Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Regulamin Wydziału Gier

§ 1

Wydział Gier wydaje decyzje sportowe w rozgrywkach PZBS oraz wykonuje inne kompetencje przewidziane w regulaminach sportowych. Wydział Gier nie zajmuje się rozgrywkami za pośrednictwem Internetu.

§ 2

WG w kadencji 2016/2020 obraduje w składzie trzyosobowym. WG nie ma harmonogramu spotkań i nie działa na zasadzie zebrań. Członkowie wydziału komunikują się sposobem elektronicznym i podejmują decyzję zwykłą większością głosów. Do wydania orzeczenia potrzebny jest głos wszystkich członków wydziału. W nagłych przypadkach możliwe jest podjęcie decyzji przy niepełnym składzie Wydziału.

§ 3

Wydział Gier opiniuje regulaminy w ciągu 14 dni. Decyzje sportowe wydaje w ciągu 7 dni od dnia wpłynięcia pisma (w sytuacjach niecierpiących zwłoki WG podejmuje decyzje natychmiast).

§ 4

Od decyzji Wydziału Gier stronom przysługuje odwołanie do Zarządu Głównego PZBS. Do czasu wydania orzeczenia przez ZG PZBS orzeczenie WG jest wiążące.

§ 5

Sekretarz Wydziału prowadzi wykaz spraw wpływających i rozstrzyganych przez WG.