Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Komunikat z zebrania nr 23 Zarządu PZBS

Komunikat z zebrania nr 23 Zarządu PZBS

Warszawa, biuro PZBS, 30 sierpnia 2019 godz: 8.00-12.30

Obecni: Igor Chalupec ( do 10:30), Tomasz Latos (do 8:45), Witold Stachnik, Lena Leszczyńska, Jacek Grzelczak, Ryszard Łazikiewicz, Rudolf Borusiewicz, Stanisław Gołębiowski, Marcin Wasłowicz (do 11:30) , Adrian Bakalarz (od 8:30), Artur Wasiak, Małgorzata Maruszkin, Beata Madej. Nieobecni: Marek Małysa

Pomiędzy zebraniami 22 i 23 uchwalono następujące uchwały w głosowaniu internetowym.

Uchwała nr 39/2019/2016-2020

Zarząd dokonał zmiany w Regulaminie Pracy Zarządu poprzez ustalenie następującej treści par. 7 ust. 2:

2. Decyzje Zarządu zapadają w formie uchwał podejmowanych w trybie głosowania jawnego, za wyjątkiem spraw osobowych innych niż zatwierdzenie składu Reprezentacji Polski. W wyjątkowych przypadkach Zarząd może podjąć decyzję o przeprowadzeniu głosowania w trybie odmiennym od wynikającego z poprzedniego zdania".

Głosowało 11 członków Zarządu – 11 głosów za.

Uchwała nr 40/2019/2016-2020

Zarząd zatwierdził na wniosek kapitana Reprezentacji Open następujący skład Reprezentacji Open na Bermuda Bowl 2019:

 • Jacek Kalita – Michał Nowosadzki;
 • Bartosz Chmurski – Piotr Tuczyński;
 • Grzegorz Narkiewicz – Krzysztof Buras.

Głosowało 10 członków Zarządu – 6 głosów za, 3 głosów przeciw, 1 wstrzymujący się.

Zdanie odrębne zgłosił Adrian Bakalarz.

Uchwała nr 41/2019/2016-2020

Zarząd zatwierdził Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Polski Teamów Systemem Pattona.

Głosowało 10 członków Zarządu – 10 głosów za.

Uchwała nr 42/2019/2016-2020

Zarząd zatwierdził kandydaturę kol. Marka Wójcickiego na funkcję coacha czterech Reprezentacji na Mistrzostwa Świata w Chinach oraz kandydaturę kol. Piotra Kołudy na funkcji kapitana Reprezentacji Mikstów. Zarząd powierzył także kol. Markowi Wójcickiemu pełnienie obowiązków kierownika ekipy na zbliżających się Mistrzostwach Świata w Chinach.

Głosowało 10 członków Zarządu – 10 głosów za.

Uchwała nr 43/2019/2016-2020

Zarząd zatwierdził JKS na rok 2020

Głosowało 7 członków Zarządu: 7 za.

Uchwała nr 44/2019/2016-2020

Zarząd postanawia pozostawić wysokość składek na rok 2020 na poziomie z poprzedniego roku.

Głosowało 7 członków Zarządu: 5 głosów za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący się.

 1. Zarząd zatwierdził protokół z zebrania nr 22.
 2. Igor Chalupec omówił kwestię wyboru Prezesa i zaproponował kandydaturę Witolda Stachnika. Wyjaśnił, że w trakcie ostatnich kilku tygodni wiele spraw zostało wyjaśnionych, kol. Stachnik ma niekwestionowane zasługi jako kierujący pracami Zarządu i jest najlepszą osobą do pełnienia tej funkcji. Tomasz Latos przedstawił dwie opcje: Prezydium oraz powrót b. Prezesa na stanowisko. Witold Stachnik wypowiedział się na temat swojej rezygnacji – nie była to decyzja pochopna, choć była w pewnym stopniu decyzją emocjonalną. Brak wsparcia Zarządu, poczucie, że wszystkie trudne decyzje spadały na Niego oraz fakt, że niektórzy przedkładają własną politykę nad polityką zespołu. Marcin Wasłowicz i Stanisław Gołębiowski wycofali swoje kandydatury. W związku z wyrażoną zgodą na kandydowanie Igor Chalupec zarządził glosowanie w sprawie powołania Witolda Stachnika na stanowisko Prezesa PZBS.

