Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Regulamin Sędziowski PZBS

1. Wstęp

Niniejszy regulamin definiuje status sędziego brydżowego PZBS. Określa prawa i obowiązki sędziego oraz warunki, jakie musi spełnić członek PZBS aby pełnić funkcję sędziego.

2. Sędzia Brydżowy

2.1. Sędzią sportowym w dziedzinie brydża (zwanym dalej sędzią) może być osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta w pełni z praw publicznych, jest zarejestrowana (zrzeszona jako zawodnik) w PZBS oraz posiada uprawnienia sędziego brydżowego: tytuł sędziowski nadany przez właściwy organ PZBS, a także ważną licencję sędziego brydża sportowego przyznaną przez Zarząd Główny PZBS.

2.2. Sędzia PZBS w czasie trwania zawodów jest pełnomocnikiem – przedstawicielem Związku, sprawując władzę związkową w stosunku do osób przebywających w miejscu zawodów. Obraza sędziego powoduje sankcje z par. 43 Regulaminu Dyscyplinarnego PZBS (R d).

2.3. ZG PZBS nakłada na każdego sędziego, podczas wykonywania pracy na imprezie PZBS, obowiązek występowania w schludnym ubiorze.

2.4. Obowiązkiem sędziego jest godne reprezentowanie PZBS, obiektywizm, przestrzeganie przepisów MPB, regulaminów i uchwał związkowych, a także dobrych obyczajów. Szczególnym obowiązkiem sędziego jest dążenie do zapewnienia kulturalnej atmosfery i higienicznych warunków zawodów oraz troska o mniej doświadczonych zawodników, a także powierzony jego pieczy sprzęt sportowy i akcesoria brydżowe.

2.5. Sędzia wydaje decyzje na podstawie przepisów MPB, regulaminów i uchwał ZG PZBS, przytaczając na życzenie zainteresowanych powołany przepis i informując o możliwości odwołania.

2.6. W razie braku odpowiednich przepisów sędzia przy wydawaniu decyzji kieruje się poczuciem sprawiedliwości oraz orzeczeniami precedensowymi opublikowanymi przez ZG PZBS.

2.7. Sędzia ma bezwzględny obowiązek opisać wydarzenie, w którym zachodzi podejrzenie naruszenia zasad etyki i czystości gry.

2.8. Decyzja sędziego może być uchylona tylko w drodze odwołania. Sędzia przyjmuje odwołania złożone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odwołanie nie wstrzymuje biegu wykonania decyzji sędziego.

2.9. Sędzia nie odpowiada za błąd w decyzjach sportowych, chyba że zostanie dowiedzione, iż działał w złej wierze, wbrew przepisom lub zaniedbał środków poprawienia rażącego błędu albo dopuścił się rażącego niedbalstwa przy wykonywaniu obowiązków.

2.10. Sędzia odpowiada za prawidłowe wypełnianie obowiązków przewidzianych przez regulaminy i uchwały ZG PZBS lub właściwych komórek ZG PZBS.

2.11. Organy odwoławcze i dyscyplinarne, w przypadkach sprzecznych zeznań i braku wystarczającego materiału dowodowego, powinny dać wiarę oświadczeniu sędziego, który w rozpatrywanej sprawie występował jako strona oficjalna – przedstawiciel PZBS.

3. Sędziowanie zawodów

3.1. Wykonywanie czynności sędziego bez odpowiednich uprawnień i ważnej licencji jest działaniem na szkodę PZBS i sportu, podlega karom przewidzianym w par. 63 Regulaminu Dyscyplinarnego PZBS (R d).
 

3.2. Zarząd Główny PZBS (Z g) określa zasady przyznawania licencji sędziego brydża sportowego – załącznik nr 1.
 

3.3. Członek – zawodnik PZBS, na którego organ Związku nałożył karę dyskwalifikacji, nie ma prawa do wykonywania czynności sędziego do czasu zakończenia kary.
 

3.4. Niezależnie od sankcji przewidzianych przez regulamin dyscyplinarny, zawody sędziowane przez sędziego bez odpowiednich uprawnień przewidzianych przez niniejszy regulamin nie zostaną uznane jako zawody pod patronatem PZBS. W szczególności, zawodnikom nie zostaną zaliczone punkty klasyfikacyjne.

3.5. W przypadku nagłym, gdy sędzia z powodów losowych lub zdrowotnych musi przerwać prowadzenie zawodów, może przekazać swe organizacyjne obowiązki zastępcy – zawodnikowi PZBS.

