Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Regulamin Imprez Środowiskowych PZBS

 1. Impreza Środowiskowa, zwana dalej Imprezą, organizowana jest przez określone środowiska, które łączy wspólny cel, zawód, branża, hobby itp.
 2. Impreza może otrzymać rangę Mistrzostw Polski określonego środowiska, o ile spełnione zostaną poniższe warunki:
  1. w Imprezie weźmie udział co najmniej 44 zawodników (w turnieju teamów, jeśli dopuszcza się teamy liczące więcej niż 4 zawodników – 11 teamów),
  2. rozegrane zostaną co najmniej 44 rozdania,
  3. w Imprezie wezmą udział zawodnicy reprezentujący według bazy CEZAR co najmniej 3 województwa,
  4. Impreza rozgrywana jest zgodnie z właściwymi przepisami PZBS.
 3. Imprezy niespełniające powyższych warunków otrzymują rangę Mistrzostw określonego środowiska.
 4. Rejestracja Imprezy odbywa się na podstawie złożenia Komisji Imprez Środowiskowych wniosku, zawierającego:
  1. czas i miejsce Imprezy,
  2. program Imprezy,
  3. opis warunków organizacyjno-technicznych (sale, noclegi, posiłki itp.),
  4. wysokość opłat wpisowych,
  5. warunki uczestnictwa w Imprezie,
  6. imię i nazwisko sędziego głównego Imprezy,
  7. szczegółowy regulamin Imprezy, zawierający:
   1. formę rozgrywek i obliczania wyników,
   2. liczbę rozdań przewidzianych do rozegrania,
   3. szczegółowe zasady klasyfikacji łącznych Imprezy, o ile są przewidziane,
   4. warunki przyznawania tytułów i nagród,
   5. dodatkowe ustalenia regulaminowe, wykraczające poza obowiązujące w PZBS przepisy i regulaminy.
 5. Komisja Imprez Środowiskowych przyznaje organizację Imprez według następujących zasad:
  1. Impreza dla określonego środowiska może odbywać się tylko raz w roku kalendarzowym,
  2. pierwszeństwo mają zgłoszenia organizatorów Imprez w latach poprzednich,
  3. w pozostałych przypadkach decyduje ocena wniosku przez Komisję na podstawie m.in. doświadczenia organizatora, atrakcyjności Imprezy dla uczestników itp.,
  4. zgłoszenia akceptowane są w terminie wyznaczonym corocznym komunikatem.
 6. wyniku zatwierdzenia Imprezy przez Komisję Imprez Środowiskowych:
  1. Biuro PZBS niezwłocznie umieszcza Imprezę w Jednolitym Kalendarzu Sportowym PZBS,
  2. zaproszenie na Imprezę przygotowane przez organizatora publikowane jest na stronie internetowej PZBS,
  3. wyniki Imprezy publikowane są na stronie internetowej PZBS.
 7. Przeprowadzenie zawodów z rażącym naruszeniem przepisów PZBS może być podstawą nieuznania tych zawodów za Imprezę Środowiskową. Decyzja w tej sprawie przysługuje Komisji Imprez Środowiskowych oraz Zarządowi PZBS jako instancji odwoławczej.
 8. Uchyla się Regulamin Mistrzostw Środowiskowych PZBS z dnia 3 grudnia 2009 r.