  Uchwała nr 45/2019/2016-2020

  Zarząd powołał w głosowaniu tajnym Witolda Stachnika na stanowisko Prezesa PZBS.

  Głosowało 10 członków – 9 głosów za, 1 wstrzymał się.

  Kol. Witold Stachnik zaproponował uzupełnienie składu Prezydium o osobę kol. Marcina Wasłowicza. Marcin Wasłowicz wyraził zgodę na powołanie na wiceprezesa w związku z czym Igor Chalupec zarządził głosowanie w sprawie powołania Marcina Wasłowicza do Prezydium. Po tym punkcie prowadzenie obrad przejął Prezes Stachnik.

  Uchwała nr 46/2019/2016-2020

  Zarząd powołał w głosowaniu tajnym Marcina Wasłowicza na stanowisko wiceprezesa.

  Głosowało 10 członków – 6 głosów za, 2 przeciw, 2 wstrzymało się.

 3. Igor Chalupec omówił sprawę przeprowadzenia imprezy międzynarodowej w Polsce. Ma to związek z prowadzonymi przez Niego rozmowami w kontekście zbliżającego się posiedzenia Komitetu Wykonawczego WBF  w Wuhan. Lena Leszczyńska zaproponowała, jeśli już musimy cokolwiek organizować, to chociaż obok zróbmy dużą otwartą imprezę dla Polaków. Artur Wasiak zaproponował aby w przypadku organizowania mistrzostw obsługa komputerowa była polska. Stanisław Gołębiowski wyraził opinię, że organizowanie imprez mistrzowskich propaguje idę brydża. Witold Stachnik zaproponował głosowanie w sprawie wstępnej deklaracji PZBS na organizację World Bridge Series w 2022 r. z klauzulą finalnej akceptacji przez nowy zarząd w 2020 r.

  Uchwała nr 47/2019/2016-2020

  Zarząd podjął decyzję o zgłoszeniu do WBF chęci zorganizowania imprezy mistrzowskiej w Polsce.

  Głosowało 10 członków – 9 głosów za, 1przeciw.

 4. Igor Chalupec przedstawił propozycję zwycięzców Kadry Open 2019 dofinansowanie wyjazdu na Nationals do San Francisco.

  Uchwała nr 48/2019/2016-2020

  Zarząd podjął decyzję o dofinansowaniu wyjazdu par: Jacek Sikora – Marcin Osmański, Kacper Kopka – Krzysztof Cichy w wysokości 18 000,00 PLN na Nationals do San Francisco w następujący sposób - 9 000,00 PLN w tym roku, 9 000,00 PLN z przyszło-rocznego budżetu.

  Głosowało 9 członków – 4 głosów za, 2 przeciw, 3 wstrzymało się.

 5. Przyszła odpowiedź na odwołanie do EBL w sprawie rażąco wysokiej kary dla U-16 w Oslo. W odpowiedzi Jan Kamras przedstawił zupełnie inną interpretację wydarzeń od naszej. Po uzyskaniu dodatkowych informacji od obecnych tam trenerów i Prezesa PZBS - mamy przygotować kolejną odpowiedź.

 6. Prezes Cracovii przekazał prawo gry w ekstraklasie drużynie Piotra Zatorskiego bez prawa gry w Pucharze Europy. Grzegorz Superson złożył wniosek o prawo skompletowania drużyny na Puchar Europy.

  Uchwała nr 49/2019/2016-2020

  Zarząd wyraża zgodę aby Grzegorz Superson skompletował skład drużyny na Puchar Europy.

