17. OKRES LICYTACJI wesja angielska

A. Rozpoczęcie okresu licytacji

Dla danej strony okres licytacji w rozdaniu rozpoczyna się, gdy któryś gracz tej strony wyjmie karty z pudełka.

B. Pierwsza zapowiedź

Pierwszą zapowiedź zgłasza gracz oznaczony na pudełku jako rozdający.

C. Następne zapowiedzi

Drugą zapowiedź zgłasza przeciwnik z lewej strony rozdającego, następnie poszczególni gracze zgłaszają swoje zapowiedzi w kolejności zgodnej z ruchem wskazówek zegara.

D. Karty z niewłaściwego pudełka

1. Zapowiedź unieważnia się, jeżeli zgłosi ją gracz z kartami, które omyłkowo wyjął z niewłaściwego pudełka.

2. Po obejrzeniu właściwej ręki wykraczający zgłasza zapowiedź ponownie i licytacja biegnie od tego momentu normalnie. Jeżeli LHO wykraczającego zgłosił swoją zapowiedź po zapowiedzi wycofanej, sędzia powinien przyznać procentowe wyniki rozjemcze wtedy, gdy druga zapowiedź wykraczającego różni się od zapowiedzi unieważnionej (LHO wykraczającego musi powtórzyć poprzednią zapowiedź) lub gdy partner wykraczającego zgłosił zapowiedź po unieważnionej zapowiedzi.

3. Jeżeli wykraczający powtarza następnie swoją zapowiedź w czasie rozgrywania rozdania z kartami, które uprzednio omyłkowo wyjął, sędzia może zezwolić na normalne rozegranie tego rozdania, ale powinien przyznać procentowe wyniki rozjemcze, gdy druga zapowiedź wykraczającego różni się od zapowiedzi uprzednio unieważnionej.

4. Oprócz nakazania sprostowania według punktu 1 i 2 powyżej sędzia może wymierzyć karę porządkową.

E. Koniec okresu licytacji

1. Licytacja i okres licytacji w rozdaniu kończy się jak ustalono w przepisie 22.

2. Fakt, że po jakiejś zapowiedzi zgłoszono trzy pasy, które nastąpiły bezpośrednio po sobie, nie kończy jeszcze zgłaszania zapowiedzi, jeżeli co najmniej jeden z tych trzech pasów zgłoszono poza kolejnością, co pozbawiło któregoś gracza prawa licytowania w przypadającej na niego kolejności. W takim przypadku pas zgłoszony poza kolejnością - oraz każdy zgłoszony po nim - unieważnia się, po czym prawo licytowania powraca do gracza pominiętego i licytacja przebiega dalej normalnie. Do unieważnionych zapowiedzi stosuje się przepis 16D, przy czym każdy gracz, który spasował poza kolejnością jest graczem wykraczającym.


   Na przykład, druga zapowiedź różni się od zapowiedzi unieważnionej jeżeli jej znaczenie jest różne albo jeżeli jest to zapowiedź psychologiczna.


16. LEGALNE I NIELEGALNE INFORMACJE  16. LEGALNE I NIELEGALNE INFORMACJEtop of page 18. ODZYWKI  18. ODZYWKI