3.6. Udział sędziego jako zawodnika w sędziowanych przez siebie zawodach jest niedopuszczalny i naganny. Wyjątkowo sędzia może brać udział w zamkniętych zawodach klubowych za zgodą właściwego organu sędziowskiego PZBS i organizatora imprezy.

4. Tytuły sędziowskie

4.1. Ustala się następujące tytuły/klasy sędziowskie:

a) sędzia klubowy – klasa IV

b) sędzia okręgowy – klasa III

c) sędzia regionalny – klasa II

d) sędzia państwowy – klasa I

e) sędzia międzynarodowy – klasa M

4.2. Nadany tytuł sędziowski jest dożywotni. Pozbawienie lub obniżenie klasy sędziowskiej może nastąpić tylko na podstawie orzeczenia organu PZBS, który nadał dany tytuł lub na wniosek organu dyscyplinarnego PZBS.

4.3. Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnień sędziowskich musi:

a) spełnić warunki określone w pkt. 2.1 niniejszego regulaminu,

b) uzyskać pozytywny wynik egzaminu z zakresu znajomości MPB i regulaminów PZBS związanych z organizowaniem, prowadzeniem i obliczaniem wyników zawodów brydża sportowego,

c) otrzymać opinię Rady Sędziów PZBS, a w przypadku sędziego klubowego i okręgowego odpowiedniego terytorialnego organu sędziowskiego,

d) spełnić dodatkowe kryteria w zakresie posiadanego tytułu klasyfikacyjnego, praktycznego stażu sędziowskiego i uczestnictwa w konferencjach sędziowskich:

· dla uzyskania uprawnień sędziego klubowego:

posiadanie tytułu klasyfikacyjnego co najmniej Kandydata

· dla uzyskania tytułu sędziego okręgowego:

posiadanie tytułu klasyfikacyjnego co najmniej Mistrza Klubowego

· dla uzyskania tytułu sędziego regionalnego:

posiadanie tytułu klasyfikacyjnego co najmniej Mistrza Okręgowego

uczestnictwo w centralnej konferencji sędziowskiej

· dla uzyskania tytułu sędziego państwowego:

posiadanie tytułu klasyfikacyjnego co najmniej Mistrza Rejonowego

uczestnictwo w centralnej konferencji sędziowskiej

· dla uzyskania tytułu sędziego międzynarodowego:

posiadanie tytułu klasyfikacyjnego co najmniej Mistrza Krajowego

staż jako sędzia państwowy w zawodach odpowiedniej rangi

uczestnictwo w międzynarodowej konferencji sędziowskiej EBL

pozytywny wynik międzynarodowego egzaminu sędziowskiego EBL

wykazanie czynnej znajomości języka angielskiego

W uzasadnionym przypadku, tytuł sędziowski może być nadany bez spełnienia wszystkich kryteriów. W takiej sytuacji konieczna jest pozytywna opinia Rady Sędziów.

4.4. Tytuły sędziowskie nadają:

a) klasy IV i III – właściwe terytorialnie Zarządy WZBS lub Główna Komisja Sędziowska na wniosek organu sędziowskiego lub samego zainteresowanego,

b) klasa II – Główna Komisja Sędziowska PZBS po uzyskaniu opinii Rady Sędziów,

c) klas I i M – Prezydium ZG PZBS na wniosek Przewodniczącego Głównej Komisji Sędziowskiej PZBS po uzyskaniu opinii Rady Sędziów.

4.5. Odwołania od decyzji nadania tytułu można kierować do odpowiedniego Zarządu PZBS.

4.6. Egzaminacyjne komisje sędziowskie powołuje Prezydium ZG na wniosek Głównej Komisji Sedziowskiej PZBS. Do komisji mogą być powołani tylko sędziowie posiadający klasę I i M.

4.7. Informacje o nadaniu tytułu sędziowskiego wprowadza się do CBD CEZAR.

5. Rejestr sędziów

5.1. Uprawnieni sędziowie powinni być wpisywani do Rejestru Sędziów PZBS według narastającej numeracji i grupowani w różnych kategoriach, zgodnie z ich statusem. Zmiana kategorii nie wnosi konieczności zmiany numeru rejestracyjnego, który pozostaje stały w całym okresie ważności rejestracji. Rejestr Sędziów PZBS znajduje się pod nadzorem Głównej Komisji Sedziowskiej PZBS. Aktualizowany wykaz sędziów, umieszczany jest na stronie internetowej ZG PZBS.

