Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Regulamin Komisji Młodzieżowej

Postanowienia ogólne

Komisja Młodzieżowa (KM) jest jedną z komisji działających przy Zarządzie Głównym PZBS. 

Komisja Młodzieżowa działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, zatwierdzonego przez ZG PZBS.

Przewodniczącym Komisji jest wybrany przez Zarząd Główny PZBS Koordynator ds. Młodzieży, który podlega bezpośrednio Prezesowi ZG PZBS.

Skład Komisji Młodzieżowej

Komisja Młodzieżowa składa się z Przewodniczącego i 5-9 członków.

Kandydatury na członków Komisji przedstawia, do akceptacji prezesowi Zarządu Głównego PZBS, koordynator Zarządu ds. Młodzieży spośród czynnych szkoleniowców, członków PZBS, pracujących aktualnie z młodzieżą w klubach lub w szkoleniu centralnym. 

Członek Komisji powoływany jest na czas trwania kadencji Zarządu PZBS.

Zmiana na stanowisku koordynatora ds. Młodzieży,w czasie kadencji,nie wpływa na skład Komisji. Nowy przewodniczący może zaprosić do współpracy nowych szkoleniowców, ale ich liczba musi spełniać warunek z 4§.

Członkostwo w Komisji ustaje

 1. w momencie zakończenia kadencji władz PZBS

 2. na skutek pisemnej rezygnacji członka

 3. na pisemny wniosek Koordynatora do Prezesa ZG PZBS, po uzyskaniu jego akceptacji.

W momencie rezygnacji jednego z członków KM, Przewodniczący podejmuje decyzję o uzupełnieniu (lub nie) składu Komisji. 

10§

W posiedzeniu Komisji mają prawo uczestniczyć członkowie władz Związku lub inne zaproszone osoby związane z omawianymi sprawami.

Cele i zakres działań

11§

Celem pracy Komisji jest koordynacja wszelkich działań związanych ze szkoleniem, współzawodnictwem (od młodzika do juniora) krajowym i zagranicznym, a także koordynacja działań rozpowszechniających brydża sportowego wśród młodzieży.

12§

Do zakresu działań rozpowszechniających młodzieżowego brydża sportowego należą:

 1. organizacja działu młodzieżowego na stronie internetowej Polskiego Związku Brydża Sportowego;

 2. współpraca z klubami sportowymi, jednostkami systemu oświaty, jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi organizacjami prowadzącymi działalność w zakresie młodzieżowego brydża sportowego;

 3. dbanie o ciągłość współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Instytutem Sportu i Wojewódzkimi Związkami Brydża Sportowego;

 4. tworzenie bazy danych dotyczącej szkolenia młodzieży, archiwizacją wyników młodzieżowych z ważnych imprez krajowych i międzynarodowych.

13§

Do działań koordynujących krajowe współzawodnictwo młodzieży w brydżu sportowym należą: 

 1. wybór organizatorów imprez młodzieżowych spośród kandydatów, którzy zgłosili chęć organizacji i podali podstawowe warunki (koszt, miejsce rozgrywek i noclegów). Termin składania wniosku o organizację - do 15 stycznia (każdego roku) na maila Przewodniczącego Komisji. Głosowanie i zatwierdzenie – do końca stycznia. Komisja przedkłada ZG PZBS do zatwierdzenia miejsca i terminy imprez młodzieżowych na dany rok;

 2. stworzenie Kalendarza Imprez Młodzieżowych na dany rok, który w miarę możliwości nie kolidowałby z planowanymi imprezami w Jednolitym Kalendarzu PZBS;

 3. kontrola przebiegu imprez młodzieżowych rangi mistrzowskiej.

14§

Do działań w zakresie szkolenia należy:

 1. organizowanie zajęć szkoleniowych dla młodzieży we wszystkich kategoriach zaawansowania brydżowego w skali kraju, okręgu, lub województwa;

 2. organizacja konferencji szkoleniowych dla instruktorów;

 3. zbieranie, systematyzowanie i propagowanie (za zgodą autorów) otrzymanych, lub utworzonych materiałów szkoleniowych.

Tryb pracy Komisji

15§

Organizację pracy Komisji, zakres obowiązków jej członków oraz zespołów powołanych do realizacji określonych zadań ustala Przewodniczący.

16§

Podstawową formą pracy są zebrania (przynajmniej co dwa miesiące) odbywające się w formie konferencji internetowych, z których sporządzany jest protokół. Ważniejsze ustalenia podawane są do wiadomości wszystkich zainteresowanych szkoleniowców w Polsce.

17§

Na każdej imprezie młodzieżowej rangi mistrzowskiej upoważniony członek Komisji Młodzieżowej przeprowadza z opiekunami, szkoleniowcami, instruktorami i trenerami wszystkich ekip spotkanie, zbierając wszelkie informacje przydatne do dalszej działalności Komisji. Z takiego spotkania przekazuje wszystkim członkom Komisji pisemne sprawozdanie.

18§

Dyskusje na bieżące tematy mogą odbywać się drogą mailową. W przypadku, gdy z dyskusji wynikać będą konkretne decyzje, inicjator dyskusji kopiuje wymianę zdań i przekazuje kopię wraz z konkluzją Przewodniczącemu Komisji.

19§

Dodatkowe zebrania mogą być zwołane, w sytuacjach nadzwyczajnych na prośbę Przewodniczącego lub na wniosek trzech członków KM, z tygodniowym wyprzedzeniem.

20§

Protokoły z zebrań, sprawozdania ze spotkań ze szkoleniowcami, uchwały, publikowane opinie Komisji są archiwizowane przez wyznaczonego przez Przewodniczącego członka Komisji.

21§

Tryb głosowań:

 1. Stanowiska Komisji przyjmowane są zwykłą większością głosów przy obecności na posiedzeniu co najmniej połowy członków Komisji.

 2. Przy równej liczbie głosów rozstrzygający jest głos Przewodniczącego posiedzenia.

 3. Podczas prac Komisji obowiązuje głosowanie jawne.

22§

Wszelkie stanowiska Komisji przekazywane są zainteresowanym stronom w formie pisemnej i powinny być podpisane przez Przewodniczącego.