Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Regulamin Korespondencyjnych Mistrzostw Polski

Zasady ogólne

 1. Korespondencyjne Mistrzostwa Polski w brydżu sportowym (KMP) składają się z 12 turniejów par. Każdy z turniejów stanowi rundę mistrzostw. Turnieje KMP są turniejami otwartymi dla wszystkich.
 2. Turnieje odbywają się w różnych ośrodkach (także zagranicznych) w tych samych terminach według Jednolitego Kalendarza Sportowego PZBS (zazwyczaj drugi poniedziałek każdego miesiąca). Turnieje rozpoczynają się nie wcześniej niż o godz. 16:30 i kończą się nie później niż o godz. 22:00. Turnieje są rozgrywane na tych samych rozdaniach (rozkładach kart) i obliczane maksowaniem proporcjonalnym.
 3. Organizatorami turniejów KMP są osoby lub podmioty, którzy do końca każdego miesiąca zgłoszą do Operatora KMP gotowość organizacji turnieju lokalnego KMP.
 4. Do uznania ważności turnieju lokalnego jako części KMP wymagany jest udział minimum 8 par (do końca pandemii - 6 par) oraz minimum 10 zawodników z opłaconą składką PZBS. W turnieju lokalnym rozgrywa się od 27 do 30 rozdań. Każda para musi rzeczywiście rozegrać co najmniej 24 rozdania, za wyjątkiem nieprzewidzianych okoliczności.

4a.Nie publikuje się rozkładów oraz zapisów z turnieju przed godz. 22:00.

4b. Do uznania ważności zagranicznego turnieju lokalnego nie jest wymagane minimum 10 zawodników z opłaconą składką PZBS.

 1. (uchylony)
 2. Dokumentację turnieju przekazuje się Operatorowi KMP – BridgeSpider Sp. z o.o. – za pośrednictwem strony internetowej bridgespider.com lub komisarzowi wskazanemu przez Operatora w ciągu dwóch dni od turnieju. Operator KMP jest zobowiązany do wskazania osoby kontaktowej (komisarza) oraz jej numeru telefonu i adresu e-mail.

6a.Okres reklamacyjny wyników turnieju KMP wynosi 1 tydzień od turnieju.

 1. Wszystkie zapisy uzyskane w poszczególnych rozdaniach w ramach turniejów lokalnych są ponownie maksowane proporcjonalnie razem. Wynikiem końcowym pary w turnieju jest średni wynik procentowy uzyskany przez parę z rozdań przewidzianych do gry.

Klasyfikacja długofalowa

 1. W zależności od miejsca w klasyfikacji centralnej para uzyskuje punkty długofalowe (PDF) obliczane wg następujących zasad:
  1. za pierwsze miejsce liczba PDF = 1440
  2. za ostatnie miejsce liczba PDF = 1
  3. pierwsza 1/2 listy wyników ma obniżkę PDF zależną od liczby par uczestniczących w danym turnieju (zawsze o liczbę całkowitą),
  4. od 1/2 listy za następne miejsca obniżka PDF długofalowych o jeden,
  5. dodatkowo dolicza się PDF za zajęcie pierwszych pięćdziesięciu miejsc w wysokości:

▪        60 PDF za I miejsce w danej rundzie,

▪        55 PDF za II miejsce,

▪        50 PDF za III miejsce,

▪        47 PDF za IV miejsce

▪        i dalej obniżka o 1 PDF.

 1. Wyniki w PDF, uzyskane przez pary w poszczególnych rundach KMP, zaliczane są każdemu zawodnikowi danej pary indywidualnie.
 2. Do klasyfikacji końcowej w kategorii ogólnej, kobiet, seniorów, juniorów i juniorów młodszych do lat 20 zalicza się wyniki w PDF z 8 najlepszych dla danego zawodnika turniejów. Organizatorzy wyszczególniają przy nazwiskach zawodników na liście startowej stosowne danych potrzebne do ustalenia w/w kategorii.
 3. Zawodnicy, którzy zdobędą w punktacji rocznej najwięcej PDF i startowali w min. 6-ciu turniejach, zdobywają medale oraz uzyskują odpowiednio tytuły Korespondencyjnego Mistrza Polski oraz I i II Wicemistrza.

