Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Regulamin Eliminacji OOM 2024

 1. Organizatorem EOOM jest Polski Związek Brydża Sportowego.

 2. PZBS zleca przeprowadzenie eliminacji strefowych wojewódzkim związkom wyznaczonym przez Koordynatora ds. młodzieży (WP, MA, DS, SL). Termin i miejsce rozegrania turnieju należy przesłać do Koordynatora i biura PZBS z wyprzedzeniem co najmniej 21 dni.

 3. OOM jest organizowana w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego (SSM). Zgodnie z regulaminem SSM w zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy i zawodniczki:

  1. zarejestrowani w Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności (PESEL) lub posiadać obywatelstwo innego państwa Unii Europejskiej i indywidualny i niepowtarzalny identyfikator we właściwym dla danego państwa rejestrze – wymagana rejestracja w systemie pesel.pzbs.pl,

  2. posiadający licencję właściwego pzs lub inny dokument potwierdzający uczestnictwo zawodnika we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez dany pzs – opłacona bieżąca składka członkowska,

  3. posiadający aktualne orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu.

 4. Eliminacje odbędą się do końca kwietnia 2024r. Koordynator ds. Młodzieży PZBS, po otrzymaniu wyniku ze stref, sporządza na podstawie niniejszego regulaminu listę zakwalifikowanych do finału par zawodników oraz par rezerwowych dla poszczególnych stref i zamieszcza niezwłocznie na stronie internetowej PZBS.

 5. Rezerwę stanowią pary z turniejów strefowych w kolejności zajętych miejsc.

 6. Eliminacje odbędą się w czterech strefach: NW, CE, CW i SE.

  Strefa        
  północno-zachodnia (NW) KP PM WP ZP
  centralno-wschodnia (CE) LU MA PD WM
  centralno-zachodnia (CW) DS LB OP LD
  południowo-wschodnia (SE) SW MP PK SL
 7. Nie dopuszcza się, żeby pary walczyły o awans do finałów poza swoją macierzystą strefą.

 8. Sędziów poszczególnych stref, delegowanych przez organizatorów lokalnych, zatwierdza Główna Komisja Sędziowska PZBS. Propozycje obsady sędziowskiej organizatorzy eliminacji strefowych wysyłają na adres mailowy Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni przed terminem eliminacji.

 9. Uczestnikami EOOM mogą być:

  1. wyłącznie pary dziewcząt lub chłopców — nie dopuszcza się startu par mieszanych (chłopców i dziewcząt),

  2. zawodnicy z opłacona składką PZBS za rok 2024r.,

  3. zawodnicy urodzeni w latach 2008, 2007 lub 2006,

  4. zawodnicy zarejestrowani w systemie pesel.pzbs.pl,

  5. młodsi zawodnicy, o ile pozwalają na to zasady określone w regulaminie współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej – przez zawodnika uzdolnionego rozumie się tylko i wyłącznie zawodnika młodszego w parze, który reprezentował RP na mistrzostwach Europy lub Świata, a którego partner ze względu na wiek jest uprawniony do przystąpienia do EOOM w 2024r. Zdarzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim odnosi się do reprezentowania RP w roku przeprowadzenia EOOM lub roku poprzednim,

  6. pary składające się z zawodników tego samego województwa.

 10. W eliminacjach należy rozegrać minimum 27 rozdań na zapis maksymalny, zalecane są rundy 2-rozdaniowe z największym możliwym wymieszaniem wśród wszystkich uczestników.

 11. W przypadku, gdy w strefie rywalizować będzie co najmniej 10 par chłopców i 10 par dziewcząt, zostaną przeprowadzone dwa odrębne turnieje kwalifikacyjne z podziałem na płeć.

 12. Do finału awansuje 36 par chłopców i 24 pary dziewcząt.

 13. Zasady podziału miejsc w finale:

  Podział miejsc odbywa się wg. 2 kryteriów:

  1) Kryterium równości,

  2) Kryterium jakości.

  Ad 1) Kryterium równości: po 4 miejsca rozdzielone między strefy równo.

  Ad 2) Kryterium jakości: pozostałe miejsca rozdzielone są między strefy wg liczby par w wynikiem w turniejach na MAXy nie niższym niż 50,01% i turniejach na IMPy nie niższym niż +0,01 IMP z każdej strefy w każdym z 4 turniejów finałowych z dwóch ostatnich olimpiad z wagą 0,6 dla olimpiady ostatniej, 0,4 przedostatniej według algorytmu zamieszczonego w kalkulatorze – plik arkusza kalkulacyjnego.

 14. Dokładne liczby na 2024 rok wynikające z zasad podziału miejsc w finale OOM zawarte są w załączniku do niniejszego regulaminu pod nazwą: "Podział miejsc awansowych z poszczególnych stref oraz turnieju dodatkowego w 2024 roku".

 15. Gwarancja miejsca dla każdego województwa.

  Niezależnie od powyższego, każde województwo ma zagwarantowane 1 miejsce w finale, o ile reprezentująca je para uzyska wynik co najmniej 40% w turnieju strefowym.

 16. Zmiana województwa/strefy przez zawodnika.

  Przyjmuje się, że macierzystym województwem dla zawodnika jest województwo, które zawodnik reprezentował w roku poprzednim w EOOM lub MPM/MPMS. Zmiana województwa wymaga pisemnej zgody (e-mail jest wystarczający) wojewódzkiego koordynatora ds. młodzieży lub Prezesa WZBSu, które traci zawodnika. W przypadku zmiany strefy wymaga się zgody jak w zdaniu poprzednim oraz dodatkowo zgody koordynatora strefowego tej strefy która traci zawodnika na rzecz innej strefy. Oddanie zawodnika ma charakter stały, a kolejna zmiana wymaga zgód jak powyżej zgodnie z definicja województwa macierzystego.

 17. W przypadkach spornych lub nieobjętych niniejszym regulaminem decyzja należy do Komisji Młodzieżowej.

Igor Reguła
Koordynator ds. Młodzieży
Jacek Grzelczak
Członek Zarządu PZBS