Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Regulamin Klasyfikacyjny (nowelizowany w lutym 2022)

PUNKTY, TYTUŁY I WSPÓŁCZYNNIKI KLASYFIKACYJNE

 1. W zawodach brydża sportowego uczestnikom przydzielane są punkty klasyfikacyjne (PKL), arcymistrzowskie punkty klasyfikacyjne (aPKL), punkty mistrzowskie (PM) oraz międzynarodowe punkty mistrzowskie (MPM).
 2. Zdobywane punkty przez zawodnika są zliczane w Centralnej Ewidencji Zawodników i Rozgrywek (CEZAR).
 3. Zdobyte punkty – o ile nie ma przeciwwskazań wynikających z Regulaminu Dyscyplinarnego lub innych uregulowań - są przeliczane na tytuły oraz współczynniki klasyfikacyjne (WK).
 4. Normy na współczynniki i tytuły klasyfikacyjne określa Tabela 1. Każda norma określa liczbę punktów do zdobycia powyżej zdobytych punktów na poprzedni szczebel.
  Tabela 1:
  szczebel Tytuł
  klasyfikacyjny
  symbol Współczynnik WK Norma na dany szczebel
  PKL w tym aPKL PM/MPM
  1 Kandydat K 0.5 50    
  2 Adept Ad 1 100    
  3 Mistrz Klubowy M 1.5 200    
  4 Mistrz Okręgowy MO 2 500    
  5 Mistrz Wojewódzki MW 2.5 800    
  6 Mistrz Regionalny MR 3 1200    
  7 Mistrz Krajowy MK 4 2000    
  8 5 3000    
  9 Mistrz Międzynarodowy MM 7 50001) 2000  
  10 9 80002) 4000  
  11 11 80003) 4800  
  12 Arcymistrz A 12 100003) 6000  
  13 13     +1 PM
  14 15 100004) 7000 +2 PM
  15 17 150004) 7000 +3 PM
  16 Arcymistrz Międzynarodowy AM 18 200005) 16000  
  17 19     +2 MPM6,7)
  18 21 200005) 16000 +3 MPM6,7)
  19 Arcymistrz Światowy AS 24 WGM lub WLM8)

  1) w tym 40% aPKLi

  2) w tym 50% aPKLi

  3) w tym 60% aPKLi

  4) w tym 70% aPKLi

  5) w tym 80% aPKLi

  6) lub tytuł World International Master (w kat. OPEN)

  7) tytuł Arcymistrza Światowego przyznawany jest arcymistrzom AM, którzy uzyskali tytuł World Grand Master lub Wold Life Master (w kat. OPEN).

  (World Grand Master, World Life Master i World Internetional Master - najwyższe tytuły przyznawane przez World Bridge Federation.).

 5. Arcymistrzowie, którzy zdobyli 10 MPM lub 30 PM otrzymują tytuł Arcymistrza Międzynarodowego z WK=19.

  Przy awansach na szczeblach arcymistrzowskich dopuszcza się zastępowanie brakujących

  • punktów MPM
   • przez PM w relacji 1MPM za 10 PM
   • przez aPKLe w relacji 1MPM za 30 000 aPKLi.
  • punktów PM
   • przez MPM w relacji 3 PM za 1 MPM.
   • przez aPKLe w relacji 1PM za 10 000 aPKLi.

PUNKTY KLASYFIKACYJNE i MISTRZOWSKIE PRZYZNAWANE W ZAWODACH SPORTOWYCH

A) Drużynowe Mistrzostwa Polski (DMP)
 1. Zawodnicy uczestniczący w Drużynowych Mistrzostwach Polski zdobywają PKLe zgodnie z zajętym przez drużynę miejscem na koniec sezonu.
 2. Tabela 2 określa liczbę PKLi dla zawodnika, który rozegrał min. 50% rozdań w rozgrywkach DMP w zależności od szczebla rozgrywek i zajętego miejsca przez drużynę. Pozostali zawodnicy drużyny zdobywają PKLe odpowiadające procentowo ich udziałowi w wyniku drużyny (wynikający z ilorazu sumy rozdań przez nich rozegranych i połowy sumy rozdań przewidzianych do rozegrania przez drużynę).
  Tabela 2:
  Szczebel rozgrywek Miejsce
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
  Ekstraklasaa) b) 2500/5 2250/3 2100/1 2000/0.5 1900 1850 1800 1750 1700 1650 1600 1550 1450 1400 1350 1300
  I ligac) (każda grupa) 1300 1250 1150 1100 1000 975 950 925 900 875 850 825 775 750 725 700
  II ligad) (każda grupa) 700 670 620 570 550 530 510 490 470 450 430 410 370 350 320 300
  III liga 300 260 240 230 220 210 200 190 185 180 175 170 165 160 155 150
  300 następne proporcjonalnie mniej tak, by ostatnia otrzymała: (wyliczone liczby PKL zaokrąglamy do najbliższej liczby całkowitej) 150
  IV liga (każda grupa) 150 100
  liga popularna (każda grupa) 100 50

  a) PM otrzymują zawodnicy pełniający wymogi regulaminu DMP.

  b) W Ekstraklasie punkty mają wartość aPKLi.

  c) W I lidze 50% punktów ma wartość aPKLi.

  d) W II lidze 50% punktów dla pierwszych 8. miejsc ma wartość aPKLi.

B) Mecze i Turnieje
 1. W pojedynczych meczach (rozgrywanych poza cyklem DMP, ale umieszczonych w kalendarzu PZBS lub WZBS) suma PKLi wynosi 10% iloczynu średniego WK zawodników występujących w meczu (przy średnim WK<0.15 przyjmuje się wartość 0.15) i liczby rozdań. Podział sumy PKLi na drużyny jest równy stosunkowi zdobytych punktów (zgodnie ze stosowanym obliczaniem wyniku meczu – np. IMP lub VP) z zaokrągleniem w górę do pełnego PKLa. Wszyscy zawodnicy występujący w meczu otrzymują przynależne PKLe w całości. Przy zawodach długoterminowych (Liga Szkolna, rozgrywki pucharowe nie będące rozgrywkami DMP) stosuje się powyższy sposób wyliczania PKLi.
 2. W turniejach dla pierwszego miejsca liczba PKLi wyrażone jest wzorem:

  RodzajTurnieju×(ŚredniWK×WagaTurnieju+0.05×LiczbaZawodników)

  gdzie
  •  RodzajTurnieju – mnożnik wynoszący 1.25 dla turniejów teamów i 1 dla pozostałych,
  • ŚredniWK – średni współczynnik klasyfikacyjny zawodników startujących w turnieju, ale nie mniej niż 0.15,
  • WagaTurnieju – odpowiednia wartość z Tabeli 3,
  • LiczbaZawodników – liczba zawodników w turnieju, w przypadku turnieju teamów uznaje się, że w teamie występuje 4 zawodników.
  • Dla dalszych miejsc PKLe obliczane są następująco:

   • 2 % kolejnych uczestników otrzymuje proporcjonalną obniżkę tak, by ostatni uczestnik z tej grupy otrzymał 90% wartości PKL dla pierwszego miejsca;
   • 18 % kolejnych uczestników otrzymuje proporcjonalną obniżkę tak, by ostatni uczestnik z tej grupy otrzymał 20% wartości PKL dla pierwszego miejsca;
   • 30% kolejnych uczestników otrzymuje proporcjonalną obniżkę tak, by ostatni uczestnik z tej grupy otrzymał ostatnie PKLe;
   • pozostali uczestnicy otrzymują 1 PKL (nie dotyczy klasyfikacji zbiorczych i turniejów internetowych).
 3. Dla zawodników zagranicznych przyjmuje się WK:
  • 24 dla zawodników posiadających tytuł WGM lub WLM (w kat. OPEN);
  • 19 dla zawodników posiadających tytuł WIM lub WM, albo SGM lub SLM;
  • 6 dla pozostałych zawodników.
 4. W turniejach z klasyfikacjami rozłącznymi wartość PKLi dla pierwszego miejsca dzieli się równo pomiędzy wszystkie klasyfikacje.
 5. Aby zawodnik otrzymał PKLe musi rozegrać co najmniej 50% rozdań przewidzianych do rozegrania. (regulamin imprezy - po zatwierdzeniu przez Komisję Klasyfikacyjną i Rankingu lub Zarzad PZBS - może obniżyć ten wymóg lub wprowadzić inne - np. procentowe - rozwiązania przy obliczaniu Punktów Klasyikacyjnych w danej imprezie).
  Tabela 3
    Turniej do 39 rozdań Turniej powyżej 39 rozdań
  ranga turnieju waga turnieju min. PKL-i (za 1. miejsce) waga turnieju min. PKL-i (za 1. miejsce)
  OTX**** 25 2003) 40 3003)
  OTX*** 15 1503) 25 2003)
  OTX** 10 752) 15 1003
  OTX* 7 502) 10 702)
  OTX 5 0 7 0
  RTX 4 0 51) 0
  Okręgowy 2 0 3 0
  Klubowy 1 0 2 0

  1) Zarząd PZBS  dla turniejów typu: Wojewódzki TOP, finał GP może przyznać aPKL-e w 50%

  2) 50% aPKLi

  3) 100% aPKLi

 6. Ułamki PKLi zaokrąglane są w górę do całego PKLa.
 7. Rangę turnieju (O=Ogólnopolski, R=Regionalny, Okręgowy, Klubowy) przyznaje odpowiedni Związek Brydża Sportowego. Rangę turnieju Ogólnopolskiego przyznaje Zarząd PZBS (przed rozegraniem zawodów) z własnej inicjatywy lub na wniosek Wojewódzkiego Związku Brydża Sportowego; rangę turniejów Regionalnego oraz Okręgowego przyznaje Wojewódzki ZBS.

C) Mistrzostwa Polski

 1. W Mistrzostwach Polski przy rozgrywaniu finału otwartego PKLe zdobywa 50% uczestników. Turnieje eliminacyjne (poza finałem wojewódzkim MPOpen na zapis maksymalny) są obliczane zgodnie z pkt. 9, z tym, że Komisja Klasyfikacyjna i Rangingu PZBS może nadać turniejom eliminacyjnym odpowiednią wagę turnieju).
 2. W MP Open punkty mają status aPKLi; w MP w kategorii Kobiet, Mikstowych i Seniorów 50% punktów ma status aPKLi.
 3. W Mistrzostwach Polski w kategoriach nie wymienionych w Tabeli 4 oraz w Środowiskowych Mistrzostwach Polski, po przyznaniu przez Komisję Klasyfikacyjną i Rankingu PZBS, do obliczonych zgodnie z pkt. 9 PKLi dodaje się dodatkowe punkty w wysokości: 20-10-5 dla pierwszych miejsc.
  Tabela 4 (chyba, że szczegółowy regulamin danej imprezy stanowi inaczej)
  Mistrzostwa Polski Miejsce
  kategorie / konkurencje 1 2 3 4 5 6 7 8 dalej wg punktu 9. niniejszego regulaminu, tak by 50% uczestników otrzymało PKLe.
  Open Pary
  maksy
  Finał Centralny 500/4a 400/3 320/2 250/1 200/0,5 180 170 160
  Finał Wojewódzki
  (po eliminacjach)
  80  
  Pary impy 400/2 240/1 190/0,5 150 120 100 90 80
  Teamy Impy 450/3 349/2 280/1 200/0,5 160 120 100 90
  Patton, BAM 300/2 240/1 190/0,5 150 120 100 90 80
  Indywidualne 150/1 120/0,5 100 85 75 65 55 48
  Puchar Polski 250/1 200/0,5 150 100 80 70 65 60
  Miksty Pary 150/0,5  
  Teamy 150/0,5
  Seniorzy Pary 150/0,5
  Teamy 150/0,5
  Kobiety Pary 150/0,5
  Teamy 150/0,5
  Juniorzy 21-25 - AMP Pary Open 100
  Teamy Open 75
  Miksty 50
  Dziewczęta 50
  Indywidualne 50
  19-20 Pary Open 80
  Teamy Open 60
  Miksty 30
  Dziewczęta 30
  Indywidualne 30

  a krajowe punkty mistrzowskie (PM)

  b Akademickie Mistrzostwa Polski

 4. W pozostałych młodzieżowych imprezach mistrzowskich PKLe przyznawane są zgodnie z pkt 9, przy czym liczba PKLi za pierwsze miejsce wynosi jak podano poniżej
  • Mistrzostwa Młodzieży Szkolnej:
   • pary

    • open: 60 PKLi

    • dziewczęta: 30PKLi

    • miksty: 30 PKLi

   • teamy

    • open: 75 PKLi

    • inne: 30 PKLi

  • Mistrzostwa Polski Młodzików

   • pary

    • open: 40 PKLi

    • dziewczęta: 20 PKLi

    • miksty: 20 PKLi

   • teamy

    • open: 30 PKLi

    • inne: 20 PKLi

  • Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Szkolnej:
   • 50 PKLi w każdym turnieju

 5. W Korespondencyjnych Mistrzostwach Polski (KMP) przyznaje się PKLe zgodnie z regulaminem KMP.

D) Zawody Międzynarodowe

 1. W imprezach międzynarodowych przyznaje się aPKL i MPM wg poniższych tabel. Punkty przyznawane są 50% uczestników z początkową obniżką jak w tabeli do osiągnięcia liczby Ω, od której punkty liczone są jak za normalny turniej:
  Tabela 5 - OPEN
  Miejsce Mistrzostwa drużynowe Otwarte Mistrzostwa teamów i par
  Olimpiada, Bermuda Bowl Mistrzostwa Europy Mistrzostwa Świata Teamów (Rosenblum Cup) Mistrzostwa Świata Par Mistrzostwa Świata Teamów Transnational Mistrzostwa Europy Teamów Mistrzostwa Europy Par
  aPKL MPM aPKL MPM aPKL MPM aPKL MPM aPKL MPM aPKL MPM aPKL MPM
  1 5000 12 3000 6 3500 8 3500 10 2500 4 2000 3 2000 3
  2 4200 10 2500 4 3000 6 3000 8 2000 2 1700 2 1700 2
  3 3600 8 2100 3 2500 4 2600 6 1750 1 1400 1 1400 1
  4 3000 6 1800 2 2100 3 2300 5 1500   1200   1200  
  5 2400 4 1500 1 1800 2 2000 4 1200   1000   1000  
  6 2000 3 1200   1500 1 1800 3 900   800   800  
  7 1600 2 1000   1200   1700 2 600   650   650  
  8 1300 1 800   1000   1600 1 500   500   500  
  dalej z obniżką o Δ
  Δ 100   60   100   100   100   50   50  
  300   300   300   300   300   300   300  
  Tabela 5a − OPEN
  Miejsce Puchar Europy Mistrzostwa Ameryki NABC Indywidualne Mistrzostwa Świata
  Vanderbilt, Spingold Reisinger
  aPKL MPM aPKL MPM aPKL MPM aPKL MPM
  1 1000 2 2000 3 1600 2 1000 1
  2 750 1 1600 2 1100 1 850 0,5
  3 600 0,5 10001) 0,5 800 0,5 750  
  4 500   10001 0,5 600   700  
  5     6002)   500      
  6     3003)   400      
  dalej z obniżką o Δ
  Δ 100       50   50  
  Ω         200   300  

