Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Regulamin Głównej Komisji Sędziowskiej (do października 2021)

Postanowienia ogólne

 1. Główna Komisja Sędziowska (GKS) jest ciałem doradczym Zarządu Głównego PZBS, zgodnie ze Statutem PZBS.
 2. GKS działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, zatwierdzonego przez Zarząd Główny.
Cele i zakres działań
 1. GKS koordynuje całokształt spraw związanych z sędziowaniem rozgrywek brydża sportowego, a w szczególności:
  1. proponuje obsady sędziowskie zawodów organizowanych przez PZBS;
  2. koordynuje i kontroluje działania komisji sędziowskich powołanych w poszczególnych WZBS-ach;
  3. prowadzi Rejestr Sędziów PZBS;
  4. przyznaje tytuły i kategorie sędziowskie w zakresie wynikającym z Regulaminu Sędziowskiego;
  5. organizuje konferencje szkoleniowe dla sędziów brydżowych;
  6. wspiera Komisję IT w zakresie organizacji konferencji szkoleniowych dla sędziów komputerowych.
Skład GKS i tryb powoływania
 1. GKS składa się z 2-5 członków, w tym Przewodniczącego.
 2. Przewodniczącego GKS wybiera ZG PZBS.
 3. Przewodniczący GKS dobiera pozostałych członków GKS.
 4. W przypadku rezygnacji członka GKS Przewodniczący podejmuje decyzję o powołaniu lub nie nowego członka na jego miejsce.
Tryb pracy GKS
 1. Dyskusje i głosowania GKS mogą odbywać się drogą internetową, telefoniczną lub na zebraniach. O wyborze odpowiedniej formy komunikacji członkowie GKS (w przypadku głosowań - Przewodniczący) każdorazowo podejmują decyzję w zależności od potrzeb.
 2. Gdy w głosowaniu padnie równa liczba głosów za i przeciw, decydujący jest głos Przewodniczącego.
 3. W przypadku niejednomyślnego przyjęcia uchwały członek GKS może zobowiązać Przewodniczącego do poinformowania ZG o zdaniu odrębnym.
Postanowienia końcowe
 1. Regulamin GKS został przyjęty w głosowaniu internetowym w dniu 12 lipca 2016 roku i zatwierdzony przez ZG na posiedzeniu 18 sierpnia 2016 roku.

Poprawiony (poniedziałek, 25 października 2021 22:31)