Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Uchwała nr 86/2019/2016-2020 - Regulamin KMP

Uchwała nr 86/2019/2016–2020

Zarząd zatwierdza zmiany w Regulaminie KMP.

Głosowało 10 członków Zarządu, 6 za, 2 wstrzymujących się, 2 przeciw. Zdanie odrębne: Witold Stachnik, Marcin Wasłowicz.

Zmiany wchodzą w życie 1 stycznia 2020 r.

 

Regulamin Korespondencyjnych Mistrzostw Polski

Zasady ogólne

 1. Korespondencyjne Mistrzostwa Polski w brydżu sportowym (KMP) składają się z 12 turniejów par. Każdy z turniejów stanowi rundę mistrzostw. Turnieje KMP są turniejami otwartymi dla wszystkich.
 2. Turnieje odbywają się w różnych ośrodkach (także zagranicznych) w tych samych terminach według Jednolitego Kalendarza Sportowego PZBS (zazwyczaj drugi poniedziałek każdego miesiąca). Turnieje rozpoczynają się nie wcześniej niż o godz. 16:30 i kończą się nie później niż o godz. 22:00. Turnieje są rozgrywane na tych samych rozdaniach (rozkładach kart) i obliczane maksowaniem proporcjonalnym.
 3. Organizatorami turniejów KMP są osoby lub podmioty, którzy do końca każdego miesiąca zgłoszą do Operatora KMP gotowość organizacji turnieju lokalnego KMP.
 4. Do uznania ważności turnieju lokalnego jako części KMP wymagany jest udział minimum 8 par oraz minimum 10 zawodników z opłaconą składką PZBS. Stała liczba rozdań w każdym turnieju wynosi 33, z których zawodnicy mają rozegrać co najmniej 30. W przypadku turnieju lokalnego, w którym uczestniczy nieparzysta liczba par, każda para mająca pauzę musi rzeczywiście rozegrać min. 27 rozdań.

 4a.Nie publikuje się rozkładów oraz zapisów z turnieju przed godz. 22:00.

      4b. Do uznania ważności zagranicznego turnieju lokalnego nie jest wymagane minimum 10 zawodników z opłaconą                     składką PZBS.

 1. (uchylony)
 2. Dokumentację turnieju przekazuje się Operatorowi KMP – BridgeSpider Sp. z o.o. – za pośrednictwem strony internetowej bridgespider.com lub komisarzowi wskazanemu przez Operatora w ciągu dwóch dni od turnieju. Operator KMP jest zobowiązany do wskazania osoby kontaktowej (komisarza) oraz jej numeru telefonu i adresu e-mail.

6a.Okres reklamacyjny wyników turnieju KMP wynosi 1 tydzień od turnieju.

 1. Wszystkie zapisy uzyskane w poszczególnych rozdaniach w ramach turniejów lokalnych są ponownie maksowane proporcjonalnie razem. Wynikiem końcowym pary w turnieju jest średni wynik procentowy uzyskany przez parę z rozdań przewidzianych do gry.

Klasyfikacja długofalowa

 1. W zależności od miejsca w klasyfikacji centralnej para uzyskuje punkty długofalowe (PDF) obliczane wg następujących zasad:
  1. za pierwsze miejsce liczba PDF = 1440
  2. za ostatnie miejsce liczba PDF = 1
  3. pierwsza 1/2 listy wyników ma obniżkę PDF zależną od liczby par uczestniczących w danym turnieju (zawsze o liczbę całkowitą),
  4. od 1/2 listy za następne miejsca obniżka PDF długofalowych o jeden,
  5. dodatkowo dolicza się PDF za zajęcie pierwszych pięćdziesięciu miejsc w wysokości:

▪        60 PDF za I miejsce w danej rundzie,

▪        55 PDF za II miejsce,

▪        50 PDF za III miejsce,

▪        47 PDF za IV miejsce

▪        i dalej obniżka o 1 PDF.

