Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

REGULAMIN VIII MISTRZOSTW POLSKI PIIB W BRYDŻU SPORTOWYM

POD PATRONATEM PREZESA PIIB ZBIGNIEWA KLEDYŃSKIEGO

(zwany dalej Regulaminem)

§1

Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia i uczestnictwa w VIII Mistrzostwach Polski PIIB w Brydżu Sportowym pod patronatem Prezesa PIIB Zbigniewa Kledyńskiego (zwanych dalej Mistrzostwami).

§2

 1. Organizatorem Mistrzostw jest Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Katowicach (zwana dalej Organizatorem), ul. Adama 1b, 40-467 Katowice, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 2. Odpowiedzialni za organizację Mistrzostw z ramienia Organizatora i wyznaczeni do kontaktu:
  1. Janusz Kozula – (tel. 506312235, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. )
  2. Biuro Placówki Terenowej w Bielsku-Białej (tel. 33 8100474, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. )

§3

 1. Mistrzostwa odbędą się w Szczyrku w dniach od 13 do 15 grudnia 2019 r.
 2. Miejsce rozgrywek: Ośrodek Turystyczno-Sportowy "ZAGROŃ" ul. Wrzosowa 21, 43-370 Szczyrk
 3. Rozgrywki trwać będą 3 dni i składają się z turnieju indywidualnego, dwóch turniejów par oraz turnieju teamów czteroosobowych.

  13.12.2019 r. ( piątek) Turniej Indywidualny
  14.12.2019 r. (sobota) Turniej par na IMPY 9 rund po 3 rozdania
  14.12.2019 r. (sobota) Turniej par na MAXY 9 rund po 3 rozdania
  15.12.2019 r. (niedziela) Turniej teamów O PUCHAR PRZECHODNI PREZESA PIIB
 4. Turnieje par rozgrywane będą systemem barometr.
 5. Udział w Turniejach nie wymaga wnoszenia opłat wpisowego.

§4

Punktacje długofalowe:

 1. Zawodnicy otrzymują punkty długofalowe w pdf wg zasad podanych przez sędziów przed rozpoczęciem zawodów.
 2. Każdy zawodnik danej pary lub teamu otrzymuje tą samą ilość pdf.
 3. Do klasyfikacji długofalowej mistrzostw (tylko członkowie Izb) zalicza się wyniki z czterech wyżej wymienionych turniejów.
 4. W punktacji długofalowej przewidziano puchar i dyplomy dla najlepszych zawodników.
 5. Do klasyfikacji ogólnej między okręgowymi izbami zalicza się wyniki czterech najlepszych zawodników danej okręgowej izby.
 6. Okręgowa izba jest klasyfikowana w punktacji drużynowej, jeżeli w Mistrzostwach wystartuje minimum dwóch jej zawodników.

§5

 1. Harmonogram Mistrzostw:

  Piątek- 13.12.2019 r.
  1400-1800 Rejestracja w Ośrodku Turystyczno-Sportowym Zagroń
  1800-1830 Kolacja
  od 1830 Turniej Indywidualny
  Sobota- 14.12.2019 r.
  800-900 Śniadanie
  900-1300 Turniej par IMPY (9 rund po 3 rozdania)
  1300-1330 Obiad
  1330-1700 Przerwa (spacer indywidualny)
  1700-2030 Turniej par MAXY (9 rund po 3 rozdania)
  2030-2400 Kolacja koleżeńska
  Niedziela- 15.12.2019 r.
  800-900 Śniadanie
  900-1300 Turniej teamów O PUCHAR PRZECHODNI
  1300-1330 Zakończenie rozgrywek, rozdanie nagród
  1330-1430 Obiad
 2. Organizator ma prawo do zmiany harmonogramu Mistrzostw, o czym obowiązany jest na bieżąco informować uczestników.

§6

 1. Do wzięcia udziału w Mistrzostwach w charakterze uczestnika wymagane jest wypełnienie i podpisanie Karty Zgłoszenia, której wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu (zwaną dalej „Zgłoszeniem”), a następnie przesłanie oryginału na adres biura Placówki Terenowej w Bielsku-Białej (43-300 Bielsko-Biała, ul. 3 Maja 10/17) lub drogą elektroniczną zeskanowanego oryginału na adres e-mail: ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ).
 2. Zgłoszenie należy doręczyć lub przesłać do dnia 9 grudnia 2019 roku.
 3. Każda okręgowa izba inżynierów budownictwa może zgłosić dowolną ilość par i teamów.
 4. W zawodach mogą uczestniczyć aktualni i byli członkowie PIIB (emeryci lub zawieszeni) oraz osoby nie będące członkami PIIB, lecz zatrudnione w budownictwie.

§7

 1. W ramach Mistrzostw przewiduje się rozegranie 4 turniejów.
 2. W mistrzostwach prowadzona będzie punktacja długofalowa.
 3. Organizator ma prawo do zmiany liczby turniejów przed rozpoczęciem Mistrzostw oraz w ich trakcie, o czym jest obowiązany na bieżąco informować uczestników.
 4. Mistrzostwa zostaną uznane za odbyte po przeprowadzeniu przynajmniej 3 turniejów.

§8

 1. Organizatorzy przewidują następujące nagrody:
  • Puchar Przechodni Prezesa PIIB za pierwsze miejsce w turnieju teamów.
  • Puchary za pierwsze miejsca w Turnieju Indywidualnym oraz w Turniejach par oddzielnie dla turnieju na MAXY a oddzielnie dla turnieju na IMPY.
  • Puchary za pierwsze miejsce w punktacji długofalowej oraz pierwsze miejsce w klasyfikacji Pań.
  • Nagroda dla najlepszego zawodnika niezrzeszonego w Polskim Związku Brydża Sportowego.
  • Dyplomy dla laureatów.
 2. Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość oznaczonej sumy pieniężnej.
 3. NAGRODY BĘDĄ PRZYZNAWANE TYLKO CZŁONKOM PIIB.

§9

 1. Zawodnicy uczestniczą w Mistrzostwach wyłącznie na własne ryzyko.
 2. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia mienia, ciała uczestnika lub osób trzecich.
 3. Organizator nie zapewnia uczestnikom Mistrzostw ubezpieczenia NNW.
 4. Organizator Mistrzostw nie pokrywa uczestnikom kosztów dojazdu na miejsce rozgrywek.

§10

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA UDOSTĘPNIANIA DANYCH OSOBOWYCH

WYRAŻENIE ZGODY:

Zgłoszenie udziału w Mistrzostwach stanowi wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Śląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w Katowicach na potrzeby rejestracji, udziału i przeprowadzenia VIII Mistrzostw Polski PIIB w Brydżu Sportowym pod patronatem Prezesa PIIB Zbigniewa Kledyńskiego zwanych dalej Mistrzostwami

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa (z siedzibą przy ulicy Adama 1b w Katowicach, 40-467) jest administratorem danych osobowych.

CEL:

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu przeprowadzenia procedury rejestracji oraz w celu przeprowadzenia Mistrzostw, a także w celu dokumentowania, archiwizowania i rozpowszechniania informacji o Mistrzostwach.

Dane te będą upubliczniane na stronie internetowej oraz na profilach Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w mediach społecznościowych, a także udostępniane uczestnikom i organizatorom wydarzenia, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, udzielonej zgody lub w oparciu o umowę powierzenia.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ:

Udział w wydarzeniach i tym samym udostępnienie danych osobowych zawartych w Zgłoszeniu jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w Mistrzostwach. Dane te nie będą profilowane ani transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

Każdemu przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych, które administrator posiada w swoich bazach, jak również dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Należy pamiętać, że cofnięcie zgody nie działa wstecz – przetwarzanie będzie legalne do chwili wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą. Przy zgłaszaniu zmian w zakresie przetwarzania swoich danych należy dokładnie wskazać, których danych zmiany te mają dotyczyć.

KONTAKT:

Wszelkie informacje związane z danymi osobowymi można uzyskać, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych ŚlOIIB pod nr telefonu: 32 255-45-52, 32 229-80-87, 32 608-07-22, 32 608 07-23 lub pisząc na adres mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

PODSTAWA PRAWNA:

Art. 6 ust.1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

§11

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA UTRWALANIA, UPUBLICZNIANIA I PRZETWARZANIA WIZERUNKU PRZEZ ŚLĄSKĄ OKRĘGOWĄ IZBĘ INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

WYRAŻENIE ZGODY:

Biorąc udział w VIII Mistrzostwach Polski PIIB w Brydżu Sportowym pod patronatem Prezesa PIIB Zbigniewa Kledyńskiego zwanych dalej Mistrzostwami, uczestnicy oraz obserwatorzy wyrażają zgodę na upublicznianie i przetwarzanie ich wizerunków na zdjęciach lub filmach wykonanych podczas Mistrzostw.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa (z siedzibą przy ulicy Adama 1b w Katowicach, 40-467) jest administratorem danych osobowych.

CEL:

Wizerunek będzie przetwarzany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu dokumentowania, archiwizowania i rozpowszechniania informacji o Mistrzostwach.

Dane te, w postaci wizerunku będą upubliczniane na stronie internetowej oraz na profilach Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w mediach społecznościowych, a także udostępniane uczestnikom i organizatorom wydarzenia, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, udzielonej zgody lub w oparciu o umowę powierzenia.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ:

Udział w Mistrzostwach i tym samym udostępnienie danych osobowych w postaci swojego wizerunku jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w Mistrzostwach. Dane te nie będą profilowane ani transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

Każdemu przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych, które administrator posiada w swoich bazach, jak również dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Należy pamiętać, że cofnięcie zgody nie działa wstecz – przetwarzanie będzie legalne do chwili wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą. Przy zgłaszaniu zmian w zakresie przetwarzania swoich danych należy dokładnie wskazać, których zdjęć, filmów czy treści zmiany te mają dotyczyć.

KONTAKT:

Wszelkie informacje związane z danymi osobowymi można uzyskać, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych ŚlOIIB pod nr telefonu: 32 255-45-52, 32 229-80-87, 32 608-07-22, 32 608 07-23 lub pisząc na adres mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

PODSTAWA PRAWNA:

Art. 6 ust.1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Zgodnie z definicją danych osobowych zawartą w RODO, wizerunek jest uznawany za dane osobowe, dlatego też podlega ochronie na zasadach zawartych w tym akcie. Ponadto w oparciu o art. 81 ust. 2 ustawy o prawie autorskim zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:

 1. osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych (np. dyrektor, kierownik);
 2. osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza;
 3. osób uczestniczących w zgromadzeniu – zgrupowaniu co najmniej 15 osób zwołanym w celu wspólnych obrad lub wspólnego wyrażenia stanowiska;
 4. osób biorących udział w imprezie masowej – nie mniej niż 1000 osób w terenie otwartym i 300 osób w obiekcie.

§12

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, o czym obowiązany jest na bieżąco informować uczestników Mistrzostw.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania wykładni postanowień Regulaminu oraz do rozstrzygania powstałych przy jego stosowaniu sporów.
 3. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

Załączniki:

1. wzór Karty Zgłoszenia

Poprawiony (poniedziałek, 02 grudnia 2019 11:04)