Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Komunikat Kursokonferencji Szkoleniowców

 

z posiedzeń w dniach 09-10.11.2013

Zebranie zaczął i prowadził Adrian Bakalarz (AB) – przewodniczący Komisji Organizacji Imprez Młodzieżowych (KOIM) oraz organizator Kursokonferencji. Zaproponowano Marcina Wasłowicza na protokolanta spotkania, co nie spotkało się ze sprzeciwem.

I. O kursokonferencji

 1. Adrian Bakalarz zaproponował, żeby tego typu spotkania odbywały się cztery razy do roku przy okazji następujących imprez:
  1. Mistrzostwa Polski Młodzików
  2. Mistrzostwa Polski Młodzieży Szkolnej
  3. Mistrzostwa Polski Juniorów
  4. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieżowa
 2. Dodatkowo przy okazji Młodzieżowego Festiwalu Brydżowego następowałoby podsumowanie całego roku.
 3. Adrian wyraził pragnienie by wszystkie tego typu zebrania owocowały w postaci komunikatów publikowanych na stronie PZBS.

II. Brydż 60+

 1. Marek Małysa przedstawił program Brydż 60+ kierowany do osób starszych. Brydż jest bardzo dobry w profilaktyce choroby Alzheimera, a ponadto przeciwdziała samotności, która wiąże się z większym ryzykiem śmierci.
 2. W programie mogą brać udział praktycznie wszyscy: Uniwersytety Trzeciego Wieku, organizacje emeryckie, Miejskie / Osiedlowe Domy Kultury i wiele innych.
 3. Ośrodki biorące udział w programie miały by zapewnione:
  1. pudełka rozdaniowe
  2. karty
  3. bidding boxy
  4. wynagrodzenie dla trenerów
  5. literaturę (jest gotowa, wystarczy zrobić dodruk)
 4. Więcej szczegółów na stronie: www.bridge60plus.eu.

III. Sprawy bieżące

 1. KOIM bardzo aktywnie działa w zakresie restrukturyzacji działu młodzieżowego na stronie PZBSu tak, by był przydatnym miejscem dla wszystkich zainteresowanych tą tematyką. „Odgruzowano” wszystkie imprezy młodzieżowe w XXI wieku. Celem jest by wyniki z tychże były łatwo dostępne w dziale „Mistrzostwa”.
 2. Dobrze by było, żeby zmobilizować organizatorów w zakresie wydawania biuletynów na imprezach młodzieżowych.
 3. Prowadzone są intensywne prace nad stworzeniem mapy ośrodków nauczania brydża w Polsce wraz z informacjami o trenerze, możliwościach kontaktu i godzinach zajęć tak, by zlokalizowanie najbliższego ośrodka uczącego brydża było możliwie jak najprostsze.
 4. Szkoła Brydża PZBS została uporządkowana tak by można było z niej korzystać.
 5. AB zaproponował, aby stworzyć zorganizowaną listę mailingową tak, by obieg informacji wśród trenerów był możliwie jak najlepszy. Marcin Wasłowicz zgodził się przygotować możliwie najwygodniejsze technicznie rozwiązanie zagadnienia.
 6. AB poprosił o większą aktywność w zakresie informacji zwrotnej. Aktualnie na maila z propozycjami, bądź programami imprez młodzieżowych praktycznie nikt nie odpisuje, jednak podczas samej imprezy zgłaszane są względem niej zastrzeżenia. Dobrze by było, aby opiekunowie dzielili się swoimi przemyśleniami w momencie otrzymania materiałów (mailowo lub telefonicznie) celem uniknięcia tego typu sytuacji.
 7. KOIM stara się działać możliwie jak najbardziej transparentnie, więc jeśli ktoś będzie miał potrzebę zapoznania się z dokumentacją, to ma możliwość wglądu (pomijając naturalnie dane chronione prawnie) włącznie z treścią maili, których wydruki również będą się znajdować w dokumentacji.
 8. KOIM planuje powiększyć skład osobowy o dwie osoby (w tej chwili jest ich 7), gdyż pracy jest bardzo dużo i nie wszystko to, co można, jest w tej chwili robione. Komisja zostanie powiększona decyzją Zarządu Głównego w grudniu bieżącego roku.
 9. Najpóźniej w połowie grudnia po spotkaniu ZG PZBS ukaże się komunikat KOIM dotyczący kadr, sposobów ich wyłaniania, wszelkich imprez młodzieżowych, wyjazdów etc.