5.2. Sędziowie, w zależności od ich wyszkolenia i profesjonalnej kompetencji, podzieleni są na kategorie. Kategorie przyznaje ZG PZBS na wniosek Głównej Komisji Sedziowskiej PZBS sędziom, którzy zdali odpowiednie egzaminy o określonych wymaganiach oraz wykazali się odpowiednią sprawnością w organizowaniu, prowadzeniu i kierowaniu zawodów brydża porównawczego, zmysłem organizacji zespołowej, właściwą postawą w kontaktach z kolegami, podwładnymi i graczami.

5.3. Szczegółowy opis uprawnień wynikających z posiadania określonych kategorii, zamieszczony jest w załączniku „Kategorie sędziowskie".

5.4. Usunięcie z Rejestru Sędziów leży w gestii Głównej Komisji Sedziowskiej PZBS, z obowiązkowym zatwierdzeniem przez ZG PZBS. Usunięcie może nastąpić w wyniku:

a) wniosku zarejestrowanego członka

b) niewypełniania czynności sędziowskich

c) skreślenia

Usunięcie wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez ZG PZBS z wyjątkiem przypadku a) w którym usunięcie jest skuteczne prawnie z dniem otrzymania wniosku przez ZG. Usunięcie pociąga za sobą utratę kategorii.

5.5. Każdy członek może wystąpić o usunięcie z Rejestru Sędziów na drodze złożenia wniosku do ZG PZBS.

5.6. Brak działalności sędziowskiej zarejestrowanego członka przez okres przekraczający dwa lata, niezależnie od kategorii, do której sędzia należy, chyba że uczestniczył on z pozytywnym wynikiem w kursach doszkalających, powoduje usunięcie z Rejestru Sędziów. Potwierdzeniem działalności sędziowskiej są sprawozdania sędziowskie przekazywane do odpowiednich organów PZBS. Trzykrotną odmowę, niekoniecznie kolejną, przyjęcia nałożonego na sędziego zadania, z wyjątkiem właściwie udokumentowanych uzasadnionych przeszkód, uznaje się za brak działalności sędziowskiej.

5.7. Wykluczenie z Polskiego Związku Brydża Sportowego, na podstawie decyzji upoważnionego organu, powoduje automatyczne unieważnienie kategorii i usunięcie z Rejestru Sędziów. Skreślenie z Rejestru Sędziów może nastąpić również na podstawie decyzji Komisji Dyscyplinarnej.

5.8. Ponowny wpis do Rejestru Sędziów, na podstawie wystąpienia skreślonej osoby, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w pkt. 5.7, w których ponowna rejestracja jest wykluczona, podlega decyzji ZG PZBS na podstawie wniosku Głównej Komisji Sędziowskiej PZBS. Wydział powinien wskazać kategorię, do której kandydat ma być ponownie wpisany w Rejestrze Sędziów. Kategoria ta, w żadnym wypadku, nie może być wyższa od poprzedniej kategorii kandydata, może natomiast być niższa.

6. Funkcje sędziowskie

6.1. W skład zespołu sędziowskiego wchodzą:

a) sędzia główny

b) zastępcy sędziego głównego

c) sędziowie pomocniczy (sekcyjni)

d) asystenci sędziego

6.2. Przez podstawowe obowiązki w pracy sędziego głównego rozumie się wykonywanie czynności:

a) kontrolę formalności zawodów tj. zgodności zawodów z regulaminami PZBS oraz kontrolę uprawnień formalnych zawodników do startu i ulg w opłatach startowych,

b) określenie warunków i zasad przebiegu zawodów poprzez sprawdzenie stanu przygotowania sali do gry oraz sprzętu i akcesoriów,

c) wybór techniki przebiegu rozgrywek jeśli warunki te nie zostały określone w przepisach PZBS lub regulaminie imprezy,

d) przestrzeganie warunków tajności przebiegu zawodów oraz bezwzględne reagowanie na naruszanie zasad kulturalnego zachowania się osób obecnych na sali gry, w tym bezwzględne usuwanie z miejsca zawodów osób w stanie upojenia alkoholowego,

e) rozstrzyganie sporów, nakładanie kar sportowych i finansowych, przyjmowanie odwołań, udzielanie informacji i wyjaśnień,

f) sporządzanie sprawozdań z zawodów,

g) sprawdzanie zapisów, obliczanie wyników i punktów klasyfikacyjnych, sprawdzanie i ogłaszanie wyników zawodów,

h) kierowanie pracą sędziów pomocniczych,

i) współpraca z organizatorem imprezy,

j) noszenie w widocznym miejscu identyfikatora sędziego PZBS w czasie prowadzenia zawodów.