  1) miejsca dzielone 3-4

  2) miejsca dzielone 5-8

  3) miejsca dzielona 9-16

  Tabela 6 - MIKSTY
  Miejsce Otwarte mistrzostwa teamów i par
  Mistrzostwa Świata Mistrzostwa Europy
  aPKL MPM aPKL MPM
  1 1000 2 800 1
  2 850 1 670 0,5
  3 750 0,5 570  
  4 650   480  
  5 580   390  
  6 500   320  
  dalej z obniżką o Δ
  Δ 50   40  
  Ω 300   280  
  Tabela 7 − KOBIETY, SENIORZY
  Miejsce Mistrzostwa drużynowe Otwarte mistrzostwa teamów i par
  Olimpiada, Venice Cup, Senior Bowl Mistrzostwa Europy Mistrzostwa Świata Mistrzostwa Europy
  aPKL MPM aPKL MPM aPKL MPM aPKL MPM
  1 1500 3 1000 2 1000 2 800 1
  2 1200 2 850 1 850 1 670 0,5
  3 1000 1 750 0,5 750 0,5 570  
  4 800 0,5 650   650   480  
  5 600   580   580   390  
  6 500   500   500   320  
  dalej z obniżką o Δ
  Δ 50   50   50   50  
  Ω         100   100  
  Tabela 8 − JUNIORKI, JUNIORZY, SCHOOLS, STUDENCI
  M-ce Mistrzostwa drużynowe Mistrzostwa teamów i par MŚ. Ind.
  Mistrzostwa Świata Mistrzostwa Europy Mistrzostwa Świata M.  Europy Par
  Juniorzy/
  Studenci
  Schools
  Juniorki
  Kids
  (Młodziki)
  U-13 Juniorzy/
  Studenci
  Schools
  Juniorki
  Kids
  (Młodziki)
  U-13 Teamy
  Swiss/BAM
  Pary
  Juniorzy/
  Schools i Juniorki
  Pary U-16/U-13 Juniorzy Schools
  Juniorki
  Miksty/ Młodziki
  U-13 Juniorzy
  1 700/400 300 150 75 400/200 200 100 50 400/200 300/200 100/50 250 150/50 25 200
  2 500/250 250 100 50 300/150 150 50 25 300/150 250/150 75/35 200 120/30 15 150
  3 400/200 200 60 30 240/120 120 20 10 240/120 200/120 60/30 150 100/20 10 120
  Dalej z obniżką o Δ
  Δ 50 40 20 10 40/20 20 10 5 40/20 40/20 20/10 20 20/10 5 20
  Ω 200/100 100 200/100 80 160/80 160/80 100 80/— 100
 2. W innych imprezach międzynarodowych umieszczonych w JKS, WG PZBS przyznaje PKLe lub aPKLe (oraz może przyznać MPM). Także może to zrobić post factum, oceniając liczbę startujących uczestników, WK zawodników i przyrównując turniej do Tabeli 3.
E) Inne rozgrywki i klasyfikacje
 1. Liczbę PKLi w rozgrywkach kadrowych określa odpowiedni regulamin rozgrywek kadrowych zatwierdzony przez Zarząd  PZBS.
 2. W turniejach rozgrywanych przez internet PKLe określają odpowiednie regulaminy rozgrywek zatwierdzone przez Zarząd PZBS.
 3. Możliwe jest prowadzenie dodatkowych klasyfikacji (jak punktacje długofalowe, lub zawodów rozgrywanych korespondencyjnie czy internetowo) i przyznawanie za nie premii w PKLach. Premie za takie klasyfikacje może przyznać jedynie Zarząd PZBS.

PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin Klasyfikacyjny wchodzi w życie:
  1. w zakresie Drużynowych Mistrzostw Polski - od 1 września 2014 r.
  2. w pozostałym zakresie - od 1 kwietnia 2014 r.
 2. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu PZBS.
 3. Komisja Klasyfikacji i Rankingu, na wniosek organizatora, może w uzasadnionych przypadkach przyznać wyższą liczbę PKLi niż to wynika z powyższych zasad. 

 

Regulamin zmodyfikowany 16.02.2022r. (punkt 12.)