Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

RODO

 

1)     Administratorem danych osobowych zawodników brydża sportowego jest Polski Związek Brydża Sportowego z siedzibą przy ul. Złotej 7/3, 00-019 Warszawa, NIP: 5251656918, KRS: 0000219753, tel.: 22 827 24 29 (dalej: PZBS). Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych wyznaczonego przez PZBS to: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

2)     Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby zostać licencjonowanym zawodnikiem PZBS, niezbędne w celu rejestracji w bazie CEZAR, lub niezbędne w celu wykonania umowy łączącej daną osobę z PZBS, jak również w celu prowadzenia współzawodnictwa sportowego w oparciu o przepisy przyjęte przez PZBS oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia rejestrację osoby jako licencjonowanego zawodnika PZBS i uczestnictwo w rozgrywkach sportowych wymagających wcześniejszej rejestracji, jak również uniemożliwia klasyfikowanie osoby w oparciu o jej wyniki i osiągniecia sportowe.

3)     PZBS pozyskuje dane osobowe zawodników: bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, od wojewódzkich związków brydża sportowego, od sędziów i organizatorów zawodów sportowych klasyfikowanych przez PZBS, a także ze źródeł publicznie dostępnych.

4)     Przetwarzane dane osobowe obejmują co najwyżej: imiona, nazwisko, płeć, datę urodzenia, adres, adres e-mail, numer telefonu, kategorię wiekową, przynależność klubową/związkową, identyfikatory w bazach zawodników międzynarodowych organizacji brydżowych, posiadane odznaczenia i uprawnienia związane ze sportem (np. sędziowskie, szkoleniowe), wyniki i osiągnięcia sportowe, punkty i tytuły klasyfikacyjne, stan opłacenia składek zawodniczych, wizerunek, dane dot. płatności (np. numer rachunku bankowego, dane wpłacającego). PZBS ujawnia do publicznej wiadomości, w szczególności na stronach internetowych, wyżej wymienione dane osobowe za wyjątkiem daty urodzenia, adresu, numeru telefonu, adresu e-mail czy danych dot. płatności.

5)     Dane osobowe będą przetwarzane przez PZBS w następujących celach:

a)     w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na PZBS w zakresie realizacji jego zadań wynikających w szczególności z ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, w tym realizacji reguł sportowych, organizacyjnych i dyscyplinarnych we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez PZBS (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO);

b)     w celu organizowania i prowadzenia współzawodnictwa w brydżu sportowym oraz wspierania innych form brydża (podstawa prawna art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

c)     w celu realizacji umowy pomiędzy PZBS a osobą, której dane dotyczą, w szczególności w związku z udziałem takiej osoby w organizowanych przez PZBS rozgrywkach sportowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

d)     w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na PZBS w zakresie rachunkowości i przepisów podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

e)     w celu prowadzenia jawnej klasyfikacji wyników sportowych, co stanowi prawnie uzasadniony interes PZBS w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

f)      w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy osobą, której dane dotyczą a PZBS, co stanowi prawnie uzasadniony interes PZBS w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

g)     w celu informowania o działalności PZBS np. o zawodach, turniejach, szkoleniach, co stanowi prawnie uzasadniony interes PZBS w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

h)     za dobrowolną zgodą wyrażoną przez osobę, której dane dotyczą, jej dane osobowe mogą być przetwarzane w celach każdorazowo wskazanych w klauzuli zgody, np. w celu publicznego ujawnienia fotografii na stronach internetowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne.

6)     PZBS może ujawnić dane osobowe podmiotom świadczącym na rzecz PZBS usługi prawne, usługi IT, usługi administracyjne, usługi związane z prowadzeniem współzawodnictwa sportowego i klasyfikacji sportowej, jak również wojewódzkim związkom brydża sportowego, sędziom lub organizatorom zawodów sportowych klasyfikowanych przez PZBS, a także Europejskiej Lidze Brydża (EBL) z siedzibą w Szwajcarii lub Światowej Federacji Brydża (WBF) z siedzibą w Szwajcarii. Jak wskazano w pkt. IV, niektóre kategorie danych osobowych PZBS ujawnia do publicznej wiadomości.

7)     Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wymienionych w pkt. V, w szczególności przez okres pozostawania przez osobę, której dane dotyczą licencjonowanym zawodnikiem PZBS, po czym dane osobowe takiego zawodnika w ograniczonym zakresie (m.in. imiona, nazwisko, data urodzenia, wyniki sportowe) będą przetwarzane przez okres właściwy dla realizacji przez PZBS reguł sportowych i organizacyjnych oraz prowadzenia przez PZBS jawnej klasyfikacji zawodników. Dane osobowe mogą być jednak przechowywane przez PZBS również do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń i czynów karalnych, w tym przewinień dyscyplinarnych, lub przez okres wymagany przepisami prawa. W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez PZBS na podstawie zgody osoby, której te dane dotyczą, dane te będą przechowywane do momentu ewentualnego cofnięcia zgody na ich przetwarzanie przez tę osobę.

8)     W granicach określonych przez przepisy prawa osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez PZBS, przysługuje prawo żądania:

a)  dostępu do treści swoich danych,

b) ich sprostowania,

c)  ich usunięcia,

d) ograniczenia przetwarzania,

e) przenoszenia danych w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody lub w celu realizacji umowy,

f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu PZBS.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, osoba, której dane są przetwarzane na tej podstawie może cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań i ich przekazanie Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

PZBS może przekazywać dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy, do Szwajcarii – np. poprzez przekazanie danych do EBL lub WBF – na podstawie Decyzji Komisji z dnia 26 lipca 2000 r. na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie właściwej ochrony danych osobowych w Szwajcarii dostępnej pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32000D0518

Osobie, której dane są przetwarzane przez PZBS, przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba ta uzna, że przetwarzanie przez PZBS danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO.