POLITYKA SYSTEMOWA 2018 – propozycja do konsultacji

Przedstawiam propozycję nowelizacji dokumentu Polityka Systemowa. Zachęcam do przesyłania do mnie opinii na jego temat.

Można przy tym porównać proponowaną treść z WBF Systems Policy oraz z aktualną PS PZBS.

Artur Wasiak, [email protected]

1. Cel.

Celem niniejszego regulaminu jest stworzenie klasyfikacji systemów licytacyjnych i wistowych oraz ustalenie dopuszczalności ich stosowania na zawodach rozgrywanych pod patronatem PZBS.

Konkretnie, na temat. W przeciwieństwie do WBF SP i opartej na niej aktualnej PS PZBS.

2. Definicje.

Średnia ręka - ręka w sile 10 punktów (w skali A=4, K=3, D=2, W=1).

Problemem jest powiązanie wartości punktowych z układowymi. Czy ręka, z którą otwiera się gamblingiem, tj. AKDxxxx w kolorze młodszym, jest słabsza od średniej? Zdroworozsądkowo: nie. Patrząc na same punkty: tak (9 < 10). Jak zapisać warunki, żeby uwzględnić tego typu problemy? Nie wiem.

Słaba ręka - ręka słabsza od średniej.

Silna ręka - ręka silniejsza od średniej przynajmniej o wartość króla

Długość - przynajmniej 3 karty w kolorze.

Tak jest w WBF.

Krótkość - najwyżej 2 karty w kolorze.

Zapowiedź sztuczna:

 1. Odzywka, kontra lub rekontra, która przekazuje informacje (na ogół niespodziewane dla graczy) inne niż gotowość gry w zgłoszonym lub ostatnio zgłoszonym mianie (albo informacje dodatkowe).
 2. Pas, który przyrzeka siłę większą od określonej.
 3. Pas, który przyrzeka lub neguje wartości inne niż w ostatnio zgłoszonym kolorze.

Definicja skopiowana z MPB.

Zapowiedź naturalna - zapowiedź, która nie jest sztuczna.

Definicja istotna ze względów historycznych. Obecnie stosuje się powszechnie interpretację, że 1♣ z polskich systemów jest tak popularne, że aż naturalne. To otwarcie wciąż będzie tak samo traktowane, ale ma to wynikać wprost z litery PS, nie z pokrętnych interpretacji.

Długi mecz - mecz o długości przynajmniej 17 rozdań.

Być może definicja nie będzie potrzebna - patrz komentarz do punktów 4.2 i 4.3.

Kryptosygnały - sygnały wistowe, w których przekazywane informacje są ukryte przed rozgrywającym ze względu na użycie klucza dostępnego tylko obrońcom.

Na przykład (patrz Władysław Izdebski, Roman Krzemień "Wist od A do Z") po licytacji 1BA-2♣-2♠-3BA-pas system wistowy jest zależny od parzystości liczby pików w ręce wistującego.

Otwarcie losowe - otwarcie, które nie jest dokładnie zdefiniowane i które systemowo może mieć siłę mniejszą o wartość króla od siły średniej ręki.

Słabe sformułowanie, skopiowane dla zachowania zgodności z WBF SP. Możliwe, że będzie wymagało korekty.

2♦ wilkosz, 2♦ multi - otwarcie licytacji odzywką 2♦ lub wejście do licytacji po otwarciu przeciwnika 1♣ odzywką 2♦, które wskazuje słabą rękę w układzie 5-5 z przynajmniej jednym kolorem starszym (wilkosz) lub ze starszym kolorem 6-kartowym (multi). Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się, że 2♦ wilkosz/multi może dodatkowo zawierać silne warianty. Otwarcie w znaczeniu 5-5 starszy i młodszy (2♦ Wilkosza bez wariantu na obu kolorach starszych) również jest traktowane jak wilkosz.

3. Klasyfikacja systemów licytacyjnych.

3.1. Do klasy systemów zielonych zalicza się:

3.2. System żółty to system, w którym jest spełniony przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 1. zapowiedź pas zgłoszona przez otwierającego pokazuje co najmniej siłę uznaną ogólnie za upoważniającą do otwarcia na wysokości jednego;
 2. otwarcie licytacji na wysokości jednego może mieć mniejszą siłę niż pas;
 3. otwarcie licytacji na wysokości jednego może być zgłoszone z siłą poniżej siły średniej ręki o co najmniej wartość króla;
 4. otwarcie licytacji na wysokości jednego pokazuje długość albo krótkość w jednym określonym kolorze;
 5. otwarcie licytacji na wysokości jednego pokazuje długość w jednym określonym kolorze albo długość w innym.
  WYJĄTEK: otwarcie na wysokości jednego w kolor młodszy według sytemu Silny Trefl lub Silne Karo.

