Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Komentarze i Przepisy Wykonawcze do Regulaminu Klasyfikacyjnego 2014

Komentarze i Przepisy Wykonawcze do Regulaminu Klasyfikacyjnego 2014

Komunikat Komisji Regulaminowej z dnia 30 maja 2014 r.

Realizując postulaty Walnego Zgromadzenia Delegatów, dotychczasowy Regulamin Klasyfikacyjny został poddany analizie i korekcie redukującej dostrzeżone przez zawodników słabości. Wysokość normy do osiągnięcia kolejnych tytułów klasyfikacyjnych powodowała dotychczas, że awans na wyższy szczebel odwlekał się latami, a w niektórych przypadkach wydawał się rzeczą nieosiągalną. W ten sposób też zawodnicy o tym samym tytule i WK stawali się grupą mocno zróżnicowaną w sile gry obrazowanej liczbą zdobytych PKLi (w tym aPKLi), co nie miało też odzwierciedlenia w sposobie naliczania punktów w turniejach.

Uzupełnienie drabinki awansowej tytułem Mistrza Wojewódzkiego (WK=2.5) pozwoliło utrzymać założenie przyrastania WK na początku kariery o 0,5 między kolejnymi tytułami. Postanowiono zastąpić dotychczasowe wyróżniki (trefl, karo…) nowymi, wymiernymi szczeblami awansu o różnym WK w ramach tego samego tytułu (WK, w przeciwieństwie do „znaczków” wpływa na obliczenia PKLi z turniejów).

 

Zdobywanie arcymistrzowskich punktów klasyfikacyjnych (aPKL) było istotnie ograniczone możliwością zdobywania ich gra w najwyższych ligach lub wybranych turniejach. W związku z tym:

 • Wymogi posiadania arcymistrzowskich punktów klasyfikacyjnych (aPKL) złagodzono przez przesunięcie na wyższy szczebel.
 • Zwiększono liczbę zawodów, w których zdobyte PKLe będą miały rangę aPKLi. Wydatnie zwiększy się liczba turniejów z aPKLami w czasie kongresów i mityngów.
 • Otwarto możliwość zdobycia aPKL czołowym drużynom II ligi (50% aPKL).

Jednocześnie zwiększono procentowy udział aPKL w normach na poszczególne szczeble arcymistrzowskie (zarówno A, jak i AM).

Zdobywanie medalowych lokat w mistrzostwach Polski lub w najważniejszych międzynarodowych imprezach mistrzowskich było dotychczas warunkiem koniecznym uzyskania tytułu Arcymistrza lub Arcymistrza Międzynarodowego. Obecny regulamin dopuszcza zdobycie tych tytułów bez punktów (odpowiednio) PM lub MPM.

Podkreślenia wymaga przestrzeganie podczas wszystkich aktualizacji Regulaminu Klasyfikacyjnego zasad:

 • zachowania uzyskanych tytułów klasyfikacyjnych (wyjątek stanowi pominięcie przymiotnika „krajowy" w tytule Arcymistrza z WK15),
 • nie obniżania zdobytego współczynnika WK, oraz
 • przeliczenia zdobytych PKL(aPKL) dla utrzymania (procentowo) stopnia zaawansowania na kolejny tytuł.

W celu realizacji założeń nowego Regulaminu Klasyfikacyjnego (oznaczanego dalej RK2014) i dostosowania bazy MSC CEZAR do nowych szczebli awansu i tytułów klasyfikacyjnych, oraz interpretacji niektórych zapisów RK2014, ustala się:

 1. W związku ze zmianami w Tabeli 1 RK2014 przyjęto zasadę zachowania stopnia zaawansowania punktowego do kolejnego awansu poprzez zmianę współczynnika WK lub zwiększenie osobistych kont punktowych PKL proporcjonalnie do zwiększenia normy na kolejny tytuł klasyfikacyjny. I tak:
  1. Arcymistrzom Krajowym (z WK=15) zmienia się nazwę na Arcymistrz z WK=17,
  2. Mistrzom Regionalnym (MR) zmienia się współczynnik WK na 3.0,
  3. Mistrzowie Międzynarodowi (MM), którym do awansu na A13 brakowało jedynie wypełnienia normy w PM, awansują na Arcymistrza z WK=12,
  4. Pozostali MM (WK=7) mają przemnożoną (wg stanu na dzień 31.03.2014):

   a po spełnieniu nowych norm, awansują na WK 9 lub 11.

