Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Komunikat z zebrania nr 24 Zarządu PZBS

Warszawa, biuro PZBS, 1 października 2019, godz. 16:15 – 21:15

Obecni: Igor Chalupec (do 18:00), Witold Stachnik, Lena Leszczyńska, Jacek Grzelczak, Ryszard Łazikiewicz, Stanisław Gołębiowski, Marcin Wasłowicz, Adrian Bakalarz (do 18:26), Artur Wasiak, Małgorzata Maruszkin, Ewa Miszewska, Michał Klichowicz, Beata Madej.

Nieobecni: Tomasz Latos, Marek Małysa.

Pomiędzy zebraniami 23 i 24 uchwalono następujące uchwały w głosowaniu internetowym:

Uchwała nr 53/2019/2016–2020

Zarząd zadecydował o przekazaniu licencji drużyny RAL Poznań do ESKOM IT.

Głosowało 9 członków Zarządu – 6 za, 3 wstrzymało się.

Uchwała nr 54/2019/2016–2020

Zarząd PZBS rekomenduje Głównej Komisji Sędziowskiej wyznaczanie kol. Stanisława Latały do sędziowania zawodów organizowanych przez PZBS

Głosowało 9 członków Zarządu – 6 głosów za, 3 przeciw.

 1. Zarząd zatwierdził protokół z zebrania nr 23.
 2. Prezes omówił Strategię Rozwoju PZBS i zaproponował, aby zaakceptować uwagi Marcina Wasłowicza i przesłać projekt do MSiT. Zaproponował powołanie komisji ds. strategii. Igor Chalupec przedstawił swoje uwagi – rok wyborczy jest okazją do podzielenia się strategią, dokument powinien być gotowy przed walnymi zebraniami okręgowymi. Sponsorzy pytają o naszą strategię, gdzie chcemy być za 5, 10 lat. Ostateczny dokument powinien być zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Delegatów.

  Uchwała nr 55/2019/2016–2020

  Zarząd uchwalił przyjęcie projektu Strategii Rozwoju PZBS dla MSiT.

  Głosowało 9 członków Zarządu – 7 za, 2 przeciw.

 3. Stanisław Gołębiowski zgłosił chęć pracy w tej komisji. Prezes zaproponował powołanie Komisji ds. Strategii w składzie: Marcin Wasłowicz, Stanisław Gołębiowski, Witold Stachnik. Jarosław Molenda zaproponował, aby powołać trzyosobową komisję z prawem powoływania dodatkowych członków. Marcin Wasłowicz nie wyraził zgody na powołanie do Komisji. Igor Chalupec stwierdził, że należy otworzyć się na głosy środowiska i w związku z tym warto powołać do komisji kogoś z zewnątrz.

  Uchwała nr 56/2019/2016–2020

  Zarząd powołał Komisję ds. Strategii Rozwoju w składzie: Witold Stachnik i Stanisław Gołębiowski z prawem powoływania nowych członków komisji.

  Głosowało 9 członków Zarządu – 8 za, 1 przeciw.

 4. Stanisław Gołębiowski przedstawił wyniki swoich rozmów z władzami miasta we Wrocławiu, które są bardzo zainteresowane zorganizowaniem imprezy mistrzowskiej. Dofinansowanie jest zaakceptowane przez Prezydenta i Skarbnika Urzędu Miasta Wrocław. Igor Chalupec poinformował Zarząd, że nasza kandydatura na organizację imprezy mistrzowskiej jest już upubliczniona. Możemy rozpocząć pracę nad umowami sponsorskimi z Urzędem Miasta, Urzędem Wojewódzkim i dopiero na końcu podpisać umowę z WBF. Prezes stwierdził, że korzystając z doświadczeń organizacyjnych poprzedniej imprezy możemy dopilnować podpisania korzystniejszej umowy z WBF, zbudować dobrze przygotowany budżet, postawić konkretny cel finansowy przez imprezą oraz zakończyć mistrzostwa z zyskiem.