Cały punkt przetłumaczony z WBF SP.

3.3. System niebieski to system, który nie spełnia kryteriów systemu żółtego ani zielonego. W szczególności systemami niebieskimi są systemy typu Silny Trefl i Silne Karo, w których otwarcie 1♣/1♦ wskazuje silną rękę w nieznanym układzie.

3.4. Konwencje brązowe (KB).

 1. Otwarcia odzywkami od 2♣ do 3♠ są KB, jeśli mogą być słabe i nie przyrzekają co najmniej 4 kart w określonym kolorze, z zastrzeżeniem wyjątków poniżej.
 2. Sztuczne wejścia w obronie po naturalnym otwarciu kolorem na wysokości jednego są KB, jeśli nie przyrzekają co najmniej 4 kart w określonym kolorze, z zastrzeżeniem wyjątków poniżej.
 3. Otwarcia licytacji na poziomie dwóch i trzech wskazujące słabe ręce dwukolorowe są KB, jeśli przy stosowaniu ich dopuszczalne jest traktowanie koloru krótszego niż 4-kartowy jako koloru długiego (np. z układem 5-3 traktowanym jako dwukolorowy).
 4. Kontrolowane lub systemowe blefy są KB.

3.5. Szczególne uzgodnienia partnerów stanowią wszystkie zapowiedzi sztuczne z wyjątkiem zapowiedzi opisanych w podstawowych wersjach systemów: Wspólny Język, Nasz System, SAYC. Szczególnymi uzgodnieniami partnerów są na przykład:

 1. otwarcie 1♣ wskazujące silną rękę w dowolnym układzie;
 2. otwarcie 1♦, które nie obiecuje przynajmniej 3 kart w kolorze karowym;
 3. otwarcia 2♣, 2♦, 2♥ wskazujące oba kolory starsze;
 4. otwarcie 1BA, wskazujące na układ inny niż zrównoważony lub na siłę niezawartą w zakresie 11-18 PC;
 5. odpowiedzi transferowe na otwarcia (w licytacji jednostronnej lub po interwencji);
 6. kontra bi, antykontra;
 7. konwencje brązowe (jak zdefiniowano w punkcie 3.4 powyżej).

Duża część powyższych przykładów została skopiowana z obowiązującego dokumentu, w którym zebrano decyzje PZBS jako Organizacji Nadzorującej dotyczące MPB 2017. Dokument "Decyzje ON" z założenia ma obowiązywać ok. 10 lat, stąd pomysł przeniesienia części jego zawartości w bardziej trwałe miejsce.

4. Stosowanie systemów w zawodach pod patronatem PZBS.

4.1. Obaj zawodnicy pary muszą stosować ten sam system licytacyjny.

4.2. Wyróżnia się 3 kategorie rozgrywek:

 1. kategoria 1 - Drużynowe Mistrzostwa Polski;
 2. kategoria 2 - rozgrywki kadrowe oraz wszystkie zawody par lub teamów rangi Mistrzostw Polski, z wyłączeniem: imprez środowiskowych, Korespondencyjnych MP;
 3. kategoria 3 - pozostałe zawody.

4.3. W zależności od kategorii możliwe jest stosowanie następujących systemów:

 1. w zawodach kategorii 1 - wszystkich systemów, ale w rozgrywkach drużynowych w jednej drużynie mogą być stosowane najwyżej 3 systemy żółte;
 2. w zawodach kategorii 2 - systemów zielonych i niebieskich, a także konwencji brązowych;
 3. w zawodach kategorii 3 - systemów zielonych i niebieskich, bez konwencji brązowych.

Komentarze do punktów 4.2 i 4.3:
1) Aktualna PS PZBS dopuszcza stosowanie systemów żółtych we wszystkich długich meczach. Proponuję zmianę. Np. w kilkudniowym turnieju teamów możemy najpierw mieć krótkie mecze, a w decydującej fazie długie. Czy zasady powinny zmieniać się w trakcie turnieju?
2) WBF SP dopuszcza systemy żółte tylko w fazie knock out najważniejszych światowych zawodów (Bermuda Bowl, Venice Cup, World Mixed Teams). Może w takim razie zezwolenie na nie we wszystkich rozgrywkach kadrowych w Polsce było przesadą?
Podsumowując, można przyjąć, że systemy żółte powinny pozostać dozwolone tylko w DMP (oraz oczywiście w tych zawodach, w których organizator wprost dopuści ich stosowanie w regulaminie).

