.
  UCHWAŁA NR 50/2018/2016–2020

  Zarząd powołuje Mirosława Cichockiego na stanowisko kapitana kadry mikstowej.

  Głosowało 10 członków Zarządu – 10 głosów za.

 9. Przemysław Janiszewski omówił prace nad regulaminem kadry open – będą kontynuowane podczas GP Warszawy.
 10. Jarosław Molenda i Marcin Pędziński omówili projekt regulaminu MP Teamów Pattonem. Przyjęcie regulaminu wstrzymano do czasu zatwierdzenia przez Komisję Regulaminów Sportowych.
 11. Marcin Pędziński omówił lokalizację finałów GP Polski: pary w Mikorzynie, teamy trwają jeszcze negocjacje.
 12. Podjęto decyzję, że pierwszy zjazd ekstraklasy odbędzie się w Starachowicach.
 13. Termin Final Four ekstraklasy – raczej czerwiec. Konsultacje w tej sprawie ma przeprowadzić przewodniczący Wydziału Gier Stanisław Gołebiowski.
 14. MPP Open – termin w maju, zasady sportowe raczej bez zmian.
 15. Prezes przekazał wniosek Marka Markowskiego w sprawie reprezentacji juniorów na Otwarte Mistrzostwa Świata w Orlando.
  UCHWAŁA NR 51/2018/2016–2020

  Zarząd zatwierdził skład reprezentacji juniorów na Otwarte Mistrzostwa Świata w Orlando: Maksymilian Chodacki, Arkadiusz Majcher, Piotr Marcinowski, Mateusz Sobczak.

  Głosowało 10 członków Zarządu – 6 głosów za, 1 przeciw, 2 wstrzymujące się.

 16. Lena Leszczyńska poinformowała, że Komisja Regulaminów Sportowych nie zakończyła pracy nad dokumentem, dyskusję nad zatwierdzeniem odłożono. Marcin Wasłowicz poruszył tematy, które mogłyby pojawić się w Karcie Reprezentanta w tym styl zachowania wobec przeciwników i sędziów. Zarząd uznał, że będzie to pośrednio wynikało z zobowiązania do godnego reprezentowania Polski i powinno to być przekazane selekcjonerom w ramach wewnętrznych spotkań i dyskusji.

  Jacek Marciniak zasugerował, że częścią przygotowania reprezentacji powinno być szkolenie dla reprezentantów i kapitanów/coachów przed zawodami międzynarodowymi na temat spraw sędziowskich, standardów zachowania itp.

 17. Marcin Wasłowicz omówił postęp prac nad poprawkami Regulaminu Klasyfikacyjnego. Z prac komisji zrezygnował Maciej Czajkowski. Zmiany wywołały długie dyskusje, niejednokrotnie niepowiązane bezpośrednio z proponowanymi zmianami. Podjęto część uchwał, a pozostałe zostawiono do dalszych prac i przedstawienia na kolejnych zebraniach Zarządu. Ostatecznie podjęto następujące uchwały:
  UCHWAŁA NR 52/2018/2016–2020

  Zarząd wprowadza następujące zmiany do Regulaminu Klasyfikacyjnego:

  1. Zmiany w PKL-ach młodzieżowych (końcówka tabeli w pkt. 17, pkt. 18).

   Głosowało 9 członków Zarządu – 9 głosów za.

  2. PKL-e w turniejach łączonych GPPP tylko za klasyfikację łączną.

   Głosowało 9 członków Zarządu – 7 głosów za, 2 wstrzymujące się.

  3. Przyznanie 0,25 PM za wygranie Grand Prix Polski Par lub Teamów od nowego cyklu 2018/19.

   Głosowało 9 członków Zarządu – 6 głosów za, 3 przeciw.

  4. Przyznanie dodatkowych 0,25 PM w tabeli 4 Regulaminu Klasyfikacyjnego.

   Głosowało 9 członków Zarządu – 0 głosów za, 8 przeciw, 1 wstrzymujący się.

  5. Przyznanie 0,5 PM za trzecie miejsce w finale Grand Prix Teamów od finału w roku 2018.

   Głosowało 9 członków Zarządu – 9 głosów za.

  6. W turniejach teamów zastosowanie mnożnika 1,25 PKLi.

   Głosowało 9 członków Zarządu – 9 głosów za.

  7. W szczególnych przypadkach prawo do nadania większej liczby PKLi ma Komisja Klasyfikacyjna i Rankingu.

   Głosowało 9 członków Zarządu – 9 głosów za.

  Ponadto Zarząd zaproponował drobne zmiany redakcyjne i porządkowe w dokumencie. Wykaz kompletu zatwierdzonych zmian jako załącznik nr 2. Jednocześnie Zarząd rozważył pozostałe propozycje zmian, ale celem przedstawienia całkowitego obrazu odłożono je do czasu przygotowania propozycji przez komisję zajmującą się pracą nad PKLami w rozgrywkach internetowych i w Bridgespider.

 18. Licencje klubowe.

  Problem licencji dla drużyn zagranicznych (np. białoruskich).

  UCHWAŁA NR 53/2018/2016–2020

  Dla drużyn zagranicznych (100% składu to zawodnicy nie posiadający polskiego obywatelstwa) Zarząd może udzielić licencji na specjalnych zasadach.

  Głosowało 9 członków Zarządu – 9 głosów za.

 19. Poruszono sprawę wniosku Grzegorza Gardynika. Wywiązała się burzliwa dyskusja, w której omawiano obowiązki wynikające z RODO, tryb rozpatrywania sprawy (czy w powiązaniu z danymi osobowymi czy nie) oraz interesy Związku. Prezes podkreślał, że skoro Zarząd powołał Inspektora Ochrony Danych, to takie sytuacje należy rozwiązywać systemowo, a nie indywidualnie i zostawić decyzję powołanej do tego osobie, która rozpatrzy ją w ramach obowiązującego prawa. Zarząd podjął uchwałę:
  UCHWAŁA NR 54/2018/2016–2020

  W związku z odmową podjęcia czynności przez Inspektora Ochrony Danych PZBS wynikającą z braku podstaw prawnych dla żądania usunięcia zawodnika z Rankingu PZBS, Zarząd PZBS uznając stanowisko Inspektora postanawia usunąć zawodnika Grzegorza Gardynika z Rankingu PZBS bez związku z przepisami o ochronie danych.

  Głosowało 7 członków Zarządu – 5 głosów za, 2 przeciw. Marcin Wasłowicz poprosił o zapisanie faktu zgłoszenia zdania odrębnego.

 20. Marcin Wasłowicz omówił sprawy dyscyplinarne oraz przygotowywane wnioski formularzy internetowych.
  UCHWAŁA NR 55/2018/2016–2020

  Zarząd zatwierdził internetowe formularze dyscyplinarne.

  Głosowało 9 członków Zarządu – 8 głosów za, 1 wstrzymujący się.

 21. Marcin Wasłowicz omówił propozycje poprawek w regulaminie Zarządu i zobowiązał się zaproponować poprawki do Regulaminu Pracy Zarządu PZBS zgodnych z omówionymi propozycjami.
 22. Ustalono termin następnego zebrania: 10 października.