Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Regulamin pracy Komisji Imprez Środowiskowych

§ 1. Postanowienia ogólne
  1. Komisja Imprez Środowiskowych jest ciałem doradczym Zarządu PZBS
  2. Przewodniczącego Komisji powołuje Prezydium Zarządu PZBS. Pozostałych członków Komisji powołuje Prezydium Zarządu PZBS na wniosek Przewodniczącego.
  3. Przewodniczący kieruje pracami Komisji i reprezentuje ją przed Zarządem PZBS
  4. Komisja działa na podstawie niniejszego regulaminu pracy zatwierdzonego przez Prezydium Zarządu PZBS.
§ 2. Zakres działań
  1. Przez imprezy środowiskowe rozumie się zawody organizowane przez określone środowiska, które łączy wspólny cel, zawód, środowisko branżowe, hobby itp.
  2. Komisja Imprez Środowiskowych kwalifikuje imprezy środowiskowe do umieszczenia w Jednolitym Kalendarzu Sportowym(JKS). Czynność techniczna opublikowania informacji w JKS może być przez Komisję zlecona Biuru PZBS.
  3. Komisja Imprez Środowiskowych zamieszcza pod koniec roku kalendarzowego na stronie internetowej PZBS komunikat o zgłoszeniach imprez środowiskowych na rok następny.
§ 3. Tryb pracy
  1. Komisja w podejmowaniu decyzji opiera się na Regulaminie Mistrzostw Środowiskowych PZBS.
  2. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w jawnym głosowaniu za pośrednictwem internetu zarządzonym przez Przewodniczącego.