Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Regulamin nadawania tytułów trenerskich i instruktorskich PZBS (od 17 kwietnia 2019 r.)

 1. W niniejszym regulaminie Polski Związek Brydża Sportowego (PZBS) określa warunki nadawania tytułów potwierdzających kompetencje w zakresie nauczania brydża oraz treningu wyczynowego.
 2. Ustanawia się następujące tytuły, poczynając od najniższego:
  1. Instruktor Nauczania Początkowego Polskiego Związku Brydża Sportowego,
  2. Instruktor Polskiego Związku Brydża Sportowego, w ramach którego wyróżnia się na klasy:
   1. Instruktor PZBS II klasy,
   2. Instruktor PZBS I klasy,
  3. Trener Polskiego Związku Brydża Sportowego, w ramach którego wyróżnia się na klasy:
   1. Trener PZBS II klasy,
   2. Trener PZBS I klasy,
   3. Trener PZBS klasy mistrzowskiej.
 3. Tytuł przyznaje Prezydium Zarządu PZBS na wniosek Komisji Szkoleniowej PZBS. Osobie uzyskującej tytuł Instruktora PZBS lub Trenera PZBS przyznaje się licencję. Ewidencję osób posiadających tytuły wraz z numerami przyznanych licencji prowadzi Biuro PZBS.
 4. Tytuł może uzyskać osoba spełniająca warunki określone w art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie*. Ponadto dla uzyskania tytułów Trenera PZBS niezbędne jest wykształcenie wyższe.
 5. Określa się wymogi niezbędne do uzyskania poszczególnych tytułów:
  1. dla Instruktor Nauczania Początkowego PZBS:
   1. ukończenie odpowiedniego kursu,
   2. zdanie egzaminu,
  2. dla Instruktora PZBS II klasy:
   1. ukończenie odpowiedniego kursu,
   2. zdanie egzaminu,
  3. dla Instruktora PZBS I klasy:
   1. tytuł Instruktora PZBS II klasy posiadany nie krócej niż 2 lata,
   2. aktywność w zakresie nauczania lub treningu brydża nie krócej niż 2 lata,
   3. napisanie pracy lub publikacji z zakresu dydaktyki bądź metodyki nauczania brydża, pozytywnie ocenionej przez Komisję Szkoleniową PZBS,
  4. dla Trenera PZBS II klasy:
   1. ukończenie odpowiedniego kursu,
   2. złożenie pracy dyplomowej, zaakceptowanej przez komisję egzaminacyjną,
   3. zdanie egzaminu,
  5. dla Trenera PZBS I klasy:
   1. tytuł Trenera PZBS II klasy posiadany nie krócej niż 3 lata,
   2. udokumentowany dorobek w pracy szkoleniowej,
   3. tytuł klasyfikacyjny PZBS co najmniej Mistrza Międzynarodowego,
   4. napisanie pracy lub publikacji z zakresu dydaktyki bądź metodyki nauczania brydża, pozytywnie ocenionej przez Komisję Szkoleniową PZBS,
  6. dla Trenera PZBS klasy mistrzowskiej:
   1. tytuł Trenera PZBS I klasy posiadany nie krócej niż 3 lata,
   2. udokumentowany dorobek w pracy szkoleniowej,
   3. medale z imprez rangi mistrzostw świata bądź Europy zdobyte przez zawodników w czasie współpracy z danym trenerem,
   4. tytuł klasyfikacyjny PZBS co najmniej Arcymistrza,
   5. napisanie pracy lub publikacji z zakresu dydaktyki bądź metodyki nauczania brydża, lub posiadanie dorobku publikacyjnego, pozytywnie ocenionych przez Komisję Szkoleniową PZBS.
 6. PZBS zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania prac i publikacji, o których mowa w punkcie poprzednim, w tym do publikacji w czasopiśmie związkowym oraz na stronie internetowej PZBS.
 7. Tytuł Instruktor Nauczania Początkowego PZBS oraz Instruktora PZBS II klasy można uzyskać eksternistycznie, w postępowaniu ograniczonym jedynie do zdania egzaminu. Tryb ten może być zastosowany jedynie w uzasadnionych przypadkach w stosunku do osób prowadzących zajęcia szkoleniowe nie krócej niż 12 miesięcy. Postępowanie odbywa się na koszt i na wniosek osoby zainteresowanej, skierowany do Komisji Szkoleniowej PZBS.
 8. Tytuł Instruktor Nauczania Początkowego PZBS oraz Instruktora PZBS II klasy może być przyznany warunkowo na okres 12 miesięcy bez konieczności spełnienia warunków, o których mowa w punkcie 5. Warunkiem uzyskania tytułu na stałe jest przeprowadzenie postępowania w trybie opisanym powyżej, zakończonego uzyskaniem tytułu w okresie 12 miesięcy od nadania go w trybie warunkowym.
 9. Program kursów, zakres egzaminów oraz skład komisji egzaminacyjnych ustala Komisja Szkoleniowa PZBS.
 10. Tracą moc Regulamin Nadawania Tytułów Trenerskich i Instruktorskich PZBS z dnia 10 stycznia 2015 r. oraz Zasady przyznawania licencji trenera i instruktora z 2009 r. Z dniem wejścia w życie niniejszego regulaminu osobom mającym tytuł Instruktora PZBS lub Trenera PZBS przyznaje się licencję, jeśli dotychczas jej nie posiadały.
 11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 kwietnia 2019 r.

* Obecnie tymi warunkami są: ukończone 18 lat, wykształcenie średnie, wiedza i doświadczenie brydżowe, brak skazania za wymienione w ustawie przestępstwa.