 5. Prezes poinformował o nowej kategorii juniorskiej U-31 zatwierdzonej przez WBF, która to na pewno będzie źródłem dodatkowych wpływów dla WBF, ale MSiT zapewne nie będzie chętne na wydanie dodatkowych pieniędzy na kolejną kategorię wiekową. Marek Markowski wyraził chęć poprowadzenia tej drużyny.

 6. Adrian Bakalarz pochwalił organizację Mistrzostw Polski Młodzików, w których wzięło udział ok. 80 par. Pojawiła się nowa kategoria U–12 i trenerzy proponują utworzenie kategorii U–10.

 7. Adrian Bakalarz zaproponował Piotra Dybicza na stanowisko trenera kadry U–20. Po dyskusji Zarząd nie podjął uchwały w tej sprawie.

 8. Prezes dodał do porządku obrad punkt dotyczący odwołania do EBL w sprawie kary nałożonej na reprezentację U-16 na Drużynowych Mistrzostwach Europy Juniorów. Po dyskusji, Zarząd podjął decyzję co do dalszych kroków w tej sprawie.

 9. Igor Chalupec poinformował o ustalonym terminie seminarium EBL, ustalone są już dwa punkty do zreferowania przez PZBS: Bridge2Success i Brydż w szkole, zapytał, czy są jeszcze jakieś propozycje. Marcin Wasłowicz zaproponował przygotowanie prezentacji na temat bezpłatnego wsparcia technologicznego dla organizacji brydżowych.

 10. Prezes zaproponował, aby podczas finału GPPT zorganizować otwarty turniej 60–rozdaniowy w sobotę i niedzielę. Teamy, które odpadną w ćwierćfinałach, nie będą ponosić kosztów wpisowego. Lena Leszczyńska przekazała opinię Marcina Pędzińskiego, aby był to turniej na IMP–y. Zdaniem Prezesa musimy opracować nowe zasady, świąteczną oprawę, obydwa finały GPPP i GPPT mają zakończyć się uroczystym obiadem. Stanisław Gołębiowski zaproponował zmiany do Regulaminu GPPP tak, aby najsłabsi odpadli już w sobotę, gdyż mniej zmotywowani gracze z finału B niepotrzebnie wpływają na wyniki ostatniej sesji finału A. Adrian Bakalarz zaproponował, aby zapytać w tej kwestii zawodników o ich preferencje.

 11. Prezes zaproponował, aby nagroda za wygranie MP Seniorów była taka sama, jak za wygranie MP Kobiet – pokrycie kosztów wyjazdu na ME par – Funchal, Madera.

  Uchwała nr 57/2019/2016–2020

  Zarząd zatwierdził nagrodę za zwycięstwo w MP Seniorów – pokrycie kosztów wyjazdu na ME Par w Funchal, Madera.

  Głosowało 7 członków Zarządu – 6 głosów za, 1 się wstrzymał.

 12. Jacek Grzelczak omówił propozycje zmian w Regulaminie KMP, podziękował Michałowi Zimniewiczowi i Marcinowi Wasłowiczowi za pomoc. Konieczność zmian wynika z faktu, że od początku niektóre ośrodki wypaczały wyniki turniejów. Z prac Wydziału Dyscypliny wynika, że przyczyną niezwykłych wyników jest najprawdopodobniej fakt grania w danych ośrodkach bardzo niedoświadczonych zawodników. Według nowej propozycji w klasyfikacji długofalowej mogą brać udział tylko ośrodki, w których gra min. 8 par, w tym min. 10 zawodników zapisanych do PZBS. Jarosław Molenda zauważył, że jest za dużo rozdań, i zapytał, czy to, że wielokrotnie osoba powielająca karty gra w turnieju, może stanowić problem. Marcin Wasłowicz zauważył, że KMP jest popularnym i dochodowym produktem PZBS, który jednocześnie niewiele różni się od zwykłego pajączka – dlatego komplet zmian w KMP należy czynić bardzo ostrożnie i powinny być one ukierunkowane na podnoszenie jakości/prestiżu imprezy względem zwykłych turniejów BridgeSpider. Jednocześnie zdaniem Marcina Wasłowicza niska wartość sportowa nie powinna być motorem zmian, bowiem turnieje KMP mają i będą miały z założenia nikłą wartość sportową, gdyż najbardziej opłacalne granie jest w małych i jednocześnie skrajnie słabych ośrodkach i jest to nieodwołalnie wpisane w naturę tego turnieju – jest to charakterystyka, której tych zawodów pozbawić się nie da, więc zmiany powinny dotyczyć innych aspektów. Marcin Wasłowicz przedstawił też zdanie Komisarza KMP Piotra Śmielińskiego, który wskazywał że dla wielu małych ośrodków KMP to jedyny kontakt z realnym brydżem, stąd też zmiany uderzające w takie ośrodki będą szczególnie dotkliwe. Witold Stachnik zwrócił uwagę, że proponowana zmiana może zmniejszyć wpływy o 8%, oraz powiedział, że kiedy wchodził Pajączek, to myślał, że KMP straci na atrakcyjności. Tak się nie stało, małe ośrodki wciąż mają szansę zagrać w turnieju rangi mistrzowskiej. Postanowiono dokończyć dyskusję i głosować internetowo.

