Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Regulamin pracy Rady Związku

Rada Związku Polskiego Związku Brydża Sportowego (PZBS) powoływana jest na okres 4 lat w oparciu o §33 Statutu Polskiego Związku Brydża Sportowego.

§ 1

Do Rady Związku wchodzą:

 1. Prezesi Zarządów Wojewódzkich Związków Brydża Sportowego,
 2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej PZBS
 3. Przewodniczący Rady Zawodniczej
 4. Przewodniczący Rady Sędziów
 5. Przewodniczący Rady Trenerów,
 6. Przewodniczący Rady Sponsorów.

§ 2

Rada Związku na pierwszym zebraniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego na okres kadencji zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków Rady Związku.

§ 3

Zebrania Rady Związku zwoływane są przynajmniej raz w roku przez Przewodniczącego Rady lub na żądanie, co najmniej 1/2 Prezesów Zarządów Wojewódzkich Związków Brydża Sportowego lub uchwały ZG PZBS.

§ 4

Obradom Rady Związku przewodniczy jej Przewodniczący lub jego Zastępca.

§ 5

Zebrania Rady Związku są protokołowane i przyjmowane do akceptującej wiadomości na najbliższym zebraniu Rady Związku.

§ 6

Rada Związku jest ciałem opiniodawczym dla Zarządu Głównego Polskiego Związku Brydża Sportowego.

§ 7

 1. Rada Związku wydaje opinie w zakresie:
  1. programów i kierunków działania Zarządu Głównego Polskiego Związku Brydża Sportowego,
  2. realizacji uchwał Zjazdu,
  3. składek członkowskich, opłat startowych.
 2. Rada Związku:
  1. wysłuchuje sprawozdań Prezesa Polskiego Związku Brydża Sportowego i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej PZBS,
  2. rozpoznaje odwołania od decyzji Zarządu Głównego PZBS w sprawie wykluczeń lub skreślenia członków zwyczajnych Polskiego Związku Brydża Sportowego,

Na zakończenie obrad Rada Związku wyraża swoje stanowisko w podjętej uchwale. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.

§ 8

Niniejszy regulamin został zatwierdzony na zebraniu Rady Związku dnia 26 września 2009 i obowiązuje z dniem uchwalenia.