Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Komunikat z zebrania nr 26 Zarządu PZBS

Warszawa, biuro PZBS, 4 lutego, 2020, godz. 15:30 – 21:30

Obecni: Witold Stachnik, Igor Chalupec (do 17:35), Marek Małysa, Marcin Wasłowicz, Lena Leszczyńska, Jacek Grzelczak, Ryszard Łazikiewicz, Stanisław Gołębiowski, Adrian Bakalarz (do 18:19), Artur Wasiak oraz w charakterze gości: Małgorzata Maruszkin (od 20:45), Ewa Miszewska (Rada Zawodnicza), Witalis Talar (Komisja Rewizyjna) i Beata Madej (Dyrektor Biura).

Nieobecni: Tomasz Latos.

Pomiędzy zebraniami 25 i 26 uchwalono następujące uchwały w głosowaniu internetowym.

Uchwała nr 86/2019/2016-2020

Zarząd zatwierdza zmiany w Regulaminie KMP.

Głosowało 10 członków Zarządu, 6 za, 2 wstrzymujących się, 2 przeciw. Zdanie odrębne: Witold Stachnik, Marcin Wasłowicz.

Zmiany wchodzą w życie 1 stycznia 2020 r.

Uchwała nr 87/2019/2016-2020

Zarząd zatwierdza odpowiedź na zalecenia pokontrolne Komisji Rewizyjnej PZBS z dnia 7 listopada 2019..

Głosowało 10 członków Zarządu, 6 za, 1 wstrzymujący się, 3 przeciw. Zdanie odrębne: Lena Leszczyńska, Jacek Grzelczak.

 1. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Zebrania.

  Prezes otworzył zebranie, zwracając się z prośbą do dyrektora biura o szybsze wysyłanie protokołu; w terminie do 14 dni po zebraniu powinien się ukazać komunikat na stronie PZBS.

 2. Witold Stachnik przedstawił projekt budżetu na 2020. W dyskusji głos zabrali Igor Chalupec, Jacek Grzelczak, Lena Leszczyńska, Adrian Bakalarz i Witold Stachnik.

  Uchwała nr 1/2020/2016-2020

  Zarząd zatwierdza budżet na 2020.

  Głosowało 10 członków zarządu – 7 za, 2 wstrzymało się, 1 przeciw.

 3. Adrian Bakalarz poinformował, że, Witold Stachnik prowadził dalsze rozmowy z Piotrem Dybiczem na temat objęcia funkcji selekcjonera kadry U-20 i poprosił prezesa o zrelacjonowanie sprawy. Prezes powiedział, że Piotr Dybicz zaoferował się, że będzie współpracował z Pawłem Szymaszczykiem, który jest zainteresowany pracą z kadrą U-20.

  Uchwała nr 2/2020/2016-2020

  Zarząd powołuje Piotra Dybicza i Pawła Szymaszczyka na selekcjonerów kadry U-20.

  Głosowało 9 członków zarządu – 6 za, 2 wstrzymało się, 1 przeciw. 1 członek Zarządu nie głosował.

 4. Witold Stachnik zaproponował poprawkę Regulaminu KMP poprzez dodanie punktu 4b. Artur Wasiak zaproponował, żeby uznanie zagranicznego ośrodka niespełniającego wymogów nie następowało automatycznie, tylko po akceptacji Prezesa PZBS. Pod głosowanie poddano oryginalną treść poprawki, bez tej propozycji.

  Uchwała nr 3/2020/2016-2020

  Zarząd dodaje do Regulaminu KMP punkt:

  4b. Do uznania ważności zagranicznego turnieju lokalnego nie jest wymagane minimum 10 zawodników z opłaconą składką PZBS.

  Głosowało 10 członków zarządu – 8 za, 2 wstrzymało się.

 5. Witold Stachnik zaproponował głosowanie nad Regulaminem Kadry Kobiet 2020.

  Stanisław Gołębiowski dodał, że głównym celem każdego polskiego związku sportowego jest przygotowywanie i wysyłanie zawodników na imprezy międzynarodowe. Ewa Miszewska zwróciła uwagę, że jej zdaniem nagroda w postaci udziału w międzynarodowych zawodach powinna być uzależniona od frekwencji w rozgrywkach kadrowych.

  W trakcie dyskusji nad regulaminem dopisano punkt II.2 – Rozgrywki odbędą się jeżeli zgłosi się co najmniej 16 par., a w 6 punkcie dopisano: Nagroda przyznawana jest w przypadku udziału minimum 20 par.

  Uchwała nr 4/2020/2016-2020

  Zarząd zatwierdza Regulamin Kadry Kobiet.

  Głosowało 10 członków zarządu – 9 za, 1 przeciw.

  Uchwała nr 5/2020/2016-2020

  Zarząd dodaje do Regulaminu Kadry Kobiet punkt II.2.:

  1) Rozgrywki odbędą się, jeżeli zgłosi się co najmniej 16 par; 2) w II.6 punkcie dopisano: Nagroda przyznawana jest w przypadku udziału minimum 20 par.

