525

Regulamin Mistrzostw Środowiskowych PZBS (do 24.01.2018 r.)

Imprezy Środowiskowe są organizowane przez określone środowiska, które łączy wspólny cel, zawód, środowisko branżowe, hobby itp.

 1. Impreza środowiskowa zwana w dalszej części regulaminu Imprezą może być w zależności od spełnienia określonych warunków – uznana za Mistrzostwa Polski określonego środowiska, o ile spełnione zostaną łącznie poniższe warunki:
  1. udział weźmie minimum 22 pary i odpowiednio 44 zawodników w turnieju indywidualnym lub 11 teamów
  2. rozegrane zostaną minimum 44 rozdania,
  3. udział biorą przedstawiciele minimum trzech województw,
  4. spełnia warunki brydża sportowego w zakresie stosowania przepisów i regulaminów.
 2. Imprezy niespełniające warunków pkt.1 są jedynie Mistrzostwami danego Środowiska.
 3. Impreza uzyska status Mistrzostw, jeśli przedłoży Komisji Imprez Środowiskowych PZBS:
  1. program imprezy,
  2. regulamin,
  3. czas i miejsce rozgrywek,
  4. zapewnienie o spełnieniu warunków organizacyjno technicznych (sale, noclegi, posiłki, itp.)
 4. Wnioski mogą składać:
  • organizacje,
  • stowarzyszenia,
  • lokalne struktury PZBS,
  • osoby fizyczne w oparciu o opinie ww.
 5. Komisja Imprez Środowiskowych przyznaje organizację według następujących zasad:
  1. mistrzostwa mogą być organizowane dla danego środowiska tylko raz w roku kalendarzowym,
  2. pierwszeństwo mają zgłoszenia organizatorów z lat poprzednich, a następnie decyduje kolejność zgłoszeń.
 6. Komisja Imprez Środowiskowych kwalifikuje zawody i przedkłada stosowny wniosek do biura PZBS, co wiąże się z umieszczeniem w kalendarzu, na stronie internetowej PZBS, a także z zamieszczeniem wyników.
 7. Za udział w imprezie członkom PZBS (z opłaconymi za dany rok składkami) przyznaje się PKL zgodnie z Regulaminem Klasyfikacyjnym PZBS.
 8. W mistrzostwach nieposiadających rangi MP nie przyznaje się dodatkowych PKL za zajęcie czołowych miejsc.
 9. Regulamin zostanie ogłoszony na stronie internetowej PZBS – link Regulaminy, a jego przestrzeganie jest warunkiem uznania imprezy za środowiskową, a tym samym naliczenia uczestnikom PKL oraz odstąpienie przez PZBS od pobierania części opłat startowych.

 

Regulamin został zatwierdzony na posiedzeniu Zarządu PZBS w dniu 3 grudnia 2009 i obowiązuje z dniem uchwalenia.

Andrzej Biernacki Włodzimierz Andrejew Radosław Kiełbasiński
Wiceprezes PZBS ds. prawnych Przewodniczący Komisji
Imprez Środowiskowych
Prezes PZBS

Poprawiony (środa, 24 stycznia 2018 21:57)