   1. liczbę posiadanych PKLi przez 2,6
   2. liczbę posiadanych aPKLi przez 3,7
  5. Mistrzowie Krajowi (MK) mają przemnożoną liczbę posiadanych PKLi przez 1,6 i ewent. awansują na WK=5.
  6. Mistrzowie Okręgowi (MO) mają przemnożoną liczbę posiadanych PKLi przez 2,0 i ewent. awansują na Mistrza Wojewódzkiego (WK=2.5)

  Zastosowane powyżej mnożniki oddają relację pomiędzy nową normą na tytuł w stosunku do starej normy i zapobiegają nieproporcjonalnemu oddaleniu awansu po zmianie norm.

 2. Arcymistrzom Międzynarodowym z WK 18 i 19 uznaje się, że 40% PKL zdobytych od momentu awansu na AM do dnia 31 grudnia 2009 ma status aPKL.
 3. Punkty dopisane, zgodnie z pkt. 1 i 2 niniejszego komunikatu, kasowane są przy kolejnych awansach i nie są uwzględniane w żadnych rankingach i klasyfikacjach.
 4. Zobowiązuje się sędziów i administratorów MSC CEZAR do uzupełnienia wyników z I kw.2014 w nieprzekraczalnym terminie 30.06.br. celem umożliwienia ostatecznej aktualizacji w CEZARze stron poszczególnych zawodników nie później niż 1.09,br.
 5. Od 1 września 2014 we wszystkich meczach rozgrywanych w ramach zawodów długofalowych (poza Drużynowymi Mistrzostwami Polski), takich jak puchar WZBS, ligi szkolne, PKLe obliczane będą zgodnie z pkt.8 RK2014.
 6. Zawodników grających w wyżej opisanych meczach nie dotyczą ograniczenia wynikające z punktu 12 RK2014.
 7. Dla potrzeb Tabeli 3 RK2014 przyjmuje się następującą klasyfikację wg rangi niektórych ogólnopolskich turniejów:
  1. OTP – turnieje tzw. boczne mityngów i kongresów umieszczonych w JKS
  2. OTP* - większe „turnieje boczne” w kongresach, główny turniej mityngu,
  3. OTP** - największy „turniej boczny” w kongresach, główny turniej większych mityngów,
  4. OTT** - turnieje eliminacyjne w cyklu GPPT,
  5. OTP*** - turnieje eliminacyjne w cyklu GPPP
  6. OTX**** - finały cykli GPP.
 8. Turnieje regionalne, którym Zarząd Główny przyzna aPKL w 50%, oznaczane będą jako RTX* i wprowadzane do kalendarza imprez w CEZARze.
 9. W Środowiskowych Mistrzostwach Polski premia wg punktu 17 RK2014, dotyczy głównego turnieju (>39 rozdań) albo klasyfikacji łącznej tej imprezy.
 10. W dodatkowych klasyfikacjach, o których mowa w pkt.24 RK2014 dla zawodów rozgrywanych korespondencyjnie, PKLe oblicza się wg punktu 9 z tym, że:
  1. dla turniejów o zasięgu ogólnopolskim waga turnieju wynosi 2,
  2. dla turniejów o zasięgu regionalnym waga turnieju wynosi 1.
 11. W regulaminach stałych PZBS zmienia się wszystkie zapisy odwołujące się do RK2009. na odpowiednie ustalenia wynikające z RK2014.
 12. W mistrzostwach Polski wszystkich kategorii rozegranych po 1.04.br. stosować należy RK2014, chyba że wcześniej ogłoszony (przed 1.04.br.) regulamin zawodów był korzystniejszy dla ich uczestników.
 13. Opłaty na rzecz PZBS zostaną podane w odrębnym komunikacie.

(-) Marian Wierszycki

Przewodniczący Komisji Regulaminowej ZG PZBS