425

Regulamin Dyscyplinarny (do 21 sierpnia 2016 r.)

Spis treści
Regulamin Dyscyplinarny (do 21 sierpnia 2016 r.)
B. Przepisy proceduralne
C. Środki odwoławcze
II część - szczegółowa
Przepisy porządkowe ogólne
Przepisy porządkowe szczegółowe
IV Część - przepisy końcowe

 

II Część – szczegółowa

§ 41

1.  Za działanie lub zaniechanie sprzeczne ze statutem PZBS i obowiązującymi przepisami oraz zarządzeniami albo za wszelkie inne działanie naruszające w sposób istotny interes Związku, jak również za nakłanianie do powyższego - przewiduje się karę upomnienia, nagany, grzywny lub dyskwalifikacji.

2.  W wypadku popełnienia przewinienia w związku z wyjazdem zagranicznym lub uczestnictwem w zawodach międzynarodowych -przewiduje się karę nagany, grzywny lub dyskwalifikacji od 3 miesięcy.

§ 42

Za pomówienie lub obrazę Związku, względnie jego działacza - przewiduje się karę nagany, grzywny lub dyskwalifikacji do 2 lat.

§ 43

Za bezzasadną odmowę uczestnictwa w zawodach w barwach klubu, reprezentacji (okręgu, kraju itd.) oraz za bezzasadną odmowę aktywnego i zdyscyplinowanego uczestnictwa w treningach i zajęciach szkoleniowych -przewiduje się karę upomnienia, nagany, grzywny lub dyskwalifikacji do 1 roku.

Tej samej karze podlega zawodnik, który opuszcza zawody bez powiadomienia sędziego, co najmniej na 1 godzinę przed rozpoczęciem zawodów.

§ 44

Za zachowanie naruszające godność polskiego sportowca - przewiduje się karę, grzywny lub dyskwalifikacji od 3 miesięcy.

§ 45

Za rozmyślne wprowadzenie w błąd w celu uzyskania nienależnej korzyści osobistej w związku z uczestnictwem w zawodach, bądź związane z inna działalnością sportową i organizacyjną - przewiduje się karę upomnienia, nagany, grzywny lub dyskwalifikacji do 1 roku.

§ 46

1.  Za używanie nielegalnych sposobów informowania partnera w czasie gry -lub za namawianie do takich czynów - przewiduje się karę grzywny lub dyskwalifikacji od 6 miesięcy.

2.  Za niepowiadomienie o znanych przypadkach nielegalnego przekazywania informacji - przewiduje się karę nagany, grzywny lub dyskwalifikacji.

§ 47

Za świadome stosowanie sekwencji licytacyjnych i sposobów wistowania, niezgodnych  z  karta  konwencyjną  albo  udzielanymi  wyjaśnieniami  -przewiduje się karę, nagany, grzywny lub dyskwalifikacji do 3 lat.

§ 48

Za pomówienie gracza o przewinienia opisane w §§ 46 i 47 - przewiduje się karę upomnienia, nagany, grzywny lub dyskwalifikacji do 3 lat.

§ 49

Za umyślne podanie fałszywej lub niepełnej  odpowiedzi na pytanie o znaczenie odzywki partnera - przewiduje się  karę upomnienia, nagany, grzywny lub dyskwalifikacji do 1 roku.

§ 50

1.  Za podjęcie działania w celu uzyskania informacji o rozkładzie kart lub rezultacie niegranego, dla jego wykorzystania - przewiduje się karę, grzywny lub dyskwalifikacji od 3 miesięcy.

2.  Za świadome udzielanie informacji określonej w pkt 1 - przewiduje się karę, nagany, grzywny lub dyskwalifikacji do 1 roku.

§ 51

1.  Za rozmyślne działanie mające na celu uzyskanie umownego rezultatu -przewiduje się karę grzywny lub dyskwalifikacji.

2.  Za nieujawnienie takiego postępowania - przewiduje się karę nagany, grzywny lub dyskwalifikacji do 1 roku.

§ 52

Za umyślne dokonanie fałszywego zapisu w protokole lub za rozmyślne wprowadzenie w błąd sędziego co do rzeczywistego rezultatu gry lub za współudział w takim postępowaniu - przewiduje się karę grzywny lub dyskwalifikacji do 3 lat.

§ 53

Za uczynienie brydża sportowego przedmiotem hazardu - przewiduje się karę grzywny lub dyskwalifikacji.

§ 54

Za nieprzestrzeganie sportowego trybu życia, a  zwłaszcza nadużywanie alkoholu   -   przewiduje   się   karę   upomnienia,   nagany,   grzywny   lub dyskwalifikacji.

§ 55

Za   rażące  nieszanowanie,   zniszczenie   lub   utratę   sprzętu   i   urządzeń sportowych  -  przewiduje  się  karę  upomnienia,  nagany,  grzywny  lub dyskwalifikacji do 6 miesięcy.

§ 56

Za naruszenie norm etycznych oraz zasad uczciwej i czystej gry sportowej -przewiduje się karę upomnienia, nagany, grzywny lub dyskwalifikacji.

§ 57

1.  Za niesportowe zachowanie się:

a) w odniesieniu do zawodnika lub osoby postronnej - przewiduje się karę upomnienia, nagany, grzywny lub dyskwalifikacji do 3 miesięcy,

b) w odniesieniu do działacza, w związku z pełnioną przez niego funkcją -przewiduje się karę nagany, grzywny lub dyskwalifikacji do 6 miesięcy.