 1. Wyniki w PDF, uzyskane przez pary w poszczególnych rundach KMP, zaliczane są każdemu zawodnikowi danej pary indywidualnie.
 2. Do klasyfikacji końcowej w kategorii ogólnej, kobiet, seniorów, juniorów i juniorów młodszych do lat 20 zalicza się wyniki w PDF z 8 najlepszych dla danego zawodnika turniejów. Organizatorzy wyszczególniają przy nazwiskach zawodników na liście startowej stosowne danych potrzebne do ustalenia w/w kategorii.
 3. Zawodnicy, którzy zdobędą w punktacji rocznej najwięcej PDF i startowali w min. 6-ciu turniejach, zdobywają medale oraz uzyskują odpowiednio tytuły Korespondencyjnego Mistrza Polski oraz I i II Wicemistrza.

Opłaty i sędziowie

 1. Sprawy finansowe i sportowe turniejów lokalnych są regulowane przez stosowne przepisy i organizatora turnieju.
  1. Obsadę sędziowską turnieju uzgadnia organizator z właściwym WZBS.
  2. Turniej KMP mogą sędziować wyłącznie licencjonowani sędziowie PZBS.
  3. Opłatę startową do turnieju lokalnego określa organizator turnieju.
 2. Należne PZBS opłaty startowe za udział w każdej rundzie turnieju wynoszą 10,00 zł – za zgłoszenie turnieju lokalnego oraz:
  1. 10,00 zł – od zawodnika bez aktualnej składki PZBS
  2. 6,00-zł – normalna od zawodnika z aktualną składką PZBS,
  3. 3,00-zł – ulgowa od zawodnika z aktualną składką PZBS.

Dla turniejów organizowanych poza granicami Polski opłata startowa wynosi 4 USD od każdego zawodnika (ulg nie stosuje się) oraz 5 USD za zgłoszenie turnieju.

Podstawą rozliczania opłat turniejowych są kwoty obliczone przez Operatora KMP, o których Operator informuje organizatorów poszczególnych turniejów lokalnych oraz PZBS.

Organizator turnieju przekazuje opłaty startowe do PZBS w terminie 3 dni od zakończenia turnieju.

 1. (uchylony)
 2. (uchylony)

Punkty klasyfikacyjne

 1. Zasady przyznawania PKL:
  1. W turnieju lokalnym przyznaje się PKL jak za turniej regionalny według pkt. 9 Regulaminu Klasyfikacyjnego PZBS, przy czym liczbę PKL ustaloną podanym tam wzorem podwyższa się o 10 PKL. Uczestnikom zajmującym miejsca w drugiej połowie tabeli przyznaje się po 1 PKL.
  2. Za wyniki rundy szczebla centralnego za I miejsce przyznaje się 100 PKL, a za dalsze miejsca stosuje się obniżkę według pkt. 9 Regulaminu Klasyfikacyjnego PZBS oraz po 1 PKL dla drugiej połowy tabeli.
  3. Za wyniki roczne:

▪        W klasyfikacji ogólnej PKL uzyskuje pierwsze 100 zawodników. Zwycięzca uzyskuje 100 PKL, dalsze miejsca z obniżką o 1 PKL, przy miejscach dzielonych przyznaje się średnią z należnych PKL.

▪        W klasyfikacjach specjalnych (według pkt. 10) zawodnicy z miejsc 1-6 otrzymują odpowiednio: 20-16-12-9-7-5 PKL.

▪        Zawodnik może otrzymać PKL tylko z jednej klasyfikacji, z której przysługuje mu największa liczba PKL.

Pozostałe przepisy

 1. W stosunku do osób, które przed rozegraniem turnieju uzyskują dostęp do rozkładów lub rozdań w sposób umożliwiający zapoznanie się z rozkładami lub ich częścią, stosuje się następujące zasady:
  1. Operator KMP prowadzi rejestr osób, którym udostępniono rozkłady przed danym turniejem. Każda z osób, która przed turniejem przekazuje rozkłady innej osobie (np. powielającemu), zgłasza ten fakt Operatorowi.
  2. Para, w której występuje osoba wskazana w rejestrze, o którym mowa w podpunkcie a, nie jest klasyfikowana na wynikach oraz nie są jej naliczane jakiekolwiek punkty klasyfikacyjne lub długofalowe za ten turniej.
  3. W razie łamania postanowień tych postanowień Wydział Gier PZBS kieruje sprawę danej osoby na drogę dyscyplinarną.
 2. W rozgrywkach KMP obowiązują właściwe przepisy PZBS.

