Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Regulamin Komisji Rozgrywek Internetowych PZBS

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Komisja Rozgrywek Internetowych zwana dalej Komisją, jest organem doradczym Polskiego Związku Brydża Sportowego działającym w oparciu o postanowienia Statutu PZBS oraz niniejszego Regulaminu.

§ 2

Przedmiotem działalności Komisji jest wypracowywanie wniosków, propozycji i opinii składanych według właściwości do Prezesa lub Zarządu PZBS dotyczących szeroko rozumianej problematyki rozgrywek brydżowych w internecie.

§ 3

Przewodniczącego Komisji powołuje Zarząd Polskiego Związku Brydża Sportowego na czas trwania kadencji. Pierwotny skład komisji oraz jej liczebność ustala Przewodniczący w porozumieniu z Zarządem PZBS.

§ 4

Komisja składa się z 3-5 członków (w tym Przewodniczącego), mających kompetencje i doświadczenie w sprawach sportowych, wybieranych na okres kadencji Zarządu

II. Struktura Komisji

§ 5
 1. Strukturę komisji tworzą:
  1. Przewodniczący Komisji:
   • Zwołuje i prowadzi posiedzenia Komisji
   • Przedstawia Zarządowi wnioski, propozycje i opinie Komisji
   • Reprezentuje Komisję na zewnątrz
  2. Członkowie Komisji (w tym Przewodniczący) zajmują się:
   • Upowszechnianiem internetu jako narzędzia do propagowaniu brydża sportowego
   • Monitorowaniem rozgrywek internetowych, w razie potrzeby postulując wprowadzenie zmian systemowych lub w regulaminach poszczególnych zawodów.
   • Regulaminami współzawodnictwa sportowego w internecie w porozumieniu z Komisją Regulaminów Sportowych
   • Opiniowaniem regulaminu klasyfikacyjnego rozgrywek internetowych.
   • Kalendarzem imprez rozgrywanych w internecie w porozumieniu z Komisją ds. Jednolitego Kalendarza Sportowego
   • Weryfikacją zawodników uprawnionych do udziału w rozgrywkach internetowych
   • Współpracą z organizatorami zawodów w internecie
   • Opiniowaniem organizowanych zawodów
   • Projektem podziału środków na dofinansowanie brydża w internecie
   • Protokółowaniem posiedzeń Komisji
III. Organizacja pracy Komisji
§ 6
 1. Posiedzenia komisji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
 2. W posiedzeniach komisji uczestniczą jej członkowie oraz imiennie zaproszeni goście jeśli zaistnieje taka potrzeba.
 3. W okresie między posiedzeniami Komisji merytoryczną pracę wykonuje się z wykorzystaniem narzędzi internetowych.
§ 7
 1. Posiedzenia Komisji zwołuje jej Przewodniczący.
 2. Zawiadomienie o posiedzeniu wraz z materiałami dotyczącymi spraw objętych porządkiem obrad wysyła Przewodniczący co najmniej 7 dni przed terminem zebrania.
 3. Terminarz posiedzeń komisji ustala Przewodniczący po konsultacji z członkami Komisji , zależnie od aktualnych potrzeb.
 4. Porządek obrad podlega przegłosowaniu i zatwierdzeniu na początku posiedzenia Komisji, po wprowadzeniu zaproponowanych korekt.
 5. Członkowie Komisji zobowiązani są do systematycznego udziału w zebraniach, wykazywania twórczej aktywności oraz wzajemnej lojalności i poszanowania decyzji podejmowanych podczas posiedzeń.
§ 8

W dyskusji nad poszczególnymi punktami obrad przewodniczący posiedzenia udziela głosu w kolejności zgłoszeń, a po jej zakończeniu poddaje pod głosowanie wnioski przedłożone ustnie lub pisemnie (przez nieobecnych Członków Komisji).

§ 9
 1. Quorum Komisji stanowi nie mniej niż 50% członków
 2. Wnioski, propozycje i opinie w sprawach wymienionych w § 11 nabierają mocy wykonawczej tj. podlegają przedstawieniu według właściwości Prezesowi lub Zarządowi PZBS. po ich podjęciu przez komisję w obecności quorum, zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego, względnie pod jego nieobecność - prowadzącego zebranie.
 3. W przypadku braku quorum posiedzenie Komisji może się odbyć, nie może jednak podejmować decyzji w sprawach zastrzeżonych do kompetencji całej Komisji.
§ 10

Sprawy wymagające akceptacji Komisji w drodze głosowania:

 • Projekty dotyczące systemu współzawodnictwa w internecie.
 • Projekty regulaminów rozgrywek indywidualnych i drużynowych i innych imprez o charakterze ogólnopolskim, organizowanych przez PZBS.
 • Wykluczanie członków Komisji i kooptowanie nowych członków na miejsca wakujące oraz powoływanie podkomisji doraźnych
 • Zatwierdzanie regulaminów dotyczących organizacji pracy Komisji,

§ 11

Posiedzenia Komisji są protokołowane, a zgodność tekstu z faktami potwierdzana podpisami prowadzącego zebranie i protokolanta. Protokolantem jest członek Komisji lub inna osoba wyznaczona przez prowadzącego zebranie. Za wiedzą zgromadzonych, posiedzenia komisji mogą być nagrywane. Członkowie Komisji zobowiązani są po podjęciu przez nią decyzji reprezentować na zewnątrz stanowisko wyrażone wynikiem głosowania.

§ 12

Komisja w sprawach pilnych może podejmować uchwały i inne decyzje poprzez głosowanie drogą elektroniczną, pisemnie drogą obiegową, telefonicznie lub przy użyciu wideokonferencji, o ile istnieje możliwość zapewnienia komunikacji dla wszystkich Członków Komisji.

§ 13

W sprawach nie zastrzeżonych w § 9 wnioski, propozycje i opinie w imieniu Komisji przedstawia Przewodniczący.

IV. Postanowienia końcowe
§ 14

Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Komisji Rozgrywek Internetowych

§ 15

Regulamin obowiązuje wszystkich Członków Komisji i działaczy włączonych do pracy w poszczególnych podkomisjach.

§ 16

Zmiany w Regulaminie mogą być wprowadzone wyłącznie uchwałą komisji.

§ 17

Niniejszy Regulamin pracy Komisji Rozgrywek Internetowych PZBS. wchodzi w życie z dniem 31 lipca 2016 roku.

Przewodniczący Komisji Rozgrywek Internetowych

Jacek Grzelczak