Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Regulamin Grand Prix Polski Teamów

I. Założenia ogólne

 1. Grand Prix Polski Teamów (GPPT) to cykl turniejów teamów zakończony turniejem finałowym dla teamów utworzonych przez zawodników zajmujących najwyższe miejsca w klasyfikacji długofalowej.
 2. Grand Prix Polski Teamów może być eliminacją do Otwartych Mistrzostw Europy lub Otwartych Mistrzostw Świata lub Olimpiady Brydżowej w konkurencji teamów open.
 3. GPPT są imprezą międzynarodową i otwartą.
 4. W GPPT mają zastosowanie: MPB, Regulamin Zawodów PZBS, Polityka Systemowa PZBS oraz niniejszy Regulamin. W imprezach, które są zarazem eliminacjami, o których mowa w pkt. 2, mogą być wykorzystywane regulaminy EBL lub/i WBF.
 5. Na dany sezon zostanie ogłoszony komunikat organizacyjny, który poda wszystkie niezbędne szczegóły GPPT, w tym:
  1. wykaz turniejów eliminacyjnych,
  2. liczba turniejów zaliczanych każdemu zawodnikowi (pkt. 16),
  3. liczba turniejów wymaganych do zagrania w finale (pkt. 22),
  4. ewentualne zasady powołania do reprezentacji (pkt 24).

II. Wpisowe

 1. Wpisowe do turnieju eliminacyjnego jest ustalane każdorazowo przez organizatora.
 2. Organizator turniejów eliminacyjnych przeznaczy dodatkową kwotę doliczaną do nagród finansowych w turniejach eliminacyjnych, jeśli zostanie ona określona w komunikacie dotyczącym danego cyklu.
 3. Organizator turnieju eliminacyjnego jest zobowiązany przekazać 10 zł od każdego zgłoszonego do turnieju eliminacyjnego zawodnika na fundusz nagród turnieju finałowego.
 4. Pula nagród będzie powiększona o ewentualne nagrody otrzymane od sponsora.
 5. Wpisowe do turnieju finałowego będzie podawane w komunikacie organizacyjnym.

III. Założenia sportowe

 1. Turnieje eliminacyjne będą rozgrywane według regulaminów ustalanych przez organizatorów z uwzględnieniem zapisów niniejszego regulaminu.
 2. Turnieje eliminacyjne powinny być rozgrywane na dystansie nie mniejszym niż 50 rozdań.
 3. Teamy mogą się składać z 4–6 zawodników.
 4. Punkty pdf przyznawane są zawodnikom, którzy rozegrali co najmniej 25% rozdań przewidzianych dla jego teamu.

IV. Klasyfikacja

 1. Klasyfikacja GPPT prowadzona jest indywidualnie dla każdego zawodnika i opiera się na zasadzie sumowania zdobytych punktów długofalowych (pdf) z turniejów eliminacyjnych.
 2. Każdemu zawodnikowi liczy się pewna liczba jego najlepszych turniejów, ogłaszana w komunikacie organizacyjnym.
 3. W razie jednakowej liczby punktów decydują kolejno:
  1. większa liczba pierwszych miejsc w turniejach eliminacyjnych,
  2. większa liczba drugich miejsc w turniejach eliminacyjnych, itd.
  3. niższe WK zawodnika,
  4. losowanie.
 4. Punkty długofalowe za miejsca w turniejach eliminacyjnych oblicza się w sposób następujący:
  1. za zajęte miejsce:
   • I – 60 pdf
   • II – 50 pdf
   • III – 40 pdf
   • IV – 35 pdf
   • V – 30 pdf
   • VI – 25 pdf, dalej z obniżką o 2 pdf za jedno miejsce,
  2. za liczbę rozdań w turnieju od początku do finału włącznie – zwycięzca otrzymuje liczbę pdf równą liczbie rozdań w turnieju, a pozostali za kolejne lokaty liczbę pdf z obniżką o 2 pdf za jedno miejsce,
  3. wszyscy zawodnicy, którzy spełnili punkt 14 regulaminu otrzymują dodatkowo 1 pdf.
 5. Po zakończeniu cyklu 11 najlepszych zawodników w klasyfikacji prowadzonej według działu IV tworzy swoje drużyny, w składzie 4–6 osób, które będą walczyć w finale.
 6. W razie, gdyby zawodnik uprawniony do stworzenia teamu, został członkiem innego teamu, jego uprawnienia przechodzą na następnego w klasyfikacji zawodnika.
 7. Dwunasty team zostanie wystawiony przez organizatora finału, bądź, w razie nieznalezienia organizatora z satysfakcjonującą ofertą organizacyjną, dokooptowany na zasadzie „dzikiej karty” przyznanej przez Zarząd PZBS.
 8. Wymagana liczba rozegranych turniejów eliminacyjnych dla zawodników powoływanych będzie każdorazowo ogłaszana w komunikacie organizacyjnym. Nie dotyczy to teamu wystawianego przez organizatora bądź startującego z dziką kartą.
 9. Finał będzie składał się z fazy grupowej i fazy play–off, a szczegóły każdorazowo będą ogłaszane w komunikacie dotyczącej finału.

