Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Regulamin powoływania Kadry Narodowej Polskiego Związku Brydża Sportowego

1 ZASADY POWOŁYWANIA KADRY

1.1 Kadrę Narodową powołuje Prezes Zarządu PZBS na wniosek selekcjonerów poszczególnych reprezentacji i Szefa Wyszkolenia PZBS.

1.2 Kadrę narodową powołuje się w terminie 1-15 stycznia każdego roku na podstawie kryteriów powoływania kadry.

1.3 Kadra Narodowa może być uzupełniana w ciągu roku na podstawie wyników w zawodach.

1.4 W skład Kadry Narodowej wchodzi maksymalnie po 20 zawodników w każdej kategorii (seniorzy, kobiety, mikst, juniorzy U-12, juniorzy U-15, juniorzy U-20, juniorzy U-25, juniorzy U-30). Wyjątkiem jest Kadra Narodowa Open, która może liczyć 30 zawodników.

1.5 Kadra Narodowa powoływana jest na okres jednego roku.

1.6 Uprawnienia otrzymane na dany rok nie są przenoszone na rok następny, jednak status członka kadry jest ważny do zakończenia zawodów, do których zawodnik został wyznaczony.

1.7 Informacja o składzie kadry narodowej umieszczana jest na stronie internetowej związku.

2 KRYTERIA POWOŁYWANIA KADRY

2.1 Do Kadry Narodowej mogą być powołani tylko licencjonowani zawodnicy.

2.2 Powołanie do Kadry Narodowej uzyskują:

 • aktualni medaliści mistrzostw świata, mistrzostw Europy;
 • zwycięzcy rozgrywek kadrowych;
 • medaliści Mistrzostw Polski;
 • reprezentanci kraju na mistrzowskie imprezy międzynarodowe.

2.3 Do Kadry Narodowej powoływani są ponadto:

 • zawodnicy uzyskujący wybitne wyniki sportowe w turniejach międzynarodowych i najwyższej rangi turniejach krajowych;
 • listę mogą uzupełnić zawodnicy mający najwyższy ranking na aktualnej liście rankingowej.

2.4 Każdorazowe powołanie do Kadry Narodowej nie może być dłuższe niż 12 miesięcy.

2.5 Zarząd PZBS może skreślić zawodnika ze składu Kadry Narodowej.

3 STATUS CZŁONKA KADRY

3.1 . Członkiem Kadry Narodowej może być osoba, która:

 • zachowuje godność reprezentanta Polski oraz przestrzega przepisy PZBS, EBL oraz WBF;
 • przestrzega zasad określonych w Karcie Reprezentanta;
 • nie jest zawieszona w prawach zawodnika;
 • stale dąży do uzyskiwania jak najlepszych wyników sportowych.

3.2 Członek Kadry Narodowej zobowiązany jest:

 • do udziału w drużynie narodowej (zgodnie z powołaniem);
 • poddawanie się obowiązkowym badaniom lekarskim.

3.3 Członek Kadry Narodowej ma prawo do:

 • nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia sportowe;
 • uzyskania w pierwszej kolejności „dzikiej karty” uprawniającej do startu w zamkniętych zawodach mistrzowskich, przy spełnieniu ustalonych wymagań rankingowych;
 • rezygnacji z udziału w kadrze, którą powinien zgłosić do Biura PZBS w formie pisemnej, natychmiast po podjęciu takiej decyzji.

3.4 Nieprzestrzeganie przez zawodnika statusu członka kadry narodowej może skutkować zastosowaniem wobec niego odpowiednich sankcji, włącznie ze skreśleniem z kadry.

4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1 Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd PZBS w dniu 24 marca 2021 r.

4.2 Z dniem ogłoszenia niniejszego Regulaminu traci ważność „Regulamin Powoływania Kadry Narodowej PZBS” z 18.12.2010 r.

4.3 Zmiana postanowień niniejszego Regulaminu może nastąpić wyłącznie na podstawie uchwały Zarządu PZBS.