6.3. Zastępca sędziego głównego wykonuje obowiązki sędziego pomocniczego oraz wskazane obowiązki sędziego głównego.

6.4. Przez podstawowe obowiązki sędziego pomocniczego rozumie się:

a) przyjmowanie zgłoszeń i sporządzanie list startowych zawierających dane o współczynniku klasyfikacyjnym uczestnika i jego przynależności klubowej,

b) udostępnianie (bezpłatni e) zawodnikom uczestniczącym w zawodach druków kart konwencyjnych i blankietów protestu oraz wglądu do przepisów Międzynarodowego Prawa Brydżowego (MP b),

c) przyjmowanie opłat, kaucji, grzywien i wystawianie stosownych pokwitowań, chyba że w umowie sędziego jest zapisane inaczej,

d) wykonanie innych czynności/prac zleconych przez organizatora imprezy określonych w umowie z sędzią, regulaminach PZBS lub zleconych przez przedstawicieli władz PZBS,

e) noszenie identyfikatora PZBS w czasie wykonywania czynności sędziowskich.

6.5. Asystent sędziego wykonuje obowiązki sędziego pomocniczego. Ponadto nakłada się na niego obowiązek konsultowania wszystkich decyzji.

7. Uprawnienia

7.1. Regulamin zawodów brydża sportowego PZBS definiuje podział zawodów ze względu na zasięg terytorialny:

a) klubowe

b) okręgowe

c) regionalne

d) ogólnopolskie

7.2. Sędziowie poszczególnych klas mogą prowadzić i wykonywać czynności/pracę w następujących zawodach brydżowych:

a) klasa IV – czynności sędziego głównego zawodów klubowych. Zawody na szczeblu lokalnym tylko za zgodą sędziowskiego organu WZBS,

b) klasa III – jw. oraz sędziego głównego zawodów lokalnych i sędziego pomocniczego zawodów regionalnych,

c) klasa II – jw. oraz sędziego głównego zawodów szczebla regionalnego a także (jeśli posiada kategorię „B") szczebla centralnego i mityngów oraz funkcję sędziego pomocniczego w kongresach krajowych,

d) klasa I – jw. oraz jako sędzia główny zawodów mistrzowskich szczebla centralnego oraz jako sędzia pomocniczy zawodów międzynarodowych i sędzia główny kongresów krajowych jeśli posiada kategorię „A",

e) klasa M – jw. oraz jako sędzia główny zawodów międzynarodowych i kongresów krajowych.

7.3. Szczegółowe wymagania dotyczące kategorii sędziowskich wymaganych do pełnienia określonych funkcji zamieszczone są w załączniku „Kategorie".

8. Wynagrodzenie

8.1. Sędzia za wykonywaną prace ma prawo do wynagrodzenia.

8.2. Zasady ustalania wynagrodzeń sędziów prowadzących imprezy PZBS określa Taryfikator Sędziowski PZBS załącznik nr 2.

9. Konferencje sędziowskie

9.1. Centralne konferencje sędziowskie organizuje ZG PZBS wg programu zatwierdzonego przez Prezydium ZG PZBS, na wniosek Głównej Komisji Sędziowskiej PZBS, po zasięgnięciu opinii Rady Sędziów.

9.2. Wojewódzkie lub regionalne konferencje sędziowskie organizują właściwe Zarządy WZBS według programu zatwierdzonego przez Główną Komisję Sędziowską PZBS. Zawiadomienie o konferencji organizator przesyła do ZG, który wyznacza komisję egzaminacyjną, działającą w trakcie konferencji. Konferencja sędziowska kończy się egzaminem.

10. Działalność sędziowska

10.1. Całokształtem spraw związanych z działalnością sędziowską PZBS kieruje Główna Komisja Sędziowska PZBS, który m. in. współpracuje, koordynuje i kontroluje działalność Komisji Sędziowskich powołanych przez Zarządy WZBS.

10.2. Statutowym organem opiniodawczym ZG jest Rada Sędziów PZBS.

10.3. Za działalność sędziowską na terenie obszarów WZBS odpowiada Zarząd danego WZBS działający poprzez powołaną przez siebie Komisję Sędziowską.

10.4. Kompetencje i zadania ww. organów sędziowskich PZBS określają Statut i regulaminy PZBS oraz regulaminy wewnętrzne i plany pracy zatwierdzone przez właściwy Zarząd PZBS.