V. Powołania do reprezentacji

 1. O warunkach ewentualnego powołania do reprezentacji będzie każdorazowo traktował komunikat organizacyjny. Powołanie może dotyczyć teamów, których wszyscy zawodnicy są zrzeszeni w PZBS w danym roku oraz wszyscy są obywatelami Polski.

VI. Dopuszczone systemy licytacyjne

 1. Dopuszczone są systemy zielone i niebieskie. Możliwe jest stosowanie systemów żółtych oraz konwencji brązowych po wyrażeniu zgody przez przeciwników. Wszelkie wątpliwości dotyczące kwalifikacji systemów rozstrzyga Wydział Gier PZBS.

VII. Karty konwencyjne

 1. Każda para winna posiadać kartę konwencyjną.
 2. Para nieposiadająca karty konwencyjnej może stosować tylko system zielony. Podczas podejmowania decyzji przez sędziów w trakcie zawodów pary, które nie mają karty konwencyjnej, będą w niekorzystnej sytuacji, gdyż każda rozbieżność między podanym wyjaśnieniem a odnośną ręką traktowana będzie jako wykroczenie w postaci niewłaściwej informacji. Para ta może również ponieść karę proceduralną.

VIII. Punkty klasyfikacyjne

 1. W turniejach eliminacyjnych przyznawane są apkl liczone jak dla OTT***
 2. W finale przyznawane są apkl jak za finał Mistrzostw Polski Teamów dla wszystkich uczestników.
 3. Zawodnicy trzech pierwszych teamów otrzymują dodatkowo odpowiednio 2/1/0,25 PM pod warunkiem rozegrania minimum 50% rozdań przewidzianych w rozgrywkach finałowych.
 4. Czołowym teamom mogą być przyznane punkty WBF zgodnie z regulaminem WBF.

IX. Restrykcje

 1. W momencie rozpoczęcia każdej rundy zawodnik ma obowiązek zajęcia miejsca przy stole.
 2. Zakazuje się:
  • opuszczania stołu bez pozwolenia sędziego przed sygnałem do zmiany,
  • palenia w miejscach niedozwolonych,
  • spożywanie alkoholu na sali gry,
  • posiadania włączonego telefonu komórkowego,
  • prowadzenia głośnych rozmów, komentarzy itp.

  Niezastosowanie się do powyższych restrykcji może spowodować wymierzenie kary w wysokości kary maksymalnej.

 3. Zachowanie skutkujące “spaleniem” rozdania przy którymkolwiek stole spowoduje wymierzenie kary w wysokości podwójnej kary maksymalnej.

X. Etyka i dobre obyczaje

 1. Zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania sportowej postawy i właściwego zachowania wobec przeciwników i partnerów. Naruszeniem etyki jest świadome łamanie regulaminów lub przepisów, nawet gdy prawo przewiduje określoną karę, a wykraczający jest gotów ją ponieść.
 2. Zawodnicy powinni wszelkie decyzje sędziów przyjmować ze zrozumieniem i z zachowaniem sportowej postawy.

XI. Założenia końcowe

 1. Wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie rozgrywek (również nieobjęte niniejszym Regulaminem) rozstrzyga Wydział Gier PZBS.