  Głosowało 9 członków – 6 głosów za, 1 przeciw, 2 wstrzymało się.

 7. Piotr Zatorski zwrócił się z prośbą o zwolnienie z opłaty za przeniesienie licencji na grę w Ekstraklasie z klubu KS Cracovia 1906 (drużyna Nixdorf Diebold) na Klub Sportowy Szkoła Brydża Szlem Gdańsk. Wraz z przeniesieniem licencji przechodzi większość zawodników Cracovii. Marcin Wasłowicz wypowiedział się przeciw zwalnianiu z opłat argumentując to powstaniem precedensu oraz następującą po nim dyskusją nad tym jaki udział zawodników uprawnia do zwolnienia z opłaty, a jaki jest niewystarczający. Marcin Wasłowicz dodatkowo zwrócił uwagę na niebezpieczeństwo pojawienia się zarzutów wpływu powiązań Zarządu z poszczególnymi drużynami w przypadku każdorazowego decydowania o zwalnianiu z opłat. Lena Leszczyńska przedstawiła problem z perspektywy niższych lig, np. II, wynikający ze zmiany przepisów PZBS wymagających rejestracji klubu, aby drużyna mogła grać w lidze. Zmiana sponsora i związana z tym zmiana nazwy będzie wymagać przeniesienia licencji i ponoszenia za to opłaty gdzie w przypadku niektórych drużyn może być poważnym problemem finansowym. Drużyny takie finansują się zwykle same.

  Uchwała nr 50/2019/2016-2020

  Zarząd wyraził zgodę na przeniesienie licencji na grę w Ekstraklasie z klubu KS Cracovia 1906 (drużyna Nixdorf Diebold) na Klub Sportowy Szkoła Brydża Szlem Gdańsk.

  Głosowało 9 członków Zarządu – 9 głosów za.

  Projekt uchwały

  Zarząd wyraził zgodę na zwolnienie z opłaty za przeniesienie licencji na grę w Ekstraklasie z klubu KS Cracovia 1906 (drużyna Nixdorf Diebold) na Klub Sportowy Szkoła Brydża Szlem Gdańsk.

  Głosowało 9 członków Zarządu – 0 głosów za, 8 przeciw, 1 wstrzymał się.

  Uchwała nie została podjęta.

 8. Poruszono temat regulaminu wynagradzania członków pionu dyscyplinarnego. Marcin Wasłowicz wyjaśnił, że obowiązki Rzecznika Dyscyplinarnego powodują u niego stałe i duże obłożenie pracą, które paraliżuje innego obszary jego działalności zarówno brydżowej jak i pozabrydżowej. Faza reformowania pionu dyscyplinarnego oraz wykształcania procesów wewnętrznych jest w dużej mierze zakończona, a to co pozostało to przede wszystkim regularna praca w nakładzie zbyt dużym by można było ją robić w czynie czysto społecznym. Całość doprowadziła do opracowania regulaminu wynagradzania członków pionu dyscyplinarnego. Marcin Wasłowicz zaznaczył że nie jest jego celem utrzymywanie się z odpłatnej roli Rzecznika Dyscyplinarnego i przygotował dla Zarządu kandydaturę zewnętrznej osoby, która gotowa byłaby podjąć się tej funkcji za wynagrodzenie opisane w Regulaminie jeśli taka byłaby wola Zarządu. Ponadto Marcin Wasłowicz zaproponował powołanie Sekretarza Wydziału Dyscypliny, który służyłby pomocą formalną Wydziałowi Dyscypliny oraz poinformował, że znalazł odpowiedniego kandydata, aktualnie asystenta sędziego w sądzie apelacyjnym. Jacek Grzelczak poinformował, że Wydział Dyscypliny w bieżącej kadencji zrzeka się wynagrodzenia wynikającego z regulaminu przy jednoczesnym wsparciu wprowadzenia wynagrodzenia dla Rzecznika Dyscyplinarnego, gdyż faktycznie wykonywana przez niego praca bardzo usprawnia i ułatwia działanie Wydziału Dyscypliny. Adrian Bakalarz zwrócił uwagę, że wynagrodzenia nie posiadają też trenerzy i selekcjonerzy wobec czego trudno uzasadnić dlaczego akurat pion dyscyplinarny powinien mieć wynagrodzenie. Igor Chalupec zauważył, że każdy z obecnych poświęca swój czas nieodpłatnie oraz stwierdził, że podejmowanie decyzji o takim stałym obciążeniu finansowym nie jest rozsądne zważywszy, że budżet tego nie przewidywał takiego wydatku, a ponadto koszty wyjazdu reprezentacji do Chin są wyższe niż przewidywane. Igor Chalupec i Witold Stachnik wyrazili opinię, że nawet w przypadku stwierdzenia istnienia takich możliwości finansowych priorytetem powinny być wynagrodzenia dla trenerów. Jego zdaniem do dyskusji należy powrócić gdy przygotowany będzie budżet na przyszły rok oraz rozwiązana będzie sprawa przedłużenia umowy sponsorskiej z Budimexem. Witold Stachnik wyraził opinię, że PZBS powinien co do zasady wynagradzać osoby wykonujące na jego rzecz pracę oraz że należy na ten cel szukać środków. Postanowiono nie poddawać regulaminu pod głosowanie i przejść do kolejnego punktu porządku obrad. Marcin Wasłowicz złożył rezygnację z funkcji Rzecznika Dyscyplinarnego.

