Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Regulamin pracy Komisji IT PZBS

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Komisja IT jest ciałem doradczym Zarządu PZBS.
 2. Komisja działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu pracy, zatwierdzonego przez Zarząd PZBS.
 3. Przewodniczącego Komisji powołuje Zarząd PZBS, a pozostałych członków Komisji powołuje Zarząd PZBS na wniosek Przewodniczącego.
 4. Przewodniczący Komisji kieruje pracami Komisji i reprezentuje Komisję przed Zarządem PZBS.
 5. Komisja powoduje spośród siebie Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza.
 6. W przypadku nieobecności Przewodniczącego wszelkie jego uprawnienia wynikające z niniejszego regulaminu przysługują Zastępcy Przewodniczącego.
§ 2. Zakres działań
 1. 1. Zadaniem Komisji jest:
  1. opiniowanie rozwiązań informatycznych stosowanych przez PZBS,
  2. opiniowanie zawieranych przez PZBS umów dotyczących rozwiązań informatycznych stosowanych w PZBS,
  3. nadzór nad rozwiązaniami informatycznymi wdrożonymi przez PZBS,
  4. organizacja konferencji szkoleniowej dla sędziów komputerowych w porozumieniu z Główną Komisją Sędziowską PZBS.
 2. Poszczególne zadania Komisja wykonuje na wniosek Zarządu PZBS lub z własnej inicjatywy.
 3. Wyniki prac Komisji Przewodniczący Komisji przedkłada Zarządowi PZBS.
§ 3. Tryb pracy
 1. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy udziale co najmniej połowy członków Komisji.
 2. Posiedzenia Komisji mogą odbywać się za pośrednictwem internetu.
 3. Decyzje mogą być podejmowane w drodze głosowania zarządzonego np. za pośrednictwem poczty elektronicznej bez zwoływania zebrania. Brak odpowiedzi członka Komisji na głosowanie za pomocą poczty elektronicznej w okresie 48 godzin od momentu zarządzenia uważa się za brak udziału w głosowaniu.
 4. Komisja prowadzi stronę internetową, na której publikuje m.in. materiały pomocnicze dla sędziów komputerowych, listę dostępnego oprogramowania brydżowego, poradniki dla sędziów komputerowych oraz informacje z działalności Komisji.
 5. Komisja może zamieszczać na stronie głównej PZBS komunikaty dotyczące powziętych przez nią decyzji.
 6. Komisja może wyznaczyć jedną lub kilka osób, także spoza składu Komisji, odpowiedzialnych za prezentowanie stanowiska Komisji przed innymi podmiotami.