 

 

Zmiany w Regulaminie Korespondencyjnych Mistrzostw Polski

Szanowni Państwo,

Za kilka dni rozpocznie się kolejna edycja Korespondencyjnych Mistrzostw Polski. W tym roku rywalizacja będzie się odbywać wg nowych zasad. Regulamin wprowadza zmiany, które przez część społeczności brydżowej będą odebrane jako odejście od masowej i popularyzatorskiej funkcji tych zawodów. Dlatego, aby wyjść naprzeciw tym zarzutom, przedstawię poniżej podstawowe zmiany oraz przesłanki, które skłoniły nas do wprowadzenia zmian.

 1. Zmianie ulega najwcześniejsza dopuszczalna godzina rozpoczęcia turniejów lokalnych z 17.oo na 16.3o. Dodatkowo wprowadzamy wymóg zakończenia turnieju i niepublikowania rozkładów i wyników do godz. 22.oo

 2. Zmianie ulegają wymagania, które pozwolą na uznanie ważności turnieju jako części KMP

a.       Zwiększamy minimalną liczbę par uczestniczących w lokalnym turnieju z 6 na 8

b.       Wprowadzamy minimalną liczbę zawodników z opłaconą aktualną składką PZBS na poziomie 10, niezależnie od ogólnej liczby startujących w turnieju lokalnym

 1. Zmianie ulegają centralne opłaty za udział w każdej rundzie turnieju

a.       10,oo zł – od zawodnika bez aktualnej składki PZBS

b.       6,oo zł – normalna od zawodnika z aktualną składką PZBS

c.       3,oo zł – ulgowa od zawodnika z aktualna składką PZBS

 1. Zmianie ulega naliczanie lokalnie PKL-i. Za 1. m-ce była liczba PKL równa liczbie stołów, dalej obniżka o 1 PKL. Wprowadzono naliczanie PKL według zasad ogólnych, nieco korzystniej niż za turniej regionalny. Pozostawiono 1 PKL za uczestnictwo dla drugiej połowy tabeli.

 2. Zmianie ulega naliczanie PKL-i za klasyfikację centralną danego turnieju. Było 100 PKL za 1. m-ce i dalej obniżka o 2 (czyli punktowało 50 par). Wprowadzono naliczanie PKL według zasad ogólnych, z zachowaniem 100 PKL za 1. m-ce (czyli pierwsza połowa tabeli dostaje punkty od 100 do 1), a dla drugiej połowy tabeli dodano 1 PKL za uczestnictwo.

Historycznie KMP mają jedną z najdłuższych tradycji cyklicznych turniejów w Polsce. Wielu z nas pamięta czasy, gdy lokalne ośrodki otrzymywały rozkłady pocztą i zwrotnie odsyłały wyniki do Warszawy. Mamy świadomość, że dla wielu małych ośrodków jest to czasami jedyna możliwość porównania się z większą liczbą par. Szansa na współzawodnictwo w wymiarze krajowym, a nie tylko lokalnym oraz możliwość zdobycia większej ilości PKL-i. Część z tych funkcji przejęły niemalże codzienne turnieje rozgrywane w ramach Pajączka, do uczestnictwa w których zachęcamy.

W przypadku Korespondencyjnych Mistrzostw Polski chcemy postawić na wyjątkowość tych zawodów. Zwiększyć ich rangę sportową, podnieść prestiż zwycięstwa zarówno w turniejach eliminacyjnych, jak i podsumowaniu rocznym. Skierować naszą ofertę przede wszystkim dla osób należących do PZBS.

