12. ORZECZENIE WEDŁUG UZNANIA SĘDZIEGO wesja angielska

A. Prawo orzekania wyniku rozjemczego

Sędzia może orzec wynik rozjemczy (wyniki rozjemcze), na wniosek gracza w okresie ustalonym według przepisu 92B albo z własnej inicjatywy, o ile tylko pozwalają na to niniejsze przepisy (w konkurencji teamów - patrz przepis 86), w tym:

1. Sędzia może orzec zapisowy wynik rozjemczy, jeśli uzna, że niniejsze przepisy nie przewidują rekompensaty dla uczestnika niewykraczającego za dany sposób ich naruszenia przez przeciwnika.

2. Sędzia orzeka procentowy wynik rozjemczy, jeżeli nie jest możliwe takie sprostowanie nieprawidłowości, które pozwoliłoby rozegrać normalnie dane rozdanie (patrz punkt C2).

3. Sędzia może orzec wynik rozjemczy, jeżeli nastąpiło niewłaściwe sprostowanie nieprawidłowości.

B. Cel orzekania wyniku rozjemczego

1. Celem orzeczenia wyniku rozjemczego jest naprawienie szkody poniesionej przez stronę niewykraczającą i odebranie korzyści uzyskanych przez stronę wykraczającą w wyniku naruszenia przez nią przepisu. Szkoda powstaje wtedy, gdy z powodu naruszenia przepisu strona niewykraczająca uzyskuje zapis mniej korzystny od zapisu oczekiwanego w momencie poprzedzającym naruszenie przepisu (ale patrz punkt C1b).

2. Sędzia nie może orzec wyniku rozjemczego na tej podstawie, że sprostowanie przewidziane niniejszymi przepisami jest zbyt niepomyślne albo zbyt korzystne dla którejś strony.

C. Orzekanie wyniku rozjemczego

1. (a) Jeżeli w następstwie nieprawidłowości sędzia jest upoważniony przez niniejsze przepisy do orzeczenia wyniku rozjemczego to, jeżeli to możliwe, orzeka zapisowy wynik rozjemczy. Wynik ten zastępuje wynik faktycznie uzyskany podczas gry.

(b) Jeżeli po zaistnieniu nieprawidłowości strona niewykraczająca przyczyniła się do poniesionej szkody przez popełnienie poważnego błędu (niezwiązanego z nieprawidłowością) lub przez podjęcie nieobliczalnej lub hazardowej akcji wówczas nie uzyskuje rekompensaty wyniku w zakresie wyrządzonej przez siebie szkody. Strona wykraczająca powinna otrzymać wynik rozjemczy oddający w pełni konsekwencje tylko jej wykroczenia.

(c) W celu osiągnięcia najbardziej sprawiedliwego orzeczenia, jeżeli Organizacja Nadzorująca nie postanowi inaczej, zapisowy wynik rozjemczy można ważyć dla odzwierciedlenia prawdopodobieństwa potencjalnych wyników.

(d) Jeżeli możliwości są liczne albo niewystarczająco oczywiste, sędzia może orzec procentowy wynik rozjemczy.

(e) Organizacja Nadzorująca według własnego uznania może zamiast (c) zastosować w całości lub w części następujący tok postępowania:

(i) jeżeli sędzia orzeka zapisowy wynik rozjemczy zamiast faktycznego zapisu uzyskanego w następstwie nieprawidłowości - wówczas przyznaje stronie niewykraczającej zapis najkorzystniejszy spośród prawdopodobnych, jaki mogłaby uzyskać, gdyby dana nieprawidłowość nie miała miejsca,

(ii) stronie wykraczającej - zapis dla niej najbardziej niekorzystny spośród możliwych.

(f) Przyznane stronom wyniki rozjemcze nie muszą się równoważyć.

2. (a) Jeżeli w następstwie nieprawidłowości uzyskanie zapisu stało się niemożliwe (patrz również punkt C1d) sędzia orzeka procentowy wynik rozjemczy, stosownie do odpowiedzialności za tę nieprawidłowość: średnią minus (najwyżej 40% osiągalnych punktów turniejowych) uczestnikowi bezpośrednio ponoszącemu winę, średnią (50% osiągalnych punktów) uczestnikowi tylko częściowo ponoszącemu winę, średnią plus (co najmniej 60%) uczestnikowi nie ponoszącemu żadnej winy.

(b) Gdy sędzia orzeka procentowy wynik rozjemczy w wysokości średniej plus i średniej minus w IMP, to wynik ten zazwyczaj wynosi odpowiednio +3 IMP lub -3 IMP, ale zgodnie z przepisem 86A może przyjąć inną wartość.

(c) Powyższe ustalenie ulega zmianie w przypadku niewykraczającego uczestnika, który uzyskał wynik przekraczający 60% liczby punktów osiągalnych dla niego w danej sesji lub dla uczestnika wykraczającego, który uzyskał wynik niższy niż 40% liczby punktów osiągalnych dla niej w danej sesji (lub wynik równoważny w IMP). Uczestnicy ci otrzymują wynik procentowy (lub równoważny w IMP) uzyskany w pozostałych rozdaniach danej sesji.

3. W turniejach indywidualnych sędzia stosuje postanowienia niniejszych przepisów wymagające orzeczenia jednakowego sprostowania i przyznania wyników rozjemczych dla obu graczy strony wykraczającej - także wówczas, gdy tylko jeden z nich ponosi winę za daną nieprawidłowość. Niemniej, sędzia nie powinien wymierzać kary porządkowej partnerowi wykraczającego - o ile uzna, że ten partner nie ponosi żadnej winy.

4. Jeżeli w meczu, który wymaga wyłonienia zwycięzcy (na przykład w rozgrywkach pucharowych), sędzia orzeka zapisowe wyniki rozjemcze nierównoważne dla obu stron, to w spornym rozdaniu wynik każdego uczestnika oblicza się oddzielnie, po czym średnią arytmetyczną tych wyników przyznaje się obydwu teamom.


11. UTRATA PRAWA DO PRZYZNANIA REKOMPENSATY  11. UTRATA PRAWA DO PRZYZNANIA REKOMPENSATYtop of page 13. NIEWŁAŚCIWA LICZBA KART  13. NIEWŁAŚCIWA LICZBA KART