 13. Marcin Wasłowicz przedstawił zaskakującą propozycję firmy Funbridge, która zaproponowała zmianę warunków finansowych w taki sposób, że skutkowałoby to obniżeniem udziału PZBS-u w przychodzie o około 22%. W trakcie zawodów w Wuhan udało spotkać się z właścicielem Funbridge Jéromem Rombautem oraz z Prezydentem IMSA Josém Damianim. Jérome Rombaut podkreślił, że zmiany podyktowane były chęcią unifikacji stawek pomiędzy wszystkimi federacjami, jednak firma docenia zaangażowanie PZBS-u w promocję turniejów i Funbridge’owi zależy na dobrych relacjach z organizacjami nadzorującymi. W wyniku rozmów zaproponowano modyfikację sposobu rozliczania bez negatywnego wpływu na przychód. Równolegle Funbridge poinformował o planowanych działaniach promocyjnych, w tym o organizowanym wraz z IMSA 1st Online World Championship – turnieju na roboty z finałem w postaci turnieju dla 500 najlepszych zawodników z eliminacji. Turniej finałowy prawdopodobnie odbędzie się na południu Francji oraz będzie miał przewidywaną pulę nagród w wysokości $500 000. Streszczenie proponowanych zmian zostało wcześniej przesłane do Zarządu drogą mailową. Marcin Wasłowicz poprosił Prezesa o zarządzenie głosowania nad zatwierdzeniem przez Zarząd kompletu proponowanych zmian.

  Uchwała nr 58/2019/2016–2020

  Zarząd zatwierdził nową umowę z Funbridge zgodnie z propozycją zmian (propozycje zmian jako załącznik nr 1 do uchwały).

  Głosowało 7 członków Zarządu – 7 głosów za.

 14. Jacek Grzelczak upoważniony przez Piotra Ilczuka przedstawił stanowisko WD. W związku z rezygnacją Marcina Wasłowicza ze stanowiska RD, WD zobowiązuje się do wykonania czynności śledczych, zbierania materiałów, aby maksymalnie odciążyć p.o. RD. Małgorzata Maruszkin zaproponowała, aby uprościć procedury. Marcin Wasłowicz wyjaśnił, że procedury są minimalne, jednak narzucone przez ustawę o sporcie i MSiT podstawowe wymagania, takie jak prawo do obrony, dwuinstancyjność postępowania czy prawo do uczciwego procesu generują szereg konsekwencji, których nie da się pozbyć. Zdaniem Marcina Wasłowicza procedura już jest uproszczona do maksimum, jednak realizacja podstawowych praw stron wciąż wymaga zauważalnego nakładu pracy. Jacek Grzelczak oświadczył, że WD jest gotowy przejąć w dużej mierze te procedury.

