76. WIDZOWIE wesja angielska

A. Nadzór

1. Widzowie przebywający w pomieszczeniu zawodów podlegają nadzorowi sędziego zgodnie z regulaminem tych zawodów.

2. Organizacje Nadzorujące i Organizatorzy Zawodów, którzy zapewniają prowadzenie przekazu elektronicznego z przebiegu zawodów mogą ustalić warunki oglądania tego przekazu i określić zasady właściwego zachowania się widzów. (Widz nie ma prawa kontaktować się z graczem w czasie sesji, w której ten gracz uczestniczy).

B. Zachowanie przy stole

1. Widzowi nie wolno oglądać ręki więcej niż jednego gracza, chyba że regulamin na to zezwala.

2. W trakcie rozdania widz nie ma prawa okazywać jakiejkolwiek reakcji na przebieg licytacji lub rozgrywki.

3. Podczas trwania rundy widz musi się powstrzymywać od wszelkiego rodzaju odruchów i komentarzy oraz nie ma prawa rozmawiać z graczem.

4. Widz nie ma prawa w jakikolwiek sposób przeszkadzać graczowi.

5. Widz przy stole nie może wzbudzać zainteresowania żadnym aspektem gry.

C. Udział widza w grze

1. Widz może wypowiadać się w kwestii dotyczącej faktu czy też przepisu w pomieszczeniu zawodów, tylko wtedy, kiedy o taką wypowiedź zostanie poproszony przez sędziego.

2. Organizacje Nadzorujące i Organizatorzy Zawodów mogą określać sposób postępowania z nieprawidłowościami powodowanymi przez widzów.

D. Status

Każda osoba przebywająca w pomieszczeniu zawodów poza zawodnikami i personelem obsługi zawodów ma status widza, chyba że sędzia postanowi inaczej.


   Pomieszczenie zawodów obejmuje wszystkie części budynku, w którym uczestnik zawodów może przebywać w czasie rozgrywanej sesji. Bardziej szczegółowe określenie może być zawarte w regulaminach.


75. BŁĘDNE WYJAŚNIENIE LUB BŁĘDNA ZAPOWIEDŹ  75. BŁĘDNE WYJAŚNIENIE LUB BŁĘDNA ZAPOWIEDŹtop of page 77. TABELA ZAPISÓW BRYDŻA PORÓWNAWCZEGO  77. TABELA ZAPISÓW BRYDŻA PORÓWNAWCZEGO