Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Bridż – nowy milszy brydż dla każdego znacznie prostszy, a równie ciekawy

Zapewne każdy sły­szał o bry­dżu lub się z nim ze­tknął. Jest to gra bar­dzo cie­kawa i pa­sjo­nu­ją­ca, lecz aby upra­wiać ją z nale­żytą satys­fak­cją, trzeba za­po­znać się z za­trzę­sie­niem pa­nu­ją­cych w niej oby­czajów. Trwa to wiele mie­sięcy, a i tak jest za­wodne, jako że bry­dży­ści nie są co do owych oby­czajów zgodni. Nie są one bo­wiem isto­tą gry w bry­dża, lecz smut­ną kon­se­kwen­cją niektó­rych jego niefo­rtun­nych reguł. W efek­cie brydż po­woli chyli się ku upa­d­ko­wi, bo mało kto ma czas i ochotę wgłę­biać się w tę rozle­głą otoczkę.

Co to jest bridż?

To uzdro­wiony brydż tra­dy­cyjny – znacz­nie uprosz­czony, a przy tym bar­dziej lo­giczny – usu­nięto z niego to co nie­istotne lub szko­dliwe, po­zo­stawiając atrak­cyjną esen­cję. Aby po­znać bri­dża wy­starczy lek­tura ni­niej­szej ksią­żeczki, po czym jego re­guł można wy­uczyć każ­de­go „z mar­szu” w ciągu go­dziny. Można także uprawiać go w 3 oso­by, a na­wet we 2.
Niniejsza e–ksią­żeczka to szybkie, łatwe i przy­jemne wpro­wa­dzenie w reguły i naj­istot­niej­sze za­sady gry w bri­dża. Przyda się również tym któ­rzy chcieliby po­znać z cza­sem i brydża tra­dy­cyj­nego, bo jak dotąd tylko w ta­kiego można za­grać w in­ter­necie. Przyda się także tym co już znają bądź uprawiają bry­dża – niech nie zadrę­czają znajo­mych, przy­ja­ciół i ro­dziny sys­te­mami, kon­wen­cjami i gad­ge­tami na któ­rych opa­nowa­nie i rok nie wy­star­cza – lecz naj­pierw niech za­poznają ich z bri­dżem.

Aby ją otrzy­mać, należy:

Wpłacić 8 zł na konto  93 1950 0001 2006 0670 8814 0002
Wysłać email pod ad­res redakcja@pi­k­ier.com

Plik PDF (można wy­dru­ko­wać), ISBN 978-83-85077-07-7
Re­wo­lu­cyjne dziełko po­wstałe po 10 la­tach roz­my­ślań.

Twórca bridża jest od dawna znanym teorety­kiem i in­no­wa­to­rem. Jego po­my­sły, uję­cia i opra­co­wa­nia wywarły spory wpływ na życie bry­dżowe – w swoim cza­sie także na arenie światowej. Pu­bli­ku­je mało, ale tre­ści­wie. Niemal wszystko można znaleźć w Pikier.com

Poprawiony (sobota, 28 kwietnia 2018 10:29)