Najwięcej kontrowersji wynika ze zmian wskazanych w p. 2 i 3. Analizując poszczególne turnieje, zwróciliśmy uwagę, na odejście od ideału rywalizacji sportowej zapewniającej uczestnikom w miarę równe warunki. Sumując wyniki porównujemy zawody licznie i silniej obsadzone z najmniejszymi ośrodkami, w których czasami ponad połowa par ma znikomy kontakt z brydżem sportowym. Tego efektu w turnieju popularnym wyeliminować się nie da. Wprowadzając nowy regulamin, próbujemy te relacje poprawić.

Z analizy wynika, że 12% ośrodków może mieć problem ze skompletowaniem 8 par. Mamy nadzieję, że tam, gdzie będzie Wam brakowało 1-2 par, uda się zachęcić, zmobilizować znajomych do uczestnictwa w tym jednym, comiesięcznym turnieju albo połączycie się z ośrodkiem w okolicy. Zachęcamy również te ośrodki, które organizują cotygodniowe turnieje w poniedziałki, a nie rywalizują w ramach KMP, do przyłączenia się do ogólnopolskiej rywalizacji. Porównanie się z innymi ośrodkami, fachowa analiza rozdań na stronie internetowej jeszcze tego samego dnia wieczorem jest dodatkowym walorem tego turnieju.

Drugą kontrowersyjną zmianą jest wprowadzenie dodatkowej opłaty od osób nienależących do PZBS. Wielokrotnie mówiliśmy o tym, że jednym z przywilejów wynikających z opłacenia składki członkowskiej jest możliwość gry w turniejach za niższe wpisowe. KMP były jednym z ostatnich turniejów, które nie podlegały tym regulacjom. W efekcie oszacowaliśmy, że pod koniec 2019 roku ok. 30% uczestników turniejów eliminacyjnych nadal grało bez przynależności do PZBS, podważając w pewnym sensie tezę o popularyzatorskim charakterze tych rozgrywek.

Myśląc o znalezieniu sponsora tytularnego dla Korespondencyjnych Mistrzostw Polski, chcemy najpierw przywrócić im możliwie wysoki wymiar sportowy, jak również zadbać o to, aby były to zawody premiujące przynależność do związku.

Jacek Grzelczak
Członek Zarządu PZBS
współautor zmian w Regulaminie KMP

 

Zdanie odrębne Marcina Wasłowicza

W mojej ocenie uchwała dotycząca zmian w Regulaminie Korespondencyjnych Mistrzostw, wieloletniego i stabilnego produktu oferowanego przez PZBS, została podjęta z naruszeniem dobrych praktyk oraz bez należytej analizy możliwych skutków, a w konsekwencji jest wrażliwa na zarzut niegospodarności.

 1. Brak jednoznacznego określenia nadrzędnego celu organizacji samych zawodów w świetle ich charakterystyki sportowej, a w konsekwencji rozpatrywanie proponowanych zmian przy braku świadomości czy są one zbieżne z celami organizacji KMP. Zmiany powinny być poprzedzone ustaleniem celów organizacji KMP.

 2. Brak uporządkowania i analizy wiedzy dotyczącej proponowanych zmian, a w szczególności brak analizy słabych stron oraz bagatelizowanie zagrożeń. Wszelkie zagrożenia powinny być starannie rozpatrzone oraz powinny zostać podjęte starania w kierunku ich minimalizacji.

 3. Zarząd postanowił nie rozpatrywać alternatywnych propozycji zmian z uwagi na bezzasadną chęć wprowadzenia zmian od 2020 roku. Produkt jest stabilny, nic nie wskazuje na konieczność pilnych zmian, należało dążyć do podjęcia bezpiecznych zmian obowiązujących od 2021 roku.

Powyższe problemy akcentowałem w procesie podejmowania decyzji, nie spotkały się one z uznaniem, a wobec podjęcia uchwały zgłaszam zdanie odrębne wraz z uzasadnieniem jak powyżej.

 

Marcin Wasłowicz
Wiceprezes  Zarządu PZBS