2.   Za niesportowe zachowanie się z użyciem słów albo gestów wulgarnych:

a)  w odniesieniu do zawodnika lub osoby postronnej - przewiduje się karę nagany, grzywny lub dyskwalifikacji do 6 miesięcy,

b) w odniesieniu do działacza, w związku z pełnioną przez niego funkcją -przewiduje się karę, grzywny lub dyskwalifikacji do 1 roku.

3.  Za przewinienia określone w pkt 2 - w trakcie zawodów - sędzia może wymierzyć karę pieniężną w wysokości 2-krotnego wpisowego w turnieju, a w meczu do 5-krotnej podstawowej składki członkowskiej. Odwołanie od decyzji sędziego, można wnieść na piśmie w terminie 7 dni do właściwego wydziału dyscypliny według zasad określonych w §15 regulaminu dyscyplinarnego.

4.  Za przewinienia określone w pkt 2 - w trakcie zawodów - sędzia, pełnomocnik Związku wymieniony w regulaminie zawodów i członek Zarządu Głównego, może wykluczyć uczestnika z zawodów, zawiadamiając o tym w terminie 3 dni właściwego wydziału dyscypliny według zasad określonych w §15 regulaminu dyscyplinarnego.

§ 58

Za  czynne  znieważenie  zawodnika,  działacza lub  osoby postronnej  -przewiduje się karę, grzywny lub dyskwalifikacji od 3 miesięcy.

§ 59

1.  Za uporczywe lub rażące zachowanie zakłócające przebieg zawodów albo naruszających dobre obyczaje albo nadużywanie alkoholu - przewiduje się karę upomnienia, nagany, grzywny lub dyskwalifikacji do 2 lat.

2.  Za przewinienia określone w pkt.1 - w trakcie zawodów - sędzia, pełnomocnik Związku wymieniony w regulaminie zawodów i członek Zarządu Głównego, może wykluczyć uczestnika z zawodów, zawiadamiając o tym w terminie 3 dni właściwego wydziału dyscypliny według zasad określonych w §15 regulaminu dyscyplinarnego.

§ 60

1.  Za świadome branie udziału w meczu mistrzowskim, bez właściwych uprawnień formalnych lub za podpisanie zgłoszenia do więcej niż jednej sekcji - przewiduje się karę grzywny lub dyskwalifikacji do 1 roku.

2.  Za udział w zawodach pod cudzym nazwiskiem - przewiduje się karę grzywny lub dyskwalifikacji do 3 lat.

§ 61

1.  Za dopuszczenie do gry w meczu mistrzowskim, bez właściwych uprawnień formalnych, przez kapitana drużyny lub kierownika sekcji -przewiduje się karę upomnienia, nagany, grzywny lub dyskwalifikacji do 2 lat.

2.  Za zgłoszenie do zawodów przez kapitana drużyny lub kierownika sekcji zawodnika pod cudzym nazwiskiem - przewiduje się karę grzywny lub dyskwalifikacji od 3 miesięcy.

§ 62

1.  Za udział w zawodach lub wykonywania obowiązków sędziowskich w okresie dyskwalifikacji lub bez licencji sędziego - przewiduje się karę grzywny lub dyskwalifikacji do 2 lat.

2.  Za świadome dopuszczenie do udziału w zawodach osoby zdyskwalifikowanej lub takiej, w stosunku do której władze Związku wydały zakaz udziału w imprezach pod jego patronatem - przewiduje się karę grzywny lub dyskwalifikacji do 3 lat.

§ 63

Za organizowanie imprez zakazanych przez Związek lub też za świadome uczestnictwo w nich - przewiduje się karę upomnienia, nagany, grzywny lub dyskwalifikacji.

§ 64

Za wykorzystywanie pełnionych funkcji w organach Związku, w celu uzyskania korzyści osobistej - przewiduje się karę upomnienia, nagany, grzywny lub dyskwalifikacji.

§ 65

1.  Za dopuszczenie się przez działacza, sędziego lub szkoleniowca rażącego niedbalstwa przy wykonywaniu swoich obowiązków - przewiduje się karę upomnienia, nagany, grzywny lub dyskwalifikacji.

2.  Za zachowanie nie licujące z powagą wykonywanej funkcji działacza, sędziego lub szkoleniowca - przewiduje się karę upomnienia, nagany, grzywny lub dyskwalifikacji do 2 lat.

3.  Za nieodprowadzenie w terminie należnych opłat z zawodów lub opóźnienie w składaniu sprawozdań lub wyników zawodów - działacz, sędzia lub szkoleniowiec odpowiedzialny za zawody - podlega karze upomnienia, nagany, grzywny lub dyskwalifikacji do 1 roku.

§ 66

1.  Za odmowę stawienia się przed organem dyscyplinarnym lub za nieusprawiedliwione niestawiennictwo - przewiduje się karę grzywny lub dyskwalifikacji do 6 miesięcy. Kolejne nieusprawiedliwione niestawiennictwo powoduje przedłużenie kary o dotychczas wymierzoną.

2.  Za nieuregulowanie prawomocnie oznaczonej kary grzywny lub niewywiązanie się z zobowiązania o którym mowa w § 7 litera h -przewiduje się karę grzywny lub dyskwalifikacji do 1 roku.

§ 67

Za złożenie fałszywych zeznań lub oświadczeń przed organem Związku, zarówno w formie pisemnej jak i ustnej, za zacieranie dowodów winy innych osób, za celowe utrudnianie prowadzenia postępowania dyscyplinarnego -przewiduje się karę upomnienia, nagany, grzywny lub dyskwalifikacji od 3 miesięcy do 3 lat.Poprawiony (czwartek, 27 października 2016 09:51)