  Głosowało 10 członków zarządu – 5 za, 4 przeciw, 1 wstrzymał się.

 6. Witold Stachnik przedstawił wniosek selekcjonera Kadry Seniorów o powołanie Szerokiej Reprezentacji Seniorów.

  Uchwała nr 6/2020/2016-2020

  Zarząd zatwierdza Szeroką Reprezentację Kadry Seniorów w składzie:

  • Piotr Bizoń – Marek Blat
  • Włodzimierz Starkowski – Michał Kwiecień
  • Apolinary Kowalski – Jacek Romański
  • Piotr Tuszyński – Sławomir Zawiślak
  • Krzysztof Moszczyński – Victor Markowicz
  • Wit Klapper – Jerzy Russyan

  Głosowało 10 członków zarządu – 9 za, 1 wstrzymał się.

 7. Witold Stachnik przedstawił problem z organizacją Grand Prix Polski Par w Łodzi. W związku z problemem ze znalezieniem sali Prezes Łódzkiego ZBS zwrócił się do Arkadiusza Pająka o pomoc w zorganizowaniu mityngu w Łodzi. Niestety nie udało się znaleźć żadnego hotelu na kwiecień 2020 r. Prezes ŁZBS poinformował biuro PZBS o zmianie lokalizacji mityngu z Łodzi na Starachowice. Jacek Grzelczak zauważył, że regulamin nie zabrania zmiany lokalizacji. Witold Stachnik podkreślił, że Łódź zawsze dostawała bardzo dużo punktów za lokalizację, a oferta przedstawiała Łódź jako miejsce rozegrania GPPP i GPPT. Zmiana jest niezgodna z warunkami konkursu na organizację GPPP i GPPT 2019/2020. Po dyskusji Prezes zaproponował głosowanie. Na zmianę lokalizacji Zarząd nie wyraził zgody. Głosowało 10 członków zarządu – 4 za, 5 przeciw, 1 wstrzymał się.

 8. Witold Stachnik przedstawił wniosek Wielkopolskiego Związku Brydża Sportowego o organizację Mistrzostw Polski Par Mikstowych na Maksy. Lena Leszczyńska zaproponowała, aby powrócić do organizacji mistrzostw Polski w kategorii teamów mikstowych. Stanisław Gołębiowski poparł pomysł Leny. Witold Stachnik zadeklarował podjęcie rozmów z Prezesem WZBS o organizacji teamów.

 9. Prezes przedstawił wniosek organizatora Kongresu w Sławie – Grzegorza Pogodzińskiego – o organizację Mistrzostw Polski Par Mikstowych na IMP-y. Zarząd nie przychylił się do wniosku. Głosowało 10 członków zarządu – 8 przeciw, 2 wstrzymało się.M

 10. Prezes powrócił do sprawy nieopuszczania sali gry przez zawodników podczas sesji 10–rozdaniowych. Marcin Wasłowicz oraz Artur Wasiak zwrócili uwagę, że sprawa była omawiana na poprzednim zebraniu, dyskusja nie zakończyła się wtedy żadną konkluzją, temat nie został poruszony w korespondencji pomiędzy zebraniami, a projekt uchwały nie został skonsultowany z Komisją Regulaminów Sportowych. Artur Wasiak dodatkowo wyraził zdanie, że regulacja – jeśli w ogóle ma być wprowadzana – powinna być ograniczona do najważniejszych turniejów (GPPP, Mistrzostwa Polski), a nie powinna obowiązywać od razu we wszystkich turniejach rangi OTP. Po dyskusji Prezes zaproponował głosowanie nad uchwałą regulującą problem.

  Uchwała nr 7/2020/2016-2020

  W trakcie zawodów rangi OTP i wyższych, na sektorach 5-stolikowych, obowiązuje zakaz wstawania od stołu, pod rygorem podwójnej kary maksymalnej.

  Głosowało 10 członków zarządu – 6 za, 3 przeciw, 1 wstrzymał się.

  Marcin Wasłowicz i Artur Wasiak zgłosili zdania odrębne, wskazując na argumenty, które podnosili w dyskusji.

 11. Witold Stachnik przedstawił potrzebę przyznania Beacie Madej umocowania prawnego do podpisywania dokumentacji finansowo – księgowej.

  Marcin Wasłowicz zwrócił uwagę, że z projektu uchwały w żaden sposób nie wynika cel tego upoważnienia, jego zakres i relacja do istniejących procedur wewnętrznych dotyczących zatwierdzenia dokumentów. Prezes przedstawił proces zatwierdzania i podpisywania dokumentów księgowych. Po dyskusji Prezes przedstawił projekt uchwały do głosowania.

  Uchwała nr 8/2020/2016-2020

  Zarząd upoważnia Dyrektora Biura, Beatę Madej, do podpisywania dokumentacji finansowo – księgowej pod względem merytorycznym.

  Głosowało 9 członków zarządu – 5 za, 1 przeciw, 3 wstrzymało się.

  Marcin Wasłowicz wyraził zdanie odrębne, wskazując na argumenty podawane w dyskusji oraz negatywne stanowisko Komisji Rewizyjnej.

 12. Beata Madej jak i Lena Leszczyńska zwróciły uwagę na wysokie koszty, które ponosi PZBS w związku z wyjazdami naszych ekip na imprezy mistrzowskie. Szczególnie w tym roku, gdy fundusze, którymi dysponujemy są zdecydowanie niższe, należy bardzo oszczędnie i drobiazgowo podchodzić do kwestii organizacyjnych. Biuro zostało zobowiązane do uświadomienia zawodnikom sytuacji. Zarówno noclegi, przeloty, jak i diety będą skromne/w najtańszych opcjach we wszystkich przewidzianych w tym roku imprezach. W przyszłości plany wyjazdowe powinny być ściśle skorelowane z budżetem. Zwrócono również uwagę na to, że dotacje ministerialne pokrywają czasem jedynie 50% kosztów organizacyjnych (np. Wuhan).

 13. Adrian Bakalarz poinformował o problemie z zapisywaniem młodzieży poniżej 15-tego roku życia. Dla każdej osoby niepełnoletniej wymagany jest podpis rodzica. Marcin Wasłowicz przypomniał, że dzieci w zależności od wieku nie mają lub mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, wiąże się to z wieloma konsekwencjami – w szczególności dla PZBS, który zatwierdza takie rejestracje. Rejestracja zawodnika musi się odbyć za pomocą formularza zawierającego wyrażenie woli zapisania się oraz zawierającego klauzule informacyjne (formularz online lub nowy wzór papierowy przesłany do Biura PZBS), w przypadku osób, które nie mają zdolności prawnej do zapisania się – musi to zrobić w ich imieniu opiekun prawny.

 14. W związku z rezygnacją Michała Zimniewicza z pełnienia funkcji IOD Marcin Wasłowicz pozyskał oferty 7 podmiotów oferujących usługę outsourcingu IOD, w porozumieniu z dotychczasowym IOD zarekomendował Prezydium wybór firmy DPAG, przygotował poprawki do umów wraz z Michałem Zimniewiczem oraz przygotował aspekty techniczne. Firma DPAG złożyła atrakcyjną finansowo ofertę, w ciągu pierwszych dwóch miesięcy przeprowadzi audyt oraz uzupełni brakującą dokumentację.

 15. Witold Stachnik poinformował o udziale członków Prezydium PZBS w Konferencji EBL w Pradze.

  W Pradze odbyła się 10. Konferencja EBL dla przedstawicieli krajowych związków brydżowych. Seminarium odbywa się przez trzy dni co dwa lata, zapewniając forum wymiany pomysłów i ma za cel wspieranie dobrych kontaktów i relacji między federacjami brydżowymi. Uczestnicy zajmują się bieżącymi kwestiami, które są istotne dla wszystkich narodowych związków. Polski Związek Brydża Sportowego był reprezentowany przez Witolda Stachnika, Marka Małysę i Marcina Wasłowicza. Wśród reprezentantów EBL był Igor Chalupec. Zajęcia seminaryjne dotyczyły m.in. fair play i etyki w zawodach, zwiększenia liczby uczestniczących w zawodach, problemów młodzieżowych, sprawozdania finansowego EBL, organizacji zawodów EBL i WBF. Wykłady na konferencji mieli Witold Stachnik i Marek Małysa. Witold Stachnik przedstawił prezentację jak zbudować silny, zwycięski team na bazie bardzo dobrego zaplecza juniorskiego; zaś Marek Małysa przedstawił świetnie przygotowaną prezentację z badań o wpływie brydża na demencję.

 16. Witold Stachnik poinformował, że w związku z rezygnacją Prezesa Fundacji na rzecz Warszawskiego Związku Brydża Sportowego, istnieje możliwość przejęcia sali na ul. Polinezyjskiej 10 i prowadzi rozmowy na ten temat. Jacek Grzelczak zaproponował, aby przygotować plan biznesowy. Sala na ul. Polinezyjskiej byłaby świetnym zapleczem lokalowym na wszelkiego rodzaju rozgrywki brydżowe.

 17. Witold Stachnik poinformował o zaproszeniu polskich zawodników na 3 dni do Izraela, z zapewnionym noclegiem i wyżywieniem.

 18. Stanisław Gołębiowski poinformował o rezultatach swojego spotkania w Ministerstwie Sportu: kategoria MPJ 19-20, w której zawodnicy uzyskują punkty Systemu Sportu Młodzieżowego, została rozszerzona do 19-21, dostaliśmy 300 punktów więcej i uzyskał zgodę na dodanie punktów w innych kategoriach.

 19. Do biura PZBS wpłynęła skarga na brak reakcji sędziów na picie alkoholu w trakcie Kongresu Żuławskiego.

 20. Marcin Wasłowicz zapytany przez Jacka Grzelczaka czy od momentu negocjowania umowy z FunBridge wiążą go jakieś umowy bądź i czy nie realizuje odpłatnych zleceń dla FunBridge – odpowiedział, że nie.