 9. Marcin Wasłowicz przedstawił sprawę Wąsaka – przekazana do komornika, który podjął już działania.

 10. Marcin Wasłowicz poinformował, że z pomocą zatrudnionej do zarządzania reklamami firmy INTK udało się uruchomić środki na reklamy Google AdWords, jednak był to długi i trudny proces, bowiem zdaniem Google strona PZBS nie spełnia ich standardów. Ostatecznie INTK za trzecią próbą było w stanie przekonać Google do uruchomienia dotacji. Marcin Wasłowicz zwrócił uwagę, że strona PZBS jest skierowana wyłącznie dla zawodników, ale faktycznie jest bezwartościowa w roli wizytówki brydża – brak informacji czym jest brydż, dlaczego warto w niego grać czy jak zacząć. Z drugiej strony rozumie argumenty przeciwników zmiany wskazujących że byłby to kosztowny proces (migracja wszystkich treści) oraz każda zmiana z pewnością spotka się z niechęcią dotychczasowych użytkowników. Celem zadowolenia obu stron zaproponował utrzymanie bieżącej strony pod adresem portal.pzbs.pl w roli portalu dla zawodników oraz utworzenie nowej strony pzbs.pl, która byłaby wizytówką brydża skierowaną dla osób głównie spoza środowiska brydżowego.
 11. Marcin Wasłowicz omówił stan wdrożenia biznesowego pakietu usług G Suite w PZBS, który udało się bezpłatnie pozyskać dla PZBSu. W nocy z 28 na 29 sierpnia przeniesiono obsługę poczty na serwery Google, 29 sierpnia przeszkolono pracowników Biura z obsługi nowej poczty oraz omówiono zagadnienia powiązane z ochroną danych osobowych. Zgodnie z zarekomendowaną przez IOD i Komisję IT strategią (zatwierdzoną przez Zarząd uchwałą NR 27/2019/2016–2020) – poczta dostępna jest wyłącznie w formie webmail (interface identyczny z darmowym Gmailem) bez możliwości automatycznego przekierowania oraz pobierania poczty na zdalne urządzenia (inaczej niż aplikacją Gmail z użyciem profilu służbowego). Wszystkie osoby przetwarzające dane osobowe w PZBS, a w szczególności pracownicy biura, członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej do czynności związanych z PZBS-em używać muszą swojego adresu w formacie Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Takie rozwiązanie daje gwarancję ochrony przetwarzanych danych osobowych oraz kontrolę nad tym jak te dane krążą i jakie podmioty trzecie mają do nich dostęp. Marcin Wasłowicz przedstawił sposób logowania się do nowej poczty oraz zwrócił uwagę, że jego zdaniem z biegiem czasu uciążliwość tego rozwiązania będzie mniej odczuwalna, za to zaczną być lepiej odczuwane korzyści takie jak grupy dyskusyjne, łatwiejsze udostępnianie i zarządzanie dokumentami, czy współpraca online. Adrian Bakalarz oraz Igor Chalupec wyrazili zaskoczenie brakiem możliwości przekierowania poczty (co, w sytuacji funkcjonowania w różnych instytucjach, jest w przypadku Igora Chalupca dużym utrudnieniem. Rudolf Borusiewicz pochwalił założenia bezpieczeństwa nowej poczty. Do kwestii przekierowania postanowiono wrócić z udziałem IOD