10.5. Dokumentację sędziowanych zawodów centralnych prowadzi i przechowuje biuro ZG PZBS.

10.6. Skargi na działalność organów sędziowskich i sędziów przyjmują odpowiednio: prezes PZBS, przewodniczący Komisji Rewizyjnej PZBS i prezesi WZBS.

11. Postanowienia końcowe

11.1. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do ZG PZBS.

11.2. W umotywowanych przypadkach ZG PZBS może złagodzić wymagania stawiane kandydatom na odpowiednie tytuły sędziowskie.

11.3. Regulamin niniejszy został uchwalony na posiedzeniu ZG PZBS w dniu 3 maja 2008. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

11.4. Traci moc dotychczasowy Regulamin Sędziowski z 2005 r.

12. Załączniki

12.1. Zasady przyznawania licencji sędziego brydża sportowego.

12.2. Taryfikator Sędziowski PZBS.

12.3. Kategorie sędziowskie.

Załącznik - Kategorie sędziowskie

1. Kategorie sędziowskie

1.1. Sędziowie, w zależności od ich wyszkolenia i profesjonalnej kompetencji, podzieleni są na kategorie: A, B i C lub inne, w zależności od potrzeb.

1.2. Główna Komisja Sędziowska PZBS ogłasza listę sędziów posiadających powyższe kategorie co najmniej raz do roku.

1.3. Sędzia kategorii A musi posiadać tytuł sędziego międzynarodowego lub sędziego państwowego i spełniać w najwyższym stopniu wymagania wymienione w pkt. 5.2. Tylko sędziowie kategorii A mają prawo do wykonywania czynności sędziego głównego i zastępcy sędziego głównego w zawodach mistrzowskich szczebla centralnego, zawodach międzynarodowych i kongresach krajowych.

1.4. Sędzia kategorii B musi posiadać tytuł sędziego regionalnego lub sędziego państwowego i spełniać w wysokim stopniu wymagania wymienione w pkt. 5.2. Sędziowie kategorii B mają prawo do wykonywania czynności sędziego głównego w zawodach szczebla centralnego i mityngach oraz sędziego pomocniczego w kongresach krajowych.

1.5. Sędziowie kategorii C muszą spełniać wymagania przewidziane dla sędziow klasy III i IV i mają prawo do wykonywania czynności przewidzianych dla tych klas.

1.6. Spełnienie wymagania dotyczące obsady sędziowskiej opisanych w kolejnym punkcie regulaminu stanowi warunek ważności zawodów PZBS.

2. Obsada sędziowska Drużynowych Mistrzostw Polski

2.1. I liga

a) Sędzia główny: kategoria A

b) Zastępcy sędziego głównego: kategoria A

c) Sędziowie: kategoria B

d) Asystenci sędziego: kategoria C, klasa II

e) Minimum połowa zespołu sędziowskiego: kategoria A

2.2. II liga

a) Sędzia główny: kategoria B

b) Zastępcy sędziego głównego: kategoria B

c) Sędziowie: kategoria C, klasa II

d) Asystenci sędziego: kategoria C, klasa II

e) Minimum połowa zespołu sędziowskiego: kategoria B

2.3. III liga

a) Sędzia główny: kategoria C, klasa II

b) Zastępcy sędziego głównego: kategoria C, klasa II

c) Sędziowie: kategoria C, klasa II

d) Asystenci sędziego: kategoria C, klasa III

2.4. Liga okręgowa

a) Sędzia główny: kategoria C, klasa III

2.5. Ligi niższe

a) Sędzia główny: kategoria C, klasa IV

3. Obsada sędziowskia Mistrzostw Polski

3.1. MPP, MPT, IndMP Open

a) Sędzia główny: kategoria A

b) Zastępcy sędziego głównego: kategoria A

c) Sędziowie: kategoria B

d) Asystenci sędziego: kategoria C, klasa II

e) Minimum połowa zespołu sędziowskiego: kategoria A

3.2. MPP i MPT Mixt, seniorów, kobiet

a) Sędzia główny: kategoria B

b) Zastępcy sędziego głównego: kategoria B

c) Sędziowie: kategoria C, klasa II

d) Asystenci sędziego: kategoria C, klasa III

e) Minimum połowa zespołu sędziowskiego: kategoria B

3.3. MPP i MPT Juniorów, Juniorek, Juniorów Młodszych, Młodzików

a) Sędzia główny: kategoria B

b) Zastępcy sędziego głównego: kategoria B

c) Sędziowie: kategoria C, klasa II

d) Asystenci sędziego: kategoria C, klasa III

3.4. MPP i MPT środowiskowe (w tym Akademickie MP)

a) Sędzia główny: kategoria C, klasa II

b) Zastępcy sędziego głównego: kategoria C, klasa II

c) Sędziowie: kategoria C, klasa II

d) Asystenci sędziego: kategoria C, klasa III

3.5. Korespondencyjne MP

a) Sędziowie: kategoria dowolna, klasa dowolna.