 15. Prezes przedstawił informację o bardzo wysokich kosztach wyjazdu do Chin, które negatywnie wpłynęły na finanse PZBS.

 16. Liczba członków na 30.09.2019 r. wynosi 6226, tym samym przekroczyliśmy liczby z roku 2012.

 17. Ogromny sukces reprezentacji Open w Wuhan – półfinał i finał zagrany przez naszych zawodników na bardzo wysokim poziomie. W sobotę i w niedzielę staraliśmy się we wszystkich mediach o publikację informacji o sukcesie – Gazeta Wyborcza i Rzeczpospolita. TVP nie podała co prawda osobnej informacji, ale w trakcie relacji z Mistrzostw Lekkoatletycznych wspomniano o sukcesie polskich brydżystów. W telewizji Polsat informacja ukazywała się na pasku. Próbujemy zorganizować spotkanie z Ministrem Witoldem Bańką. Grzegorz Narkiewicz i Krzysztof Buras są jeszcze w Chinach, ale po ich powrocie planowana jest uroczysta kolacja.

 18. Stanisław Gołębiowski poinformował, że drużyna Connector Poznań wycofała się z Ekstraklasy, przekazując swoje miejsce drużynie SPS Construction.

  Uchwała nr 59/2019/2016–2020

  Zarząd zatwierdza przekazanie licencji przez Connector Poznań drużynie SPS Construction z naniesieniem opłaty licencyjnej.

  Głosowało 7 członków Zarządu – 6 głosów za, 1 wstrzymał się.

  Grzegorz Głasek przekazał licencję I ligi do PZBS.

  Uchwała nr 60/2019/2016–2020

  Zarząd zatwierdza decyzję Wydziału Gier przyznania walkowera dla drużyny Skór-But Eko Różanka Łęczna w meczu Leskowiec Wadowice – Skór-But Eko Różanka Łęczna.

  Głosowało 7 członków Zarządu – 5 głosów za, 2 przeciw.

  Uchwała nr 61/2019/2016–2020

  Zarząd przyznaje miejsce zwolnione w I Lidze przez SPS Construction drużynie Leskowiec Wadowice – Beskid Andrychów.

  Głosowało 7 członków Zarządu – 3 głosy za, 2 przeciw, 2 wstrzymało się.

 19. Prezes poinformował o rezygnacji Poznania z organizacji GPP w roku 2020, zaproponował ogłoszenie konkursu na organizację GPP na stronie PZBS lub zatwierdzenie pisma Zgorzelca, który zwrócił się z prośbą o organizację GPPP, który podniósłby rangę Turnieju Trzech Granic.

 20. Marek Pietraszek chce wziąć udział w tworzeniu regulaminu kadrowego i kryterium wynikowego. Mirosław Cichocki nie chce w kadrze kobiet nic zmieniać. Problemem jest reprezentacja mikstowa, która nie ma selekcjonera.

 21. Marcin Wasłowicz zapytał o politykę kwaterowania zawodników na zawodach międzynarodowych, a w szczególności czy zawodnicy mają możliwość pobrania ryczałtu i dopłacenia do kosztów pobytu w własnej kieszeni. Prezes PZBS poinformował, że zawodnikom oferuje się dwie opcje:

  1. PZBS zapewnia zakwaterowanie na miejscu,
  2. zawodnicy sami zapewniają sobie zakwaterowanie i na podstawie przekazanego oryginalnego rachunku otrzymują zwrot kosztów noclegu do wysokości ustalonej przed wyjazdem (zwykle nie więcej niż 60 euro).

  Ponadto, zawodnicy otrzymują diety z tytułu odbycia zagranicznej podróży służbowej.

 22. Marcin Wasłowicz przedstawił sprawę byłego skarbnika PZBS kol. Witolda Wąsaka.

 23. Marcin Wasłowicz przedstawił sprawę skrzynek pocztowych osób, które kiedyś powiązane były z PZBS-em, ale już nie są. Zgodnie z polityką PZBS-u nie mogą mieć oni dostępu do poczty w firmowej domenie. Dwie osoby zwróciły się z prośbą o pozostawienie funkcjonujących przekierowań. Zarząd wyraził opinię, że nie należy naruszać wewnętrznych zasad PZBS i zgodnie z nimi skrzynki należy usunąć po udostępnieniu możliwości pobrania z nich poczty przez zainteresowanych.

Prezes stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zakończył posiedzenie.