16. LEGALNE I NIELEGALNE INFORMACJE wesja angielska

A. Wykorzystanie informacji

1. Gracz może wykorzystać informację przekazaną podczas licytacji lub rozgrywki, jeżeli:

(a) pochodzi ona z przepisowych zapowiedzi i zagrań bieżącego rozdania (włącznie z zaakceptowanymi nieprzepisowymi zapowiedziami lub zagraniami) i jest wolna od nielegalnej informacji z innego źródła, lub

(b) jest legalną informacją z wycofanego działania (patrz punkt D), lub

(c) jest informacją, którą jakikolwiek przepis bądź regulamin definiuje jako legalną albo, jeśli nie określono inaczej, pochodzi ona z zastosowania procedur wynikających z niniejszych przepisów lub innych regulaminów (ale patrz punkt B1 poniżej), lub

(d) jest informacją, którą gracz posiadał przed wyjęciem swojej ręki z pudełka (przepis 7B), a przepisy nie zakazują użycia przez niego tej informacji.

2. Gracze mogą również uwzględniać własną ocenę swojego aktualnego wyniku, cechy przeciwników i wymagania regulaminu zawodów.

3. Gracz nie może podejmować zapowiedzi lub zagrań na podstawie innej informacji (informację taką określa się jako dodatkową).

4. Jeżeli naruszenie tego przepisu spowodowało szkodę, sędzia orzeka wynik rozjemczy zgodnie z przepisem 12C.

B. Dodatkowa informacja od partnera

1. (a) Jeżeli gracz - na przykład za pomocą wypowiedzianej uwagi, pytania, odpowiedzi na pytania, niespodziewanego alertu lub braku alertu czy też wyraźnego wahania, niepohamowanego pośpiechu, specjalnego nacisku, modulacji głosu, gestu, ruchu, szczególnego zachowania itp. - udostępnia swojemu partnerowi dodatkową informację, która może sugerować jakąś zapowiedź lub zagranie, to temu partnerowi nie wolno podjąć działania będącego logiczną alternatywą, którego wybór wyraźnie mógł być zasugerowany tą informacją.

(b) Logiczna alternatywa to działanie, które zostałoby poważnie rozważone przez znaczną część graczy o takiej samej sile gry i jednakowych uzgodnieniach systemowych, co gracz, o którym mowa i prawdopodobnie przez niektórych z nich podjęte.

2. Jeżeli gracz uzna, że grożą mu straty, ponieważ przeciwnik udostępnił swojemu partnerowi nielegalną informację, to może zastrzec sobie - o ile nie zabrania tego regulamin wprowadzony przez Organizację Nadzorującą (który może wymagać niezwłocznego wezwania sędziego) - prawo do przywołania sędziego później (w takim przypadku przeciwnicy powinni przywołać sędziego niezwłocznie, o ile nie zgadzają się z zarzutem, że przekazanie nielegalnej informacji miało miejsce).

3. Jeżeli gracz nabierze uzasadnionego przekonania, że przeciwnik, który miał logiczną alternatywę wybrał to działanie, które mogłoby wynikać z sugestii zawartej w nielegalnej informacji, powinien przywołać sędziego po zakończeniu rozgrywki. Sędzia powinien orzec wynik rozjemczy, jeśli stwierdzi, że naruszenie przepisu przyniosło korzyść wykraczającemu.

C. Dodatkowa informacja z innych źródeł

1. Jeżeli któryś gracz uzyska przypadkowo nielegalną informację o rozdaniu, które właśnie gra lub które ma jeszcze grać - przez obejrzenie niewłaściwej ręki, przez usłyszenie zapowiedzi, treści zapisu, komentarza, przez obejrzenie kart przy innym stole, lub przez obejrzenie kart innego gracza przy swoim stole przed rozpoczęciem licytacji - sędzia powinien być o tym niezwłocznie powiadomiony. Najlepiej, aby zrobił to gracz, który uzyskał taką informację.

2. Gdy sędzia uzna, że ta informacja może zakłócić normalny przebieg gry, wówczas - o ile nie zgłoszono jeszcze żadnej zapowiedzi - może:

(a) zarządzić - o ile pozwala na to dany rodzaj zawodów i sposób obliczania wyników - taką zmianę pozycji graczy, aby ten, który uzyskał nielegalną informację tylko o jednej ręce odnośnego rozdania, otrzymał w nim właśnie tę rękę, lub

(b) zarządzić - o ile pozwala na to dany rodzaj zawodów - ponowne rozdawanie tego rozdania dla zainteresowanych graczy, lub

(c) zezwolić na dokończenie rozgrywania rozdania, zastrzegając możliwość orzeczenia wyniku rozjemczego, jeśli stwierdzi, że nielegalna informacja wpłynęła na wynik rozdania, lub

(d) orzec w rozdaniu procentowy wynik rozjemczy.

3. Jeżeli uzyskanie nielegalnej informacji nastąpiło po zgłoszeniu pierwszej zapowiedzi w licytacji, a przed zakończeniem rozgrywki w danym rozdaniu sędzia postępuje według punktu 2c.

D. Informacje z odzywek i zagrań wycofanych

W przypadkach wycofania zapowiedzi lub zagrania zgodnie z niniejszymi przepisami:

1. Dla strony niewykraczającej, wszystkie informacje wynikające z działań wycofanych przez partnera jak i przez przeciwników są informacjami legalnymi.

2. Dla strony wykraczającej, wszystkie informacje wynikające z działań wycofanych przez partnera jak i przez przeciwników są informacjami nielegalnymi. Graczowi strony wykraczającej nie wolno podjąć działania będącego logiczną alternatywą, którego wybór można by uzasadnić wykorzystaniem tej nielegalnej informacji.


   Niespodziewany w odniesieniu do przekonania gracza o znaczeniu jego zapowiedzi.

   Wcześniejsze lub późniejsze przywołanie sędziego nie jest wykroczeniem.


15. NIEWŁAŚCIWE ROZDANIE  15. NIEWŁAŚCIWE ROZDANIEtop of page 17. OKRES LICYTACJI  17. OKRES LICYTACJI