3.6. Eliminacje wojewódzkie do imprez mistrzowskich

a) Sędzia główny: kategoria C, klasa II

4. Obsada sędziowskia rozgrywek kadrowych

4.1. Szeroka reprezentacja Open

a) Sędzia główny: kategoria A

b) Zastępcy sędziego głównego: kategoria A

c) Sędziowie: kategoria B

d) Asystenci sędziego: kategoria C, klasa II

e) Minimum połowa zespołu sędziowskiego: kategoria A

4.2. Kadra narodowa Open

a) Sędzia główny: kategoria A

b) Zastępcy sędziego głównego: kategoria A

c) Sędziowie: kategoria B

d) Asystenci sędziego: kategoria C, klasa II

e) Minimum połowa zespołu sędziowskiego: kategoria A

4.3. Kadra mistrzowska Open

a) Sędzia główny: kategoria B

b) Zastępcy sędziego głównego: kategoria B

c) Sędziowie: kategoria C, klasa II

d) Asystenci sędziego: kategoria C, klasa II

e) Minimum połowa zespołu sędziowskiego: kategoria B

4.4. Kadra regionalna Open

a) Sędzia główny: kategoria C, klasa II

b) Zastępcy sędziego głównego: kategoria C, klasa II

c) Sędziowie: kategoria C, klasa II

d) Asystenci sędziego: kategoria C, klasa III

4.5. Kadra lokalna Open

a) Sędzia główny: kategoria C, klasa III

4.6. Kadra narodowa kobiet, seniorów i juniorów

a) Sędzia główny: kategoria A

b) Zastępcy sędziego głównego: kategoria A

c) Sędziowie: kategoria B

d) Asystenci sędziego: kategoria C, klasa II

e) Minimum połowa zespołu sędziowskiego: kategoria A

4.7. Kadra krajowa kobiet, seniorów i juniorów

a) Sędzia główny: kategoria B

b) Zastępcy sędziego głównego: kategoria B

c) Sędziowie: kategoria C, klasa II

d) Asystenci sędziego: kategoria C, klasa II

e) Minimum połowa zespołu sędziowskiego: kategoria B

4.8. Kadra selekcyjna kobiet, seniorów i juniorów

a) Sędzia główny: kategoria C, klasa II

b) Zastępcy sędziego głównego: kategoria C, klasa II

c) Sędziowie: kategoria C, klasa II

d) Asystenci sędziego: kategoria C, klasa III

4.9. Kadra okręgowa kobiet, seniorów i juniorów

a) Sędzia główny: kategoria C, klasa III

5. Obsada sędziowskia turniejów ogólnopolskich

5.1. Kongresy

a) Sędzia główny: kategoria A

b) Zastępcy sędziego głównego: kategoria A

c) Sędziowie: kategoria B

d) Asystenci sędziego: kategoria C, klasa II

e) Minimum połowa zespołu sędziowskiego: kategoria A

5.2. Grand Prix Polski Teamów i Par

a) Sędzia główny: kategoria A

b) Zastępcy sędziego głównego: kategoria A

c) Sędziowie: kategoria B

d) Asystenci sędziego: kategoria C, klasa II

e) Minimum połowa zespołu sędziowskiego: kategoria A

5.3. Pozostałe turnieje ogólnopolskie w JKS

a) Sędzia główny: kategoria C, klasa I

b) Zastępcy sędziego głównego: kategoria C, klasa I

c) Sędziowie: kategoria C, klasa II

d) Asystenci sędziego: kategoria C, klasa III

6. Obsada sędziowskia turniejów regionalnych

6.1. Turnieje regionalne w JKS

a) Sędzia główny: kategoria C, klasa II

7. Obsada zawodów nieumieszczonych w regulaminie

7.1. Wymagania do pozostałych zawodów nieokreślonych w powyższym regulaminie ustala Główna Komisja Sędziowska PZBS podczas akceptacji zawodów.

Andrzej Biernacki   Radosław Kiełbasiński
Wiceprezes PZBS ds. Prawnych   Prezes PZBS