 12. TZBS wystosował pismo do Prezesa w sprawie kolidującego terminu Mistrzostw Polski Juniorów w Szczyrku z GPPP odbywającego się w Tarnowie. Na wniosek Prezesa Witolda Stachnika Adrian Bakalarz mimo odrębnego zdania w dyskusji postanowił się zrzec nadanej rangi imprezie organizowanej przez niego w Szczyrku w kategorii U 25 w dniach 8-11.11.2019 r.

 13. Witold Stachnik przedstawił stanowisko Mirosława Cichockiego i Włodzimierza Wali, którzy są za wprowadzeniem kryterium wynikowego. Witold Stachnik zobowiązał się do przeprowadzenia konsultacji z trenerami w sprawie kryterium kadrowego.

 14. Małgorzata Maruszkin poszukując sponsora spotkała się z Prezesem Komitetu Sportów Nieolimpijskich i członkiem Business Center Club, który zapalił się do pomysłu propagowania brydża. 17 grudnia 2019 r. odbywa się spotkanie BCC gdzie dostaliśmy propozycję zareklamowania brydża uczestnicząc w nim jako mecenas za cenę cateringu ok 1500 – 2000 zł. Przyszła kadencja sejmu ma przedstawić projekt zwolnienia podatkowego dla firm sponsorujących sport. Moglibyśmy również zorganizować turniej dla członków BCC. Witold Stachnik podjął się spotkania z Prezesem Komitetu Sportów Nieolimpijskich. Małgorzata Maruszkin ma przedstawić szczegóły spotkania z BCC.

 15. Małgorzata Golec, Prezes Świętokrzyskiego Związku Brydża Sportowego, podpisała umowę z galerią handlową, gdzie w niedziele niehandlowe odbywają się nieodpłatnie turnieje brydżowe. Stanisław Gołębiowski prowadzi już rozmowy z galeriami we Wrocławiu.

  Uchwała nr 51/2019/2016-2020

  Zarząd zatwierdził Regulamin Polski Par na Impy.

  Głosowało 7 członków zarządu – 7 głosów za.

 16. Witold Stachnik poinformował o powstaniu roboczego dokumentu Strategii Rozwoju PZBS (Marek Wójcicki, Witold Stachnik), która będzie rozesłana do wszystkich członków zarządu z prośbą o konstruktywne uwagi.

 17. Witold Stachnik poinformował, że z dniem 31.08.2019 r. kończy pracę jako Dyrektor Biura. Rekomenduje pozostawienie na tym stanowisku Beaty Madej, która od 18 czerwca pracowała w biurze na okresie próbnym.

 18. Jacek Grzelczak poinformował o rezygnacji Tomasza Radki z członkostwa w Wydziale Dyscypliny.

  Uchwała nr 52/2019/2016-2020

  Zarząd zatwierdza Przemysława Gałka na członka Wydziału Dyscypliny.

  Głosowało 7 członków zarządu – 7 głosów za.

Prezes stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zakończył posiedzenie.

Poprawiony (piątek, 27 września 2019 15:48)