13. NIEWŁAŚCIWA LICZBA KART wesja angielska

A. Sędzia uznaje możliwość normalnej gry

Gdy okaże się, że co najmniej jedna ręka w danym rozdaniu zawierała niewłaściwą liczbę kart (ale patrz przepis 14), a któryś gracz dysponujący wadliwą ręką zgłosił już zapowiedź, to wtedy, o ile sędzia uzna że rozdanie można poprawić i normalnie rozegrać bez zmian zapowiedzi, rozdanie może być tak rozegrane. Po zakończeniu rozdania sędzia może orzec wynik rozjemczy.

B. Wynik rozjemczy i możliwość wymierzenia kary

W przeciwnym razie, po zgłoszeniu zapowiedzi w takim rozdaniu sędzia powinien orzec wynik rozjemczy i może ukarać wykraczającego.

C. Wykrycie wadliwości po grze

Gdy fakt, że ręka któregoś gracza zawierała początkowo więcej niż 13 kart, a ręka innego - odpowiednio mniej, stwierdzono po zakończeniu rozgrywki (ale patrz punkt F), wówczas uzyskany wynik musi zostać unieważniony i orzeczony wynik rozjemczy (może mieć zastosowanie przepis 86D). Uczestnik popełniający wykroczenie podlega karze porządkowej.

D. Nie zgłoszono zapowiedzi

Gdy żaden gracz posiadający wadliwą rękę nie zgłosił jeszcze zapowiedzi, wówczas:

1. Sędzia powinien poprawić rozdanie i jeżeli żaden gracz nie zobaczył karty innego gracza, to sędzia powinien nakazać normalne rozegranie tego rozdania.

2. Gdy okaże się, że co najmniej jedna przegródka pudełka zawierała niewłaściwą liczbę kart, a któryś gracz zobaczył co najmniej jedną kartę innego gracza, to o ile sędzia uzna:

(a) że jest mało prawdopodobne, aby nielegalna informacja zakłóciła normalny przebieg licytacji lub rozgrywki - pozwala na normalne rozegranie i zapisanie tego rozdania. Jeżeli sędzia później uzna, że odnośna informacja wpłynęła na wynik rozdania - powinien orzec wynik rozjemczy i może ukarać wykraczającego.

(b) że odnośna nielegalna informacja jest wystarczająco ważna, aby zakłócić normalną licytację lub rozgrywkę - powinien orzec procentowy wynik rozjemczy i może ukarać wykraczającego.

E. Umieszczenie lub przemieszczenie karty

Ilekroć stosując niniejszy przepis sędzia nakazuje rozegranie rozdania, informacja o umieszczeniu lub przemieszczeniu karty przez sędziego jest informacją nielegalną dla partnera gracza, którego ręka zawierała niewłaściwą liczbę kart.

F. Dodatkowa karta

Każdą kartę dodatkową, nienależącą do danego rozdania usuwa się po jej znalezieniu. Licytacja i rozgrywka przebiega normalnie. Jeżeli stwierdzi się, że taka karta została dodana do zgranej lewy, można orzec wynik rozjemczy.


12. ORZECZENIE WEDŁUG UZNANIA SĘDZIEGO  12. ORZECZENIE WEDŁUG UZNANIA SĘDZIEGOtop of page 14. BRAK KARTY  14. BRAK KARTY