IV. Podsumowanie roku 2013

 1. AB wyraził zadowolenie z faktu, że pojawia się większa dbałość o stan młodzieży i jej zachowanie. Niestety nie wszystkie rzeczy w tym roku wyszły, jednak w przyszłym roku zostaną podjęte starania, aby osoby z brydża młodzieżowego, które szkodzą całemu gronu i nie potrafią się zachowywać na zawodach były skutecznie eliminowane. Niestety nowy regulamin autorstwa Witolda Stachnika i Lecha Zakrzewskiego został zignorowany, zaś stary jest dokumentem, o którym ciężko mówić, że pozwala na skuteczne wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.
 2. W związku z poruszeniem tematu Regulaminu Dyscyplinarnego szczególnie w kontekście niedawnych zdarzeń zaczęła się ogólna dyskusja na temat Regulaminu Dyscyplinarnego, problemów dyscyplinarnych w brydżu młodzieżowym oraz sposobów reagowania na tego typu przypadki. Wiele osób wyraziło zdanie, że aktualny Regulamin Dyscyplinarny jest dokumentem bezwartościowym, czemu nikt nie zaprzeczył. Podobna zgoda panowała wokół przekonania, że reagować trzeba i zachowanie środowiska (ignorowanie wykroczeń, niezgadzanie się na bycie świadkiem, zmienianie zeznań celem tuszowania sprawy) jest karygodne.
 3. AB omówił temat niedawnej rezygnacji członków Zarządu Głównego PZBS. Uniemożliwienie pracy ZG PZBS skutkowałoby paraliżem formalnym PZBSu na przynajmniej pół roku, co oznacza, między innymi, stracone pieniądze z konkursów, w których nie można by wystartować. Ponadto zarówno Biuro PZBS jak i Prezes PZBS wykazują dobra wolę względem KOIM w wielu aspektach, więc nie musi być prawdą pogląd, że PZBS z aktualnym kierownictwem stawia wszystkim przeszkody.

V. Plany KOIM

 1. Na przełomie listopada i grudnia KOIM chciałaby mieć kompletny kalendarz imprez młodzieżowych na rok 2014. AB bardzo prosi o przesyłanie do niego informacji o wszystkich imprezach regionalnych do końca listopada.
 2. Ogólnopolski Obóz Młodzieżowy PZBS:
  1. wszystkim uczestnikom rozdano szczegółowe sprawozdanie z wizytacji ośrodka, w którym miałby odbyć się obóz ( zał. nr 1):
   1. początkowo były dwa ośrodki, jednak jeden się wycofał
   2. planowany termin obozu to koniec czerwca i początek lipca
   3. orientacyjna cena ze wszystkimi opłatami na miejscu to 950 zł za 12 dni (cena bez dojazdu i możliwe, że ulegnie zmniejszeniu)
   4. cały ośrodek zostanie zamknięty do wyłącznego użytku obozu (na terenie będzie wyłącznie personel ośrodka oraz uczestnicy obozu)
  2. Janusz Maliszewski bardzo dokładnie i rzetelnie omówił szczegóły dotyczące ośrodka oraz samej organizacji obozu
  3. poddano pod rozważenie możliwość zorganizowania Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej w trakcie obozu, co jest możliwe, jednak:
   1. jest to jeden dzień z 12, co obniża atrakcyjność obozu
   2. prawdopodobnie w przyszłym roku nie będzie kadr wojewódzkich, wiec nie ma konieczności przeprowadzenia takiego testu
  4. Jan Sibilski stwierdził, że upilnowanie młodzieży w oddzielnych domkach jest bardzo trudnym zdaniem i jeśli taka będzie ostateczna forma zakwaterowania, to Wielkopolska nie weźmie udziału w obozie
  5. Piotr Dybicz zadeklarował, że jeśli obóz pozostanie w kalendarzowym konflikcie z kongresem w Sławie, to jego podopieczni również nie pojadą na obóz
  6. pojawił się pomysł przesunięcia w czasie kongresu w Sławie, co, wedle informacji obecnych osób, nie jest niemożliwe, ale wymaga dokładnego zbadania
 3. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieżowa:
  1. zgodnie z aktualnymi wiadomościami OOM odbędzie się
  2. zostanie opracowany szczegółowy regulamin

VI. Wybory do Rady Trenerów

 1. W chwili przystąpienia do wyborów do Rady Trenerów, co jest statutowym obowiązkiem Kursokonferencji Szkoleniowców, na sali były obecne 23 osoby ( zał. nr 2).
 2. Podjęto ogólną dyskusję na temat Rady Trenerów, jej kompetencji oraz innych formalności jej dotyczących.
 3. Głosowano nad następującymi wnioskami:
  1. Uznanie, że wszyscy obecni mają prawo głosu (za: 22, przeciw: 0, wtrzymało się: 1)
  2. Głosowanie w formie jawnej (za: 20, przeciw 0, wstrzymało się: 2)
 4. Przystąpiono do zgłaszania kandydatur:
  1. Andrzej Witkowski
  2. Roland Lippik – odmówił
  3. Halina Kaleta – odmówiła
  4. Piotr Dybicz
  5. Jerzy Matura
 5. Głosowano nad kolejnymi wnioskami:
  1. Głosowanie en bloc nad składem Rady Trenerów (za: 21, przeciw: 0, wstrzymało się: 2)
  2. Przyjęcie Rady Trenerów w składzie Andrzej Witkowski, Piotr Dybicz, Jerzy Matura (za: 21, przeciw: 0, wstrzymało się: 2)

