Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Regulamin pracy Komisji Sprzętu

§ 1. Postanowienia ogólne
  1. Komisja Sprzętu jest ciałem doradczym Zarządu PZBS
  2. Przewodniczącego Komisji powołuje Prezydium Zarządu PZBS. Pozostałych członków Komisji powołuje Prezydium Zarządu PZBS na wniosek Przewodniczącego.
  3. Przewodniczący kieruje pracami Komisji i reprezentuje ją przed Zarządem PZBS
  4. Komisja działa na podstawie niniejszego regulaminu pracy zatwierdzonego przez Prezydium Zarządu PZBS.
§ 2. Zakres działań
  1. Komisja Sprzętu zajmuje się inwentaryzają sprzętu będącego własnością PZBS, a będącego w użytkowaniu Centralnych Ośrodków Brydżowych (COB), WZBS-ów oraz Biura PZBS.
  2. Komisja Sprzętu rozpatruje wnioski o pokrycie zapotrzebowania na sprzęt przez wyżej wymienione podmioty.
  3. Komisja Sprzętu będzie brała udział we współpracy z Zarządem PZBS, w dystrybucji sprzętu zakupionego dla COB-ów oraz WZBS-ów.
§ 3. Tryb pracy

Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w jawnym głosowaniu za pośrednictwem internetu zarządzonym przez Przewodniczącego.