4.4. Zabrania się stosowania kryptosygnałów.

4.5. Zabrania się stosowania otwarć losowych.

4.6. Organizator zawodów ma prawo określić inne zasady zamiast treści punktów 4.3-4.5 powyżej. Zasady muszą być opisane w regulaminie zawodów. Uprawnienie wynikające z niniejszego punktu może być ograniczone regulaminem cyklu rozgrywek, do którego należą dane zawody.

Regulamin danych zawodów może określać inne zasady, niż wynikające z punktów powyżej (np. w zgodzie z PS można organizować turnieje dowolnych systemów), ale np. może być przy tym ograniczony ewentualną decyzją PZBS, że turnieje z cyklu GP Polski muszą być rozgrywane bez takich modyfikacji.

4.7. Jeżeli regulamin rozgrywek drużynowych zezwala na stosowanie systemów żółtych, to drużyna, w której przynajmniej jedna z par stosuje system żółty, musi zająć miejsca w pierwszej kolejności do każdego segmentu meczu. Niniejszy punkt nie ma zastosowania, jeśli w obu drużynach rywalizujących w meczu występują pary stosujące systemy żółte.

4.8. Stosowanie blefów podlega następującym ograniczeniom:

 1. nie wolno blefować sztucznymi otwarciami;
 2. regulamin zawodów może wprowadzić inne ograniczenia w blefowaniu zapowiedziami sztucznymi lub znieść zakaz, o którym mowa w punkcie a;
 3. zapowiedzi i zagrania psychologiczne, nieobjęte tymi ograniczeniami, są dozwolone pod warunkiem, że są jednakowo zaskakujące dla partnera, jak dla przeciwników; nie mogą być przedmiotem nieujawnionego uzgodnienia partnerów.

Jak 3.5, skopiowane z Decyzji Organizacji Nadzorującej.

5. Karty konwencyjne i opisy systemów.

Punkt mocno skrócony w porównaniu z aktualną PS PZBS.

5.1. W zależności od stosowanego systemu para może być zobowiązana do przedkładania karty konwencyjnej lub opisu systemu.

 1. Dla par stosujących systemy zielone karty konwencyjne są zalecane, ale nieobowiązkowe, o ile system pary nie zawiera szczególnych uzgodnień partnerów.
 2. Pary stosujące systemy niebieskie, a także pary stosujące systemy zielone, w których występują szczególne uzgodnienia partnerów, muszą mieć dwa egzemplarze karty konwencyjnej i przedkładać je przeciwnikom przed rozpoczęciem każdej rundy.
 3. Pary stosujące systemy żółte muszą mieć dwa egzemplarze karty konwencyjnej i przedkładać je przeciwnikom przed rozpoczęciem każdej rundy. W tym przypadku karty konwencyjne muszą być zgodne ze wzorem WBF (http://db.worldbridge.org/Repository/departments/systems/WBFStandardCard.pdf) lub charakteryzować się podobnym poziomem szczegółowości uwzględnionych ustaleń. Dodatkowo pary powinny mieć przy sobie pełny opis systemu. Regulamin zawodów, w których jest dozwolone stosowanie systemów żółtych, może określać obowiązek wcześniejszego przesłania pełnego opisu systemu.

5.2. Regulamin zawodów może wprowadzić obowiązek posiadania kart konwencyjnych przez wszystkie pary lub wymusić stosowanie określonego druku karty konwencyjnej, lub wprowadzić dodatkowe wymagania co do sposobu wypełniania kart konwencyjnych. Może przy tym określać sposób postępowania w przypadku braku karty konwencyjnej lub niewłaściwego wypełnienia jej (np. obowiązek stosowania konkretnego systemu).

5.3. W karcie konwencyjnej musi znajdować się sekcja z listą nietypowych ustaleń, które mogą wymagać przygotowania obrony.

6. Postanowienia końcowe.

6.1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1.09.2018. Jednocześnie uchyla się Politykę Systemową PZBS z 17.12.2002.

6.2. Zarząd PZBS może określić organ uprawniony do dokonywania wiążących interpretacji Polityki Systemowej. Każda taka interpretacja powinna być opublikowana jako załącznik do niniejszego regulaminu.