VII. Rada Trenerów PZBS

 1. Rada Trenerów PZBS wybrała Piotra Dybicza na swojego Przewodniczącego.
 2. Rada Trenerów przyjęła Regulamin Rady Trenerów PZBS (zał. nr 3) i zgodnie ze Statutem PZBS przekazała go Zarządowi Głównemu do zatwierdzenia.

VIII. Rozstrzygnięcie konkursu ofert

 1. Po kilkudniowych obradach KOIM sporą większością głosów wybrała następujących organizatorów kluczowych Mistrzostw Polski w 2014 roku:
  1. Mistrzostwa Polski Młodzieży Szkolnej:
   1. Miejsce: Łódź
   2. Termin: 19-22 czerwca 2014
   3. Koszt: 210 zł (3 noclegi)
  2. Mistrzostwa Polski Juniorów 19-20 i 21-25
   1. Miejsce: Warszawa
   2. Termin: 7-9 marca 2014
   3. Koszt: około 220 zł (8 posiłków, 2 noclegi; możliwe różne pakiety)
  3. Mistrzostwa Polski Młodzików
   1. Miejsce: Tęgoborze
   2. Termin: 4-7 września 2014
   3. Koszt: 210 zł (3 noclegi)
 2. Powyższa decyzja musi zostać potwierdzona przez Zarząd Główny, co najpewniej nastąpi na najbliższym zebraniu 3 grudnia. Do tego czasu informacja ta ma charakter nieoficjalny.
 3. Zostało poddane pod wątpliwość czy pierwszy tydzień września jest dobrym terminem z uwagi na fakt, że z młodzieżą w wakacje nie ma kontaktu, a w szkołach bardzo dużo się dzieje. Drogą głosowania (za: 13, przeciw: 1, wstrzymanych: 7) postanowiono zwrócić się do organizatora Mistrzostw Polski Młodzików z prośbą o przesunięcie terminu imprezy z 4-7 września na 11-14.
 4. Poruszono temat liczby rozdań na imprezach młodzieżowych, szczególnie na Mistrzostwach Polski Młodzików. Dystans 50 rozdań jest wymagający nawet dla zawodowca na turnieju rangi GPP, tymczasem dąży się do tego, żeby młodziki jednego dnia grali 50 rozdań i kolejnego dnia drugie tyle. Z drugiej strony ograniczenie liczby rozdań w ciągu dnia wydłuża imprezę o kolejne dni, co generuje koszty dla klubu. Ponadto obserwuje się, że w czasie wolnym młodzież sama zgłasza się do organizatorów o organizowanie dodatkowych turniejów. Temat był bardzo żywy i nie było ogólnej zgody co do najlepszego kierunku.

IX. Ogólnopolska współpraca szkoleniowców

 1. Marcin Wasłowicz (MW) wystąpił z inicjatywą stworzenia wspólnego zbioru materiałów szkoleniowych, który metodycznie, przy okazji używania byłby porządkowany, dzięki czemu wynajdowanie w nim treści z biegiem czasu miałoby być co raz łatwiejsze. Zbiór ten adresowany byłby przede wszystkim do wszystkich szkoleniowców PZBS. Materiały obiecali udostępnić m.in. Ryszard Kiełczewski i Marek Wójcicki.
 2. Ponadto MW zaproponował opracowanie w ramach tych materiałów kursu, czy też przewodnika metodycznego dla osób zaczynających prowadzić zajęcia brydżowe „od zera”. Materiały te zostałyby zatwierdzone prze osoby posiadające autorytet w tej dziedzinie oraz docelowo zostałyby wzbogacone o nagrania instruktażowe np. z kursokonferencji szkoleniowców.

X. Brydż w szkołach

 1. Janusz Maliszewski przedstawił szczegółowo aktualną sytuację między PZBS i Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz jej genezę. Następnie przedstawił aktualny plan rozmów (część już się odbyła) z MEN oraz możliwości, jakie taka współpraca by otwierała.
 2. Aktualnie trwają prace nad uszczegółowieniem zakresu, w jakim strony mają ze sobą współpracować.
 3. Nastąpiła wymiana doświadczeń w zakresie prowadzenia zajęć brydżowych w szkołach, wymogów formalnych, form, jakie te zajęcia mogą przyjmować etc.
Przewodniczący Rady Trenerów
Piotr Dybicz (-)
Przewodniczący Komisji Organizacji Imprez Młodzieżowych
Adrian Bakalarz (-)