Opłaty i sędziowie

 1. Sprawy finansowe i sportowe turniejów lokalnych są regulowane przez stosowne przepisy i organizatora turnieju.
  1. Obsadę sędziowską turnieju uzgadnia organizator z właściwym WZBS.
  2. Turniej KMP mogą sędziować wyłącznie licencjonowani sędziowie PZBS.
  3. Opłatę startową do turnieju lokalnego określa organizator turnieju.
 2. Należne PZBS opłaty startowe za udział w każdej rundzie turnieju wynoszą 10,00 zł – za zgłoszenie turnieju lokalnego oraz:
  1. 10,00 zł – od zawodnika bez aktualnej składki PZBS
  2. 6,00-zł – normalna od zawodnika z aktualną składką PZBS,
  3. 3,00-zł – ulgowa od zawodnika z aktualną składką PZBS.

Dla turniejów organizowanych poza granicami Polski opłata startowa wynosi 4 USD od każdego zawodnika (ulg nie stosuje się) oraz 5 USD za zgłoszenie turnieju.

Podstawą rozliczania opłat turniejowych są kwoty obliczone przez Operatora KMP, o których Operator informuje organizatorów poszczególnych turniejów lokalnych oraz PZBS.

Organizator turnieju przekazuje opłaty startowe do PZBS w terminie 3 dni od zakończenia turnieju.

 1. (uchylony)
 2. (uchylony)

Punkty klasyfikacyjne

 1. Zasady przyznawania PKL:
  1. W turnieju lokalnym przyznaje się PKL jak za turniej regionalny według pkt. 9 Regulaminu Klasyfikacyjnego PZBS, przy czym liczbę PKL ustaloną podanym tam wzorem podwyższa się o 10 PKL. Uczestnikom zajmującym miejsca w drugiej połowie tabeli przyznaje się po 1 PKL.
  2. Za wyniki rundy szczebla centralnego za I miejsce przyznaje się 100 PKL, a za dalsze miejsca stosuje się obniżkę według pkt. 9 Regulaminu Klasyfikacyjnego PZBS oraz po 1 PKL dla drugiej połowy tabeli.
  3. Za wyniki roczne:

▪        W klasyfikacji ogólnej PKL uzyskuje pierwsze 100 zawodników. Zwycięzca uzyskuje 100 PKL, dalsze miejsca z obniżką o 1 PKL, przy miejscach dzielonych przyznaje się średnią z należnych PKL.

▪        W klasyfikacjach specjalnych (według pkt. 10) zawodnicy z miejsc 1-6 otrzymują odpowiednio: 20-16-12-9-7-5 PKL.

▪        Zawodnik może otrzymać PKL tylko z jednej klasyfikacji, z której przysługuje mu największa liczba PKL.

Pozostałe przepisy

 1. W stosunku do osób, które przed rozegraniem turnieju uzyskują dostęp do rozkładów lub rozdań w sposób umożliwiający zapoznanie się z rozkładami lub ich częścią, stosuje się następujące zasady:
  1. Operator KMP prowadzi rejestr osób, którym udostępniono rozkłady przed danym turniejem. Każda z osób, która przed turniejem przekazuje rozkłady innej osobie (np. powielającemu), zgłasza ten fakt Operatorowi.
  2. Para, w której występuje osoba wskazana w rejestrze, o którym mowa w podpunkcie a, nie jest klasyfikowana na wynikach oraz nie są jej naliczane jakiekolwiek punkty klasyfikacyjne lub długofalowe za ten turniej.
  3. W razie łamania postanowień tych postanowień Wydział Gier PZBS kieruje sprawę danej osoby na drogę dyscyplinarną.
 2. W rozgrywkach KMP